Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Aanleg liquidatiereserve na zetelverplaatsing… en wat met een wijziging in verbondenheid?

donderdag, 26 maart 2020

De Dienst Voorafgaande Beslissingen – beter bekend als de rulingcommissie – heeft zich in een voorafgaande beslissing 2019.0612 dd. 17 september 2019 uitgesproken over de vraag naar de mogelijkheid tot…

Info COVID-19

Fiscale gunstmaatregelen voor het schenken van medische goederen

In het kader van de strijd tegen COVID-19 heeft de minister van Financiën beslist om uitzonderlijke en tijdelijke fiscale gunstmaatregelen te nemen voor giften in natura aan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.…

Info COVID-19

Circulaire 2020/C/ : Over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.

De nieuwe circulaire (link) bevestigt dat voor vennootschappen en natuurlijke personen die belastbaar zijn op hun winsten, de crisis veroorzaakt door het virus Covid-19 kan worden beschouwd als een bijzondere…

Info COVID-19

Natuurlijke personen : Overzicht steunmaatregelen (Vlaamse Gewest)

- informatie geüpdatet op 30/03/2020 -

Nieuws

DAC6 en planning particulier vermogen - enkele voorbeelden

vrijdag, 20 maart 2020

Op 25 mei 2018 heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn goedgekeurd betreffende de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Deze…

Info COVID-19

Welke bijzondere fiscale maatregelen zijn van toepassing voor thuiswerk?

In deze tijden van nationale lockdowns worden werknemers massaal aangespoord of verplicht om van thuis uit te werken. De fiscale regelgever heeft alvast enkele bijzondere maatregelen getroffen.

Nieuws

Coronamaatregelen

maandag, 16 maart 2020

Geachte cliënt, Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om uw gezondheid en die van onze medewerkers te beschermen, zullen ook binnen onze organisatie extra voorzorgen genomen…

Nieuws

Abonnementstaks – nieuwe formulieren voor aangifte en vraag teruggave

donderdag, 12 maart 2020

Belgische collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen dienen jaarlijks een taks (hierna “abonnementstaks”) van 0,0925% te betalen op het totaal van de netto uitstaande bedragen. Deze taks wordt eveneens geheven ten aanzien…

Nieuws

Verkoop van SCI-aandelen door Belgische ingezetenen: Franse Raad van State bevestigt meerwaardebelasting in Frankrijk

woensdag, 11 maart 2020

Het bezit door een Belgisch ingezetene van aandelen in een Franse “société civile immobilière” (SCI) die Franse onroerende goederen aanhoudt, heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van veel controverse, met name…

Publicaties

Hof van Gent actualiseert vruchtgebruik tegen 4 %

maandag, 09 maart 2020

Verkoop van blote eigendom tegen een prijs die omgezet wordt in een lijfrente: een schoolvoorbeeld voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.9 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het hof van beroep…

Publicaties

De fiscale achtergrond van de Belgische Opstand/ Revolutie in 1830

maandag, 09 maart 2020

Nadat Napoleon in oktober 1813 in Leipzig was verslagen,werd hij verbannen naar het eiland Elba. Tijdens deze ballingschap zijn de toenmalige grootmachten –Oostenrijk, Groot-Brittannië, Rusland en Pruisen – in het…

Publicaties

Het einde van de duolegaten

vrijdag, 06 maart 2020

Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de regeling rond duolegaten gewijzigd zal worden, “waarbij we het zuiver altruïstisch element van deze legaten herstellen en versterken met een tariefverlaging”1. Wat deze wijziging…

Publicaties

Belgisch rapport n.a.v. het 73ste IFA-Congres te London, U.K. (9-12 september 2019) (Investment funds)

maandag, 02 maart 2020

Voor de Belgische inkomstenbelastingen moeten niet-transparante fondsen (beleggingsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid) worden onderscheiden van transparante fondsen. Binnen de categorie van de Belgische publieke beleggingsvennootschappen zijn er de UCITS fondsen (met EU-paspoort),…

Nieuws

Doctoraatsonderzoek van Kimberly Van Sande - Digitax

maandag, 02 maart 2020

De wereld is de afgelopen 100 jaar aanzienlijk veranderd, met name in de afgelopen decennia als gevolg van de digitale evolutie. De digitale evolutie lijkt steeds sneller te gaan. Dit…

Evenementen
5 maart 2020 | 18.00u - 21.00u | Universiteit Hasselt

Masterclass "Btw quick fixes" – impact op de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen

Spreker: Stijn Vastmans
Nieuws

Wat met het belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong in België?

donderdag, 06 februari 2020

Op 16 juni 2017 heeft het Hof van Cassatie een arrest geveld waarin wordt bevestigd dat België verplicht is een belastingkrediet toe te kennen voor dividenden van Franse oorsprong verkregen…

Nieuws

Nieuw criterium van fiscale woonplaats beïnvloedt managers van Franse bedrijven

donderdag, 06 februari 2020

De Franse “Loi de Finances” voor 2020 heeft een nieuw criterium van fiscale woonplaats in het Franse interne recht ingevoerd voor belastingplichtigen-natuurlijke personen.

Nieuws

Beurstaks op buitenlandse verrichtingen doorstaat Europese toets

donderdag, 30 januari 2020

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag uitspraak gedaan over de Belgische beurstaks die verschuldigd is op transacties via buitenlandse tussenpersonen (HvJ 30 januari 2020, C-725/18). Het Hof oordeelt dat…

Nieuws

Zaakvoerder van managementvennootschap = bedrijfsleider van cliënt van de managementvennootschap? Cassatie verbreekt arrest op basis van (gebrek aan) simulatie

maandag, 27 januari 2020

Op 14 november 2017 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat de inkomsten uit een licentieovereenkomst moeten worden belast als bedrijfsleidersbezoldigingen in hoofde van de licentiegever A, gelet op…

Publicaties

De functie van artikel 6 EVRM bij het opleggen van administratieve boetes

vrijdag, 24 januari 2020

Het wezenlijk verschil tussen administratieve en strafrechtelijke sancties, betreft de entiteit die de sanctie oplegt. Dat een administratieve sanctie kan worden opgelegd door een buitengerechtelijke entiteit is een merkwaardig gegeven gelet…

Publicaties

Cassatie: partiële aangifte EBA-bis is wel degelijk wettelijk

vrijdag, 24 januari 2020

Het Hof van Cassatie oordeelt over de toepassing van de wet van 27 december 2005 (EBA-bis) en de fiscale regularisatie zoals die gold tot 15 juli 2013. ln een helder…

Publicaties

Geen schorsing van verjaring voor minderjarigen

vrijdag, 24 januari 2020

Het hof van beroep te Brussel besliste dat de verjaring ten voordele van de Staat ook loopt tegen minderjarigen. De feiten In 1999 had de notaris een voorschot van (omgerekend)…

Publicaties

De kaaimantaks als de yin en yang van de Belgische fiscaliteit. Een kritische commentaar bij de invoering van het nieuwe EER-KB en niet-EER-KB

vrijdag, 24 januari 2020

De kaaimantaks was eerder door de wet van 25 december 2017 al verveld tot kaaimantaks 2.0; intrinsiek hetzelfde gebleven doch qua effectiviteit en toepassing voorwerp van een gedaanteverwisseling. Desalniettemin bleef…

Publicaties

Een update inzake de 'zorgvolmacht': overzicht van de laatste wijzigingen in het internationaal privaatrecht en het Belgische interne recht

donderdag, 23 januari 2020

1. Inleiding Met de wet van 17 maart 2013 gaf België gevolg aan de aanbevelingen van de Raad van Europa om een juridisch kader te creëren voor de lastgeving als…

Nieuws

Mogelijkheid tot rechtskeuze in een zorgvolmacht uitgesteld

donderdag, 23 januari 2020

In een eerder bericht informeerden wij u erover dat de Wet tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen in werking…

Nieuws

Topadvocatenkantoren ALTIUS en Tiberghien bundelen sportdepartementen in ATFIELD

maandag, 20 januari 2020

Brussel – De sportdepartementen van het full service - advocatenkantoor ALTIUS en het fiscaal advocatenkantoor Tiberghien slaan de handen in elkaar voor de oprichting van een nieuwe juridisch dienstverlener in…

Publicaties

FBB op Franse dividenden: het lang verwachte arrest van het hof van beroep van Antwerpen sluit zich aan bij cassatierechtspraak (Antwerpen 17 december 2019)

donderdag, 16 januari 2020

Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 is België verplicht om ten aanzien van dividenden van Franse oorsprong een verrekening van een minimaal belastingkrediet toe…

Evenementen
18 februari 2020 | 09.00u tot 16.30u | Van Der Valk, Brussel

Studiedag PPS & DBFM in Vastgoed 2020

Spreker: Stijn Vastmans
Nieuws

Een vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen wanneer de echtgenoot beroepsactief is binnen een vennootschap: is dit op uw situatie van toepassing?

maandag, 06 januari 2020

Huwelijksvermogensrecht – Wetswijziging van 2018 – De echtgenoot die zijn beroep binnen een vennootschap uitoefent – Vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen – Piercing the corporate veil – Stand van zaken 2020

Publicaties

Verkoop van economische eigendom

donderdag, 02 januari 2020

De Vlaamse belastingdienst kreeg een vraag in verband met de overdracht van economische eigendom en de behandeling ervan in de registratiebelasting.

Publicaties

‘DBI-Fondsen zullen nog sterk groeien'

maandag, 23 december 2019

Wat staat er voor 2020 op stapel op het vlak van beleggingsfiscaliteit? En wat leert een terugblik op 2019? Gerd D. Goyvaerts en Dirk Coveliers lichten toe in Investment Officer,…

Nieuws

Verkrijging onroerend goed door vennoot: aangepast federaal standpunt

dinsdag, 17 december 2019

De federale Administratie heeft haar standpunt ‘vervolledigd en aangepast’ betreffende de verkrijging, door een vennoot, van een onroerend goed van een (personen)vennootschap, waarbij deze vennoot tevens de hoedanigheid van mede-eigenaar…

Nieuws

Tax Shelter voor audiovisuele werken: dan toch hoop voor honderden Corsan-gedupeerden?

vrijdag, 13 december 2019

Recente vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge en Antwerpen bieden hoop aan honderden Corsan-gedupeerden die zich de laatste jaren geconfronteerd zagen met taxaties op hun verloren tax…

Publicaties

A BEPS too far?

donderdag, 12 december 2019

Met de wet van 7 april 2019 [1] heeft ook België nu de MLI [2] goedgekeurd. Voor België treedt de MLI daardoor op 1 oktober 2019 in werking. Rekening houdend…

Nieuws

Wat brengt het nieuwe jaar op het gebied van Vlaamse schenk- en erfbelasting?

donderdag, 12 december 2019

Nu 2019 stilaan ten einde loopt, is het tijd om al even vooruit te kijken naar de komende wijzigingen op het gebied van schenk- en erfbelasting. De Vlaamse regering heeft…

Nieuws

Het UBO-register – 31 december 2019, last call?

woensdag, 11 december 2019

Met het eindejaar in zicht, nadert ook de deadline om de UBO’s van bestaande Belgische entiteiten en buitenlandse trusts in het Belgisch UBO-register te registreren zonder dat dat aanleiding geeft…

Nieuws

De zorgvolmacht: nog meer dan voorheen de noodzakelijke aanvulling bij elke vermogensplanning

woensdag, 11 december 2019

Wie het beheer van zijn vermogen wil veiligstellen voor het geval hij daartoe zelf niet meer bekwaam is (bijvoorbeeld in geval van dementie of een tijdelijke coma), kan daartoe sedert…

Publicaties

Inbreng in een “TIGV” en erfbelasting

maandag, 02 december 2019

Kent u het “TIGV”? Het gaat niet over een soort trein, maar over een soort gemeenschappelijk vermogen. Wie trouwt zonder huwelijkscontract, creëert automatisch een soort gemeenschappelijk vermogen: alle aanwinsten worden…

Publicaties

'Heffing op sparen' en rechten verworven vóór 2018 : fiscus volgt minister

vrijdag, 29 november 2019

In een circulaire van 25 september 2019 schept de Administratie duidelijkheid over het toepassingsgebied van de 'heffing op het sparen' wat bepaalde 'alternatieve instellingen voor collectieve belegging' (AICB's) betreft :…

Publicaties

Het UBO-register naar Belgisch recht

vrijdag, 29 november 2019

Inleiding In omzetting van de vierde AWW-richtlijn werd op 18 september 2017 de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van…

Nieuws

Btw en onroerende verhuur: uitoefening optie (eindelijk) verduidelijkt – actie vereist voor lopende overeenkomsten

vrijdag, 29 november 2019

Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om bij een onroerende verhuur, onder bepaalde voorwaarden, te opteren voor toepassing van de btw. Echter, de wijze waarop deze optie dient te…

Publicaties

Een maatschap die investeert in levensverzekeringen

dinsdag, 19 november 2019

Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen: als men zoekt op het woord ‘maatschap’ op de website van de Vlaamse belastingdienst vindt men 64 beslissingen…

Publicaties

Toekenning van schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst

maandag, 18 november 2019

In Standpunt nr. 19006 dd. 18.03.2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich uitgesproken over de gevolgen voor de registratie- en erfbelasting van het opleggen van een last op een schenking die…

Evenementen
17 december 2019 | 18.30u - 21.00u | Leuven

Actualiteitscollege Leergang Pensioenrecht 2019-2020

Spreker: Koen Van Duyse
Publicaties

Vlaamse regeling van de verzekeringsgift grondwettig verklaard

vrijdag, 15 november 2019

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nummer 34/2019 van 28 februari 2019 de Vlaamse regeling over de verzekeringsgift grondwettelijk verklaard 1. Het beroep van Assuralia werd daarmee afgewezen.

Evenementen
26 november 2019 | 14.00u - 18.00u | UAntwerpen Stadscampus

Zevende forum: de nieuwe BV en het vrije beroep

Spreker: Ben Van Vlierden
Publicaties

Overdracht van een familiale vennootschap in het kader van een vermogensplanning: welke specifieke vermogensrechtelijke aanspraken heeft de langstlevende echtgenoot nog op de geschonken aandelen na de hervormingen van 1 september 2018?

dinsdag, 05 november 2019

Goed een jaar na de inwerkingtreding van het vernieuwde erfrecht en het vernieuwde huwelijksvermogensrecht, krijgen we een steeds beter beeld op de impact van deze hervormingen op de civielrechtelijke praktijk…

Publicaties

Private client law in Belgium: overzicht

maandag, 28 oktober 2019

‘Practical Law’ is de referentie bij uitstek wat betreft VK, VS en internationale juridische knowhow. Tiberghien (Mr. Gerd D. Goyvaerts) werd gevraagd om het Belgische hoofdstuk Q&A van de Private…

Nieuws

Hoe hoog is de belastingdruk in de cockpit?

vrijdag, 18 oktober 2019

Fiscaal Het internationaal fiscaal recht kent specifieke regels voor luchtvaartpersoneel. In tegenstelling tot wat de titel van dit artikel doet vermoeden, zijn deze bijzondere bepalingen niet enkel van toepassing op…

Publicaties

Anders omgaan met scheidingsconflicten

woensdag, 16 oktober 2019

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van deNaar aanleiding van het tienjarig bestaan van deFaculteit Rechten van de Universiteit Hasselt organiseerdede eenheid Contracten-, personen-, familie- enfamiliaal vermogensrecht van de OnderzoeksgroepOverheid…

Nieuws

Begrenzing in de tijd van ontsnappingsmogelijkheid geheime commissielonenaanslag is strijdig met gelijkheidsbeginsel

maandag, 30 september 2019

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 26 september 2019 beslist dat de ontsnappingsmogelijkheid van artikel 2019, 7de lid WIB92 ten onrechte en in strijd met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel…

Nieuws

Nieuwe circulaire omtrent het toepassingsgebied van artikel 19bis WIB en mogelijkheden tot terugvordering van roerende voorheffing

vrijdag, 27 september 2019

De Belgische belastingadministratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd omtrent artikel 19bis WIB (circulaire 2019/C/95 dd. 25.09.2019).

Publicaties

Een maatschap die investeert in levensverzekeringen

dinsdag, 24 september 2019

Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen: als men zoekt op het woord ‘maatschap’ op de website van de Vlaamse belastingdienst vindt men 64 beslissingen…

Nieuws

UBO-registratie tot 30 september 2019, sancties vanaf 2020

dinsdag, 24 september 2019

De wet van 18 september 2017, stelt de regels vast aangaande de oprichting van het UBO- register. Bij KB van 30 juli 2018, werd de initiële deadline voor de inschrijving…

Nieuws

De fiscale transparantie van de STAK beïnvloed door de kaaimantaks

maandag, 23 september 2019

In een vorig artikel bekeken we de impact van het KB van 21 november 2018 (‘het EER-KB’) op entiteiten gelegen binnen de EER besproken.  Waar de kaaimantaks 2.0 ook in zijn…

Nieuws

Aanvullende FAQ van 19 juli 2019 over het UBO-register en de STAK

maandag, 23 september 2019

De wet van 18 september 2017 wijdt slechts vier artikelen aan de invoering van het Belgisch UBO-register. De praktische modaliteiten dienden dan ook verder te worden uitgewerkt bij KB van…

Nieuws

Het nieuwe EER-KB neemt ook de normaal belaste Luxemburgse Soparfi in het vizier

maandag, 23 september 2019

Bij KB van 21 november 2018 (EER-KB) heeft de toepassing van de kaaimantaks binnen de EER een grondige metamorfose ondergaan. Waar het ‘oude’ EER-KB van 18 december 2015 enkel voorzag…

Evenementen
24 september 2019 | 19.00u - 22.00u | Geel

Seminarie 'Aspecten van fiscale procedures'

Spreker: Ellen Vandingenen
Nieuws

Ja, ik wil … maar niet het vruchtgebruik van de aandelen van het familiebedrijf

vrijdag, 20 september 2019

Familiebedrijven vormen een belangrijke motor van onze economie. Ook de wetgever is zich hiervan bewust. Op fiscaal gebied geldt op vandaag in alle gewesten een gunstregeling voor de overdracht van…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com