Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Info COVID-19

Indien ik een innings- en invorderingsbericht inzake btw heb ontvangen, zal de gerechtsdeurwaarder na 48u aan mijn deur staan?

Vanaf het ogenblik dat de belastingplichtige wordt opgenomen in het innings- en invorderingsregister, verzendt de btw-Administratie een innings- en invorderingsbericht.

Info COVID-19

Mag ik een bezwaarschrift tegen een aanslag inzake directe belastingen indienen via e-mail?

Artikel 366, 1ste lid, WIB 92, bepaalt dat schriftelijk bezwaar moet worden ingediend. Geen enkele bepaling van het wetboek van de inkomstenbelastingen verbiedt het indienen van een bezwaarschrift per e-mail.…

Info COVID-19

Mag ik een antwoord op een vraag om inlichtingen overmaken via e-mail?

Op grond van artikel 316 WIB92 is iedere belastingplichtige verplicht om binnen de wettelijk voorziene termijn, zijnde één maand te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van…

Info COVID-19

Mag ik een antwoord op een correctieopgave dan wel een administratief bezwaarschrift inzake btw overmaken via e-mail?

Vaststellingen van niet-naleving van de btw-wetgeving zullen in eerste instantie, middels een gewoon schrijven, aan de belastingschuldige ter kennis worden gebracht door middel van een correctieopgave. Dergelijke correctieopgave is te…

Info COVID-19

Mag ik een antwoord op een bericht van wijziging van aangifte overmaken via e-mail?

Overeenkomstig artikel 346 WIB92 mag de fiscale Administratie de inkomsten en andere gegevens wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in zijn aangifte. De wetgeving bepaalt hieromtrent zeer duidelijk dat de…

Info COVID-19

Kan een vzw ook genieten van de coronasteunmaatregelen inzake bedrijfsvoorheffing en btw?

Ook vzw’s kunnen profiteren van de coronasteunmaatregelen inzake rechtspersonenbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw.

Info COVID-19

Ik ben als zelfstandige technisch werkloos ingevolge de sluitingsmaatregelen van de overheid. Kom ik in aanmerking voor de kwijtschelding van de water- en energiefactuur?

Helaas niet. Enkel werknemers die als tijdelijke werkloze geregistreerd zijn bij de RVA komen in aanmerking voor deze maatregel.

Info COVID-19

Kan ik ook uitstel krijgen voor belastingschulden daterend van voor de coronacrisis begon?

De coronasteunmaatregel die voorziet in een uitstel van twee maanden voor de betaling van de directe belastingen geldt in principe enkel voor de aanslagen gevestigd vanaf 12 maart 2020. Belastingschulden…

Info COVID-19

Als ik als restauranthouder mijn business overschakel naar leveringen aan huis, kan ik dan nog aanspraak maken op de hinderpremie van 4.000 EUR?

De hinderpremie is een eenmalige betaling van 4.000 EUR voor ondernemingen die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.

Info COVID-19

Ik heb een eenmanszaak. Moet ik een keuze maken tussen de hinderpremie, de compensatiepremie en het overbruggingsrecht?

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de hinderpremie of de compensatiepremie. Een combinatie van de hinderpremie en de compensatiepremie is niet mogelijk.

Info COVID-19

Zijn tegemoetkomingen van de overheid in het kader van Corona belastbaar inkomen?

Per Gewest wordt voorzien in een premie voor ondernemers die hun fysieke locatie gedeeltelijk of volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen.

Info COVID-19

Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de schenkingsrechten (Waals Gewest)?

Aangezien de schenkbelasting op beursgenoteerde aandelen grosso modo berekend wordt op basis van de actuele waarde zal de coronacrisis wellicht in veel gevallen tot lagere schenkingsrechten leiden. 

Info COVID-19

Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de schenkingsrechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)?

Aangezien de schenkingsrechten op beursgenoteerde aandelen grosso modo berekend worden op basis van de actuele waarde zal de coronacrisis wellicht in veel gevallen tot lagere schenkingsrechten leiden. 

Info COVID-19

Krijg ik uitstel voor de aangifte in de erfbelasting (Waals Gewest)?

Gelet op de uitzonderlijke situatie en op de verstrengde veiligheidsmaatregelen heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist om de aangiftetermijn in de erfbelasting te verlengen zonder dat een belastingverhoging verschuldigd is. 

Info COVID-19

Krijg ik uitstel voor de aangifte in de erfbelasting (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)?

Gelet op de uitzonderlijke situatie en op de verstrengde veiligheidsmaatregelen heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist om de aangiftetermijn in de erfbelasting te verlengen zonder dat een belastingverhoging verschuldigd is. 

Nieuws

Zeeschepen in douane en btw: gelijkaardige begrippen met een verschillende betekenis

dinsdag, 07 april 2020

In een arrest van 11 maart 2020 heeft het Hof van Justitie het begrip “zeeschepen” uitgelegd met het oog op de tariefindeling ervan bij invoer.1 Het ontwerp en de bouw van…

Info COVID-19

De notaris slaagt er niet in de akte van aankoop van vastgoed tijdig te verlijden. Moet ik nu zelf registratiebelasting gaan betalen?

Normaal gezien moet de onderhandse aankoopakte van uw woning binnen de vier maanden na de ondertekening worden geregistreerd. In normale tijden zal de notaris hiervoor een authentieke akte opstellen en…

Info COVID-19

Gaat mijn zitting bij de fiscale/burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg dan wel van het hof van beroep door tijdens de coronamaatregelen?

In artikel 755 van het Ger.W. wordt de schriftelijke procedure (dus zonder mondelinge pleidooien) slechts toegestaan als alle partijen akkoord gaan.

Info COVID-19

Hoe start ik een fiscale procedure voor de rechtbanken en hoven van beroep?

Het college van hoven en rechtbanken heeft dwingende maatregelen gepubliceerd die, behoudens nieuwe maatregelen, vanaf 18 maart 2020 om 12u van kracht zijn. Alle procedurestukken (eenzijdige verzoekschriften, verzoekschriften hoger beroep,…

Info COVID-19

Kan ik mijn huwelijkscontract nog wijzigen voor een notaris?

Huwelijkscontracten, en wijzigingen ervan, moeten noodzakelijkerwijze in authentieke vorm worden opgesteld om geldig te zijn.

Info COVID-19

Kan ik nog schenken voor een Belgische notaris?

:: UPDATE - 11/05/2020 ::  De verstrengde maatregelen die de federale overheid genomen heeft in de strijd tegen het corona virus hebben een belangrijke impact op de werking van het…

Info COVID-19

Ik schonk recent mijn familiebedrijf met vrijstelling van schenkbelasting, maar ik heb mijn economische activiteit tijdelijk moeten staken. Wordt de vrijstelling behouden? (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Vlaams Gewest In principe moet een economische activiteit – zonder onderbreking - worden verdergezet gedurende een periode van drie jaar na de schenking om de vrijstelling te behouden. De tijdelijke…

Info COVID-19

Te veel voorafbetalingen gedaan? Kan deze betaling snel gerecupereerd worden?

Indien te veel zou voorafbetalingen zouden zijn gedaan, kan tot de laatste dag van de derde maand volgend op het belastbaar tijdperk een verzoek tot terugbetaling worden ingediend via het…

Info COVID-19

Het resultaat van het lopend boekjaar is momenteel moeilijk te voorspellen. Wat met voorafbetaling van belasting?

Tijdens een boekjaar zijn er verschillende vervaldata om voorafbetalingen (“VA”) te verrichten.  Voor boekjaar 2020 (balans afgesloten per 31 december) is dit 14 april, 10 juli, 12 oktober en 20…

Info COVID-19

Krijg ik uitstel van betaling voor de aanslag in de schenk-of erfbelasting (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest)?

:: UPDATE - 11/05/2020 ::  Vlaams Gewest Geen uitstel, wel een afbetalingsplan Wie een aanslag in de schenk- of erfbelasting heeft ontvangen en financiële moeilijkheden ondervindt, kan steeds een afbetalingsplan…

Info COVID-19

Kan ik nog schenken voor een Nederlandse notaris?

Nu de grens tussen Nederland en België zo goed als gesloten is, stelt zich de vraag of u nog kan schenken voor een Nederlandse notaris.

Info COVID-19

Help, mijn boekhouder heeft corona en kan mijn aangifte niet tijdig indienen. Is dit een geldig excuus?

Hier is het antwoord neen. Het naleven van de btw-rapporteringsverplichtingen behoren de onderneming zelf toe. Een laattijdige aangifte kan in principe niet worden verantwoord door ziekte van uw boekhouder. Neem…

Info COVID-19

Moet ik mijn btw-nummer laten schrappen nu ik geen uitgaande handelingen meer heb?

Uw btw-nummer dient niet geschrapt te worden indien u als btw-plichtige gedurende een bepaalde tijd geen btw-belaste activiteiten meer verricht (bv. owv een verplichte sluiting). In principe dient u enkel…

Info COVID-19

Indien ik overschakel naar verkopen via internet, wat zijn hierbij de belangrijkste valkuilen voor btw?

:: UPDATE - 20/04/2021 :: Indien u als verkoper uw goederen verkoopt via een webshop op het internet en hierbij ook het vervoer naar de particuliere klant faciliteert dan heeft…

Info COVID-19

Is er een mogelijkheid om btw-teruggaaf te claimen op verkochte reisvouchers wanneer de reis wordt geannuleerd?

Hier zijn verschillende situaties denkbaar. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarbij een reiziger zelf op eigen houtje alle onderdelen van zijn reis heeft geboekt (vervoer, hotel,…

Info COVID-19

Kan ik als hoteluitbater de reeds afgedragen btw op voorschotten terugvragen wanneer klanten niet komen opdagen?

Indien u als hoteluitbater de hoteldiensten niet kan leveren omdat uw klanten niet komen opdagen, dan kan u in principe de reeds afgedragen btw op het betaalde voorschot terugvragen via…

Info COVID-19

Kan ik de reeds afgedragen btw op tickets voor events terugvragen wanneer deze events omwille van de covid-19 uitbraak worden afgelast?

De toe te passen btw-behandeling bij de verkoop van tickets voor events is voorwerp van discussie omdat er binnen de EU geen eensgezinde interpretatie geldt. De exacte btw-kwalificatie kan evenwel…

Info COVID-19

Indien ik een gebouw met btw-verhuur of ter beschikking stel, zijn er btw-gevolgen indien de betaling van de huur tijdelijk wordt opgeschort?

Indien u als verhuurder akkoord gaat om de betaling van de huur tijdelijk op te schorten en er dus ook geen facturatie of betaling van de huur plaatsvindt, dan zal…

Info COVID-19

Welk btw-tarief is er van toepassing voor de levering van medische hulpmiddelen, medicijnen, e.a.?

:: UPDATE - 20/04/2021 :: In het kader van de COVID-19 crisis is er grote nood aan medicijnen en medische hulpmiddelen, zoals mondmaskers, beademingstoestellen en dgl. Belangrijke vraag hierbij is…

Info COVID-19

Dien ik als restauranthouder een ander btw-tarief toe te passen wanneer ik maaltijden aan huis lever?

:: UPDATE - 3/05/2021 :: Op 8 juni 2020 werd een tijdelijke btw-verlaging op voeding en non-alcoholische dranken die ter plaatse worden verbruikt naar 6%, goedgekeurd. Dit bleef gelden tot…

Info COVID-19

Zijn er btw-gevolgen indien een onderneming omwille van de covid-19 uitbraak goederen of producten moet weggooien of vernietigen?

Het is denkbaar dat vanwege de verplichte sluiting van sommige ondernemingen bederfbare goederen zoals voeding, bloemen of bederfbare grondstoffen verloren gaan.

Info COVID-19

Zijn er andere mogelijkheden om uw btw-cashflow positie te verbeteren?

Naast bovenstaande bijzondere regelingen in het kader van de COVID-19 crisis, zijn er nog mogelijkheden onder de bestaande btw-regelgeving die btw-plichtigen mogelijks kunnen benutten. We sommen er hierna een aantal…

Info COVID-19

Wat zijn de mogelijkheden om btw-teruggaaf te claimen indien een factuur niet of niet tijdig wordt betaald?

Ingevolge de COVID-19 crisis zullen leveranciers en dienstverrichters meer geconfronteerd worden met onbetaalde facturen of facturen die mogelijk pas lange tijd na vervaldatum betaald zullen worden. In de mate deze…

Info COVID-19

Wat betekent de maatregel inzake versnelde btw-teruggaaf? Moeten hiervoor specifieke formaliteiten worden vervuld?

Alle maandindieners (ook niet-starters en niet-vergunninghouders) zullen, wanneer zij dit aanvragen in hun periodieke btw-aangifte voor de maand februari 2020, voor een versnelde teruggave (uiterlijk op 30 april 2020) van…

Info COVID-19

Wat houdt de uitstelmaatregel voor btw juist in? Moeten hiervoor specifieke formaliteiten worden vervuld?

:: UPDATE - 27/01/2021 ::  Via een gemotiveerd verzoek dat u moet indienen bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel…

Info COVID-19

Kunnen belastingen met vertraging betaald worden? Zijn er dan boetes of interesten verschuldigd?

1. Automatisch uitstel voor inkomstenbelastingen Voor belastingschulden die voortvloeien uit een aanslag in de vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners geldteen automatische verlenging van de betaaltermijn met twee maanden,…

Info COVID-19

Is er een verlenging voorzien van de termijn voor het indienen van de aangifte in de inkomstenbelastingen?

De termijn voor het indienen van de aangiftes in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners, waarvan de oorspronkelijke uiterste datum tot indiening zich tussen 16 maart (inbegrepen) en 30…

Info COVID-19

Ik heb een aanslag erfbelasting ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst. Krijg ik meer tijd om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze aanslag omwille van corona?

Een bezwaarschrift tegen een aanslag erfbelasting moet worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Deze termijn is een vervaltermijn. De bezwaarprocedure, voorzien in…

Info COVID-19

Ik deed recent een bankgift aan mijn kinderen. Hoe laat ik het bewijs daarvan (pacte adjoint) registreren in tijden van corona?

Een bankgift is krachtens artikel 19 W.Reg. niet aan enige registratieverplichting onderworpen. Men kan het bewijs bij gedane bankgift (de zogenaamde pacte adjoint) wel vrijwillig ter registratie aanbieden om de…

Info COVID-19

Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de schenkbelasting (Vlaamse Gewest)?

Aangezien de schenkbelasting op beursgenoteerde aandelen grosso modo berekend wordt op basis van de actuele waarde zal de coronacrisis wellicht in veel gevallen tot een lagere schenkbelasting leiden. 

Info COVID-19

Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de erfbelasting (Vlaams Gewest)?

:: UPDATE - 22/04/2020 ::  Ondanks het duidelijke negatieve effect van het coronavirus op de financiële markten wordt de waardering van beursgenoteerde aandelen voorlopig niet aangepast voor de toepassing van…

Info COVID-19

Krijg ik uitstel voor de aangifte in de erfbelasting (Vlaams Gewest)?

:: UPDATE - 18/01/2021 ::  Gelet op de uitzonderlijke situatie en op de verstrengde veiligheidsmaatregelen heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist om de aangiftetermijn in de erfbelasting te verlengen zonder dat…

Info COVID-19

Kan ik nog een zorgvolmacht opstellen?

:: UPDATE - 11/05/2020 ::  Een zorgvolmacht lijkt in de huidige omstandigheden uiterst aangewezen: ze bevat voorzieningen voor wanneer u zelf niet meer kan handelen. Voor het verlijden of opstellen…

Info COVID-19

Ik heb recent een aanwasbeding/kanscontract gesloten met mijn partner (Vlaams Gewest). Wat als Corona de kansen keert?

Neen, dat is geen probleem zolang er op het ogenblik van het sluiten van het contract een gelijkaardige levensverwachting tussen de partijen bestond. Dat de gezondheidstoestand van één van de…

Info COVID-19

Ik ben ziek: kan de notaris nog langskomen om een testament te verlijden?

:: UPDATE - 11/05/2020 ::  Indien u ziek bent en een testament wenst op te stellen, is een eigenhandig testament de meest eenvoudige manier. Soms kan een notarieel of een…

Info COVID-19

Ik ben niet ziek: hoe kan ik nog een testament maken?

:: UPDATE - 11/05/2020 ::  Heel wat mensen denken er in deze corona-tijden aan om een testament op te stellen, just in case. Toch is het laten verlijden van een testament…

Publicaties

Over een beslagrechter met fiscale ambities

woensdag, 01 april 2020

In het arrest van 25 januari 2018 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de afbakening van de bevoegdheid van de beslagrechter in fiscale executiegeschillen. Het Hof kwam tot…

Nieuws

Onmiddellijke aangifte na ontdekking? Dan toch geen boete

woensdag, 01 april 2020

Wanneer de belastingplichtige kort na het ontdekken van een buitenlandse verzekering een aanvullende aangifte indient in de nalatenschap is hij geen boete verschuldigd, aldus een arrest van het hof van…

Info COVID-19

Uitvoervergunning voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen uit de EU naar derde landen is een uitvoervergunning vereist. Deze verplichting geldt vanaf 15 maart 2020. Overtredingen worden streng bestraft.

Info COVID-19

Covid-19 en de impact op de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de erf- en schenkbelasting

Covid-19 heeft een impact op onze hele samenleving, uiteraard en in de eerste plaats op ieders persoonlijk leven maar ook op vele rechtsgebieden. We lichten hierna de verlengde aangiftetermijn voor…

Nieuws

Aanleg liquidatiereserve na zetelverplaatsing… en wat met een wijziging in verbondenheid?

donderdag, 26 maart 2020

De Dienst Voorafgaande Beslissingen – beter bekend als de rulingcommissie – heeft zich in een voorafgaande beslissing 2019.0612 dd. 17 september 2019 uitgesproken over de vraag naar de mogelijkheid tot…

Info COVID-19

Fiscale gunstmaatregelen voor het schenken van medische goederen

In het kader van de strijd tegen COVID-19 heeft de minister van Financiën beslist om uitzonderlijke en tijdelijke fiscale gunstmaatregelen te nemen voor giften in natura aan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.…

Info COVID-19

Circulaire 2020/C/ : Over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.

De nieuwe circulaire (link) bevestigt dat voor vennootschappen en natuurlijke personen die belastbaar zijn op hun winsten, de crisis veroorzaakt door het virus Covid-19 kan worden beschouwd als een bijzondere…

Info COVID-19

Natuurlijke personen : Overzicht steunmaatregelen (Vlaamse Gewest)

- informatie geüpdatet op 30/03/2020 -

Nieuws

DAC6 en planning particulier vermogen - enkele voorbeelden

vrijdag, 20 maart 2020

Op 25 mei 2018 heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn goedgekeurd betreffende de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Deze…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com