Print deze pagina

donderdag, 26 november 2020

Driemaal is niet altijd scheepsrecht

In een eerder naar de feiten opmerkelijk arrest van 14 januari 2020 bevestigt het hof van beroep te Gent vaststaande rechtspraak dat een door de belastingplichtige laattijdig ingediend bezwaarschrift niet uitsluit dat alsnog ontheffing van ambtswege wegens overbelasting kan worden verleend. De directoriale beslissing waarin het verzoek tot ontheffing van ambtswege wordt afgewezen wordt evenwel onherroepelijk en verkrijgt administratief gezag van gewijsde indien de belastingplichtige nalaat om tegen deze beslissing tijdig een vordering in rechte in te stellen. Te beoordelen naar de feiten moet er dan worden nagegaan of deze administratieve beslissing voldoende is gemotiveerd met betrekking tot de grond van de zaak. In voorkomend geval en in de mate dat er geen nieuwe grieven door de belastingplichtige in een tweede verzoek tot ontheffing van ambtswege worden ingeroepen, is dit tweede verzoek onontvankelijk en bijgevolg ook de gerechtelijke vordering gericht tegen de “tweede” administratieve beslissing.

 

Lees hier het volledige artikel van Stephanie Gabriel en Mariëlle Ruell. Een bijdrage die verscheen in Tijdschrift voor Fiscaal Recht, nr. 587