Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Jacht op fiscale fraude niveau hoger getild: fiscus versterkt federale politie in gemengde onderzoeksteams

vrijdag, 18 februari 2022

Minister van Financiën, Vincent van Peteghem, kondigde bij zijn beleidsverklaring in 2020 aan dat hij belastinginspecteurs en politiespeurders weer wil laten samenwerken aan grote fraudedossiers.[1] Een wetsontwerp van 3 februari…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Ook topkunst heeft een veilige haven nodig

vrijdag, 11 februari 2022

Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.  "De nuancering dat via het buitenland kan worden belegd in kunst met…

Nieuws

Voorstel nieuwe Europese richtlijn: einde van entiteiten met weinig substantiële activiteiten?

donderdag, 10 februari 2022

Op 22 december 2021 heeft de Europese Commissie een ingrijpende ontwerprichtlijn gepubliceerd. Doel van dit ontwerp is “het misbruik aanpakken van ondernemingen die geen enkele economische activiteit uitoefenen”. De Engelse…

Nieuws

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk – belangrijke wijzigingen voor artiesten en sportbeoefenaars

donderdag, 10 februari 2022

De toewijzing van de heffingsbevoegdheid over inkomsten van artiesten en sportbeoefenaar volgt onder het huidig Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag een verouderde systematiek die in sterke mate afwijkt van het OESO-modelverdrag. Het nieuwe…

Publicaties

Het recht op persoonlijk contact tussen broers en zussen in de zin van artikel 375bis oud BW

woensdag, 09 februari 2022

De wet van 20 mei 2021 kent aan broers en zussen twee rechten uitdrukkelijk toe, namelijk het recht om niet van elkaar te worden gescheiden en het recht op persoonlijk contact…

Publicaties

Fiscale discriminaties op grond van (beperkte) wetenschappelijke data

woensdag, 09 februari 2022

Het grondwettelijk verankerde gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel verbiedt de wetgever een ongelijke behandeling inzake belastingen in te voeren, indien daarvoor geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat (art.  10, 11 en 172…

Publicaties

Controlebehoud bij aandelen: de Belgische PSAK of de Nederlandse STAK?

woensdag, 09 februari 2022

In het kader van een successieplanning van aandelen, komen we bij de vraag naar controlebehoud al gauw uit bij de certificering van aandelen. Kort gezegd komt het erop neer dat…

Publicaties

Nieuw Frans-Belgisch dubbel-belastingverdrag: wat wijzigt er?

woensdag, 09 februari 2022

Het huidige dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk dateert reeds van 1964. Dat er een update zou volgen, mag dan ook niet verbazen. Lees hier de volledige publicatie die verscheen in Fiscoloog 1726…

Nieuws

Wijzigingen aan de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid op til

dinsdag, 08 februari 2022

De ministerraad heeft op 4 februari 2022 een voorontwerp van wet1 goedgekeurd welke wijzigingen aan het regime van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en nachtarbeid bevat. Het ontwerp wordt nog…

Nieuws

Pensioenen onder het nieuw Belgisch – Frans dubbelbelastingverdrag

dinsdag, 01 februari 2022

Wat pensioenen betreft, brengt het nieuw Belgisch – Frans dubbelbelastingverdrag op tekstueel vlak wel wat wijzigingen met zich mee, doch zal er in vele gevallen niks veranderen in de praktijk.…

Nieuws

De Belgische ELTIF: klaar voor lancering in 2022?

donderdag, 27 januari 2022

ELTIF geïntroduceerd medio 2021 Bij wet houdende diverse bepalingen van 27 juni 2021 (B.S. 9 juli 2021) werd het regime van een European Long Term Investment Fund (hierna “ELTIF”) ingeschreven…

Nieuws

Inkomsten van werknemers onder het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Frankrijk – it’s all in the details

dinsdag, 25 januari 2022

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk brengt enkele wijzigingen met zich mee. Zo wijzigen ook de regels die van toepassing zijn op de inkomsten die een werknemer ontvangt uit…

Nieuws

Nieuwjaarsbrief btw: Ziet u door de bomen het bos nog?

woensdag, 12 januari 2022

Een poging tot overzicht van de recente wijzigingen op vlak van btw Nu 2021 voorbij is, wensen we de aandacht te vestigen op een hele reeks btw-wijzigingen die dit jaar…

Nieuws

Het nieuwe Frans-Belgische dubbelbelastingverdrag en de meerwaardebelasting op aandelen in een Frans-Belgische context

dinsdag, 11 januari 2022

Onder het oude Frans-Belgische dubbelbelastingverdrag (“DBV”) van 1964, behoorde de heffingsbevoegdheid inzake meerwaarden op aandelen gerealiseerd door een Belgisch fiscaal inwoner (natuurlijke persoon of vennootschap) in principe exclusief aan België…

Publicaties

Ook boete wegens niet-aangifte juridische constructie is ongrondwettig

donderdag, 30 december 2021

Het Grondwettelijk Hof heeft onlangs opnieuw geoordeeld dat een fiscale administratieve geldboete in strijd is met de Grondwet, omdat de fiscale rechter niet de bevoegdheid heeft om 'uitstel' van de…

Publicaties

Belasting multinationals: de contouren van het internationaal fiscaal akkoord

woensdag, 29 december 2021

De ambitie van het zogenaamde 'OECD/G20Inclusive Framework on BEPS' bestond erin om tegen midden 2021 tot een akkoord te komen omtrent de aanpak via twee 'pijlers' van de fiscale uitdagingen…

Publicaties

Fiscaal co-ouderschap, een (verplicht) automatisme?

woensdag, 22 december 2021

Bij een echtscheiding is het op vandaag een veel voorkomende regeling om de zorg en het verblijf voor de kinderen te delen, ook (verblijfs)co-ouderschap genaamd. Het verblijf van de kinderen…

Nieuws

UPDATE - VVPRbis: “the rules of the game change as you play”

woensdag, 22 december 2021

UPDATE 14/01/2022: De wijzigingen inzake het VVPRbis-regime werden intussen op 13 januari ll. in de plenaire vergadering van de Kamer aangenomen. Onder meer het aanvangstijdstip voor de wachttermijn wijzigt op basis…

Publicaties

Fiscus geeft bijkomende verduidelijkingen bij ATAD-interestaftrekbeperking

woensdag, 22 december 2021

Na eerder al toelichting te hebben verstrekt bij enkele specifieke aspecten van de ATAD-interestaftrekbeperking, komt de fiscus nu met een meer omvattende circulaire over die complexe regeling (circ. 2021/C/87, 5…

Nieuws

De « V.I.E. » in het nieuw Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag

woensdag, 15 december 2021

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België, dat enkele jaren geleden werd aangekondigd, is eindelijk gesloten. Onder de vele veranderingen die dit nieuwe verdrag met zich meebrengt, is er één…

Nieuws

JTER: Publicatie van het aangifteformulier - Formulier voor erkenning aansprakelijke vertegenwoordiger

donderdag, 09 december 2021

Voor de financiële instellingen nadert de aangifte- en betalingstermijn van de JTER m.b.t. de eerste referentieperiode eindigend per 30 september 2021 zeer snel. De deadline is, zoals geweten, 20 december…

Nieuws

Nieuwe Una Via: kan de fiscus steeds voor de strafrechter verschijnen om de betaling van de belastingen te bekomen?

donderdag, 09 december 2021

Algemeen: de zelfstandige vordering van de fiscale administratie in een strafzaak

Nieuws

Hof van Cassatie duidelijk: Geen retroactieve werking voor “misbruik bazooka”

woensdag, 08 december 2021

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 25 november 2021 de Bijzondere Belastinginspectie teruggefloten door de retroactieve werking van de fiscale antimisbruikbepaling cf. artikel 344, §1 WIB92 definitief…

Publicaties

Pleidooi voor een alternatieve fiscale geschillenregeling in België: de fiscale arbitrage

woensdag, 08 december 2021

In het juni nummer van dit tijdschrift schreef Werner Heyvaert in zijn typische ironische stijl een "Vrij Gesteld" over de gerechtelijke procedure in fiscale zaken in België. Zij die het gelezen…

Nieuws

Belastingheffing op Franse dividenden ontvangen door een Belgische inwoner aandeelhouder (natuurlijke en rechtspersoon) onder het nieuwe Frans-Belgische verdrag

dinsdag, 07 december 2021

Een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België is onlangs ondertekend en de inwerkingtreding is voorzien op de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving dat de vereiste formaliteiten zijn vervuld. …

Nieuws

VLABEL weigert aftrek van een regularisatieheffing als passief in de aangifte nalatenschap – (on)terecht?

dinsdag, 07 december 2021

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft in het standpunt nr. 21055 dd. 13 september 2021, zoals gepubliceerd dd. 1 oktober 2021, een aangepaste visie gepubliceerd inzake de aftrekbaarheid van een regularisatieheffing…

Nieuws

Tijdelijk uitstel van de betaal- en bezwaartermijn voor aanslagen in de personenbelasting

dinsdag, 07 december 2021

De FOD Financiën heeft op 3 december 2021 aangekondigd dat de betaling- en bezwaartermijn met één maand worden verlengd voor alle aanslagbiljetten in de personenbelasting met datum tussen 15 oktober…

Nieuws

België binnenkort een fiscale cryptowoestijn?

vrijdag, 03 december 2021

In deze crypto monthly komen wij terug op de problematiek die werd beschreven in onze vorige editie, meer bepaald het feit dat er sprake moet zijn van een ‘voorafgaand karakter’…

Publicaties

Hoe het notarieel testament het eigenhandig testament buitenspel zet: de fiscus als spelbreker

woensdag, 01 december 2021

Wanneer twee testamenten naast elkaar komen te liggen, het ene van notariële aard, het andere van onderhandse aard, wordt in de praktijk vaak meer vertrouwen gehecht aan het eerstgenoemde. Niet…

Nieuws

Vastgoed in het buitenland? Vergeet niet aan te geven voor het einde van het jaar!

woensdag, 01 december 2021

Na meerdere veroordelingen door het Hof van Justitie heeft België begin 2021 besloten om het fiscaal regime dat van toepassing is op buitenlandse onroerende inkomsten uit hoofde van Belgische inwoners…

Nieuws

Vaste inrichtingen en het multilateraal instrument

dinsdag, 30 november 2021

Onlangs hebben België en Frankrijk een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing ondertekend. Dit verdrag, waarover jaren is onderhandeld en waarop jaren is gewacht, brengt belangrijke veranderingen ten opzichte…

Publicaties

Verdragswijzigingen: instemming regionale wetgevers niet altijd vereist

vrijdag, 26 november 2021

Dubbelbelastingverdragen ('DBV') zijn zogenaamde gemengde verdragen, wat impliceert dat de federale, de gewestelijke en meestal ook de gemeenschapsparlementen ermee moeten instemmen. Slechts dan kan het DBV internrechtelijk in werking treden.…

Nieuws

Het nieuwe Frans-Belgisch verdrag geeft de Kaaimantaks vrij spel

woensdag, 24 november 2021

De toepassing van de Kaaimantaks in een Frans-Belgische context heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van verschillende bijdragen, met name aangaande de translucide SCI en de zogenaamde sociétés civiles portefeuilles (“SCP”).

Nieuws

Circulaire verduidelijkt berekening 1/3-norm in het kader van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid

vrijdag, 19 november 2021

In een vorige nieuwsbrief hadden wij het reeds over de gecoördineerde controleactie die lopende is met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en nachtarbeid. Eén van de…

Nieuws

BTW: Nieuw wetsontwerp neemt o.a. btw-regime van aparthotels op de schop

maandag, 15 november 2021

Op 26 oktober 2021 diende de regering een wetsontwerp in waarin o.a. een aanpassing wordt voorgesteld aan de uitzondering op de btw-vrijstelling voor het verschaffen van gemeubeld logies. Deze aanpassing…

Nieuws

Veranderingen in het vooruitzicht voor de Belgische eigenaars natuurlijke personen van woningen in Frankrijk die niet verhuurd worden?

maandag, 15 november 2021

Tot op heden en tot de inwerkingtreding van het nieuwe Frans-Belgisch verdrag, zijn inkomsten van (tweede) woningen in Frankrijk aangehouden door Belgische inwoners natuurlijke personen exclusief belastbaar in Frankrijk en…

Nieuws

Ook boete wegens niet-aangifte juridische constructie is ongrondwettig

woensdag, 10 november 2021

Het Grondwettelijk Hof heeft onlangs opnieuw geoordeeld dat een fiscale administratieve geldboete in strijd is met de Grondwet, omdat de fiscale rechter niet de bevoegdheid heeft om uitstel van de…

Nieuws

Breaking News: het nieuwe dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk werd gisteren ondertekend

woensdag, 10 november 2021

Gisteren hebben België en Frankrijk een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend aangaande belastingen naar het inkomen en het vermogen. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de tekst is…

Publicaties

Kaaimantakssaga over trusts: wetgever grijpt in

dinsdag, 02 november 2021

Na de vernietiging van een deel van de kaaimantaksregeling door het Grondwettelijk Hof was de wetgever wel verplicht in te grijpen. Maar in feite blijft de essentie van de bestaande…

Publicaties

Nu ook verrekening van Buitenlandse erfbelasting voor roerende goederen

dinsdag, 02 november 2021

Het Grondwettelijk Hof besliste in de zaak Boer (arrest 80/2021 van 3 juni 2021) dat het Vlaamse gewest ook verrekening moet toestaan van buitenlandse erfbelasting geheven op roerende goederen. Het…

Nieuws

Eerste hulp bij cryptomunten: Rulingcommissie

donderdag, 28 oktober 2021

In onze vorige crypto-monthly hadden we het over het realiseren van meerwaarden op cryptomunten en wat de gevolgen kunnen zijn voor uw aangifte personenbelasting. We concludeerden dat het, bij gebreke…

Nieuws

STAK & UBO: How to get your ducks in a row

donderdag, 28 oktober 2021

31 augustus 2021 was de ultieme deadline voor de jaarlijkse bevestiging van de UBO-registratie en voor het uitvoeren van de nieuwe verplichting waarbij informatieplichtige entiteiten in het UBO-register "elk document…

Nieuws

6% btw op schoolgebouwen: Wat is hoofdzakelijk gebruik voor onderwijs

maandag, 25 oktober 2021

De Minister van Financiën brengt een belangrijke verduidelijking voor de praktijk. Werken aan schoolgebouwen kunnen genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% wanneer de gebouwen hoofdzakelijk voor onderwijs worden gebruikt.…

Nieuws

De klok tikt: Marokko en Turkije delen (weldra) gegevens met België

donderdag, 21 oktober 2021

Marokko en Turkije zullen weldra financiële gegevens uitwisselen van Belgische inwoners met rekeningen bij Marokkaanse of Turkse financiële instellingen. De gegevens zullen worden overgemaakt aan de Belgische fiscus. Deze ontwikkelingen…

Publicaties

Controlebehoud bij aandelen: de Belgische PSAK of de Nederlandse STAK?

donderdag, 21 oktober 2021

In het kader van een successieplanning van aandelen komen we bij de vraag naar controlebehoud al gauw uit bij de certificering van aandelen. Traditioneel koos men meestal voor een Nederlandse…

Nieuws

Civielrechtelijke behandeling van levensverzekeringen in het erfrecht: België vs Frankrijk

vrijdag, 15 oktober 2021

Sinds de hervorming van het Belgische erfrecht door de wet van 31 juli 2017, die op 1 september 2018 in werking is getreden, zijn de regels met betrekking tot inbreng…

Publicaties

Hoe beleg je risicodragend via een beheerd fonds, zonder fiscaal nadeel?

vrijdag, 15 oktober 2021

Toen in 2000 de internetbubbel barstte, wou de Belgische regering investeringen met risicodragendkapitaal in niet-beursgenoteerde groeibedrijven (en dus de economische groei) stimuleren. Alleen kon dat niet via een fonds met…

Nieuws

De Gegevensbeschermingsautoriteit haalt de fiscus uit zijn ivoren toren

vrijdag, 15 oktober 2021

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) berispt de fiscus omdat die niet inging op het verzoek tot informatie, inzage, rectificatie en beperking tot verwerking van persoonsgegevens van een Luxemburgse fiduciaire.…

Publicaties

De betaling van de verschuldigde successierechten en het indienen van de aangifte van nalatenschap: twee afzonderlijke verplichtingen.

woensdag, 13 oktober 2021

Uit een door de fiscus uitgevoerd bankonderzoek blijkt dat een erflaatster met laatste woonplaats in het Waals Gewest gedurende de drie jaar voorafgaand aan haar overlijden enkele niet-geregistreerde schenkingen van…

Nieuws

Successieplanning onder het nieuwe goederenrecht

vrijdag, 08 oktober 2021

Op 1 september 2021 trad het nieuwe goederenrecht in werking. Eén van de hoofdstukken van het nieuwe “Boek 3” van het burgerlijk wetboek betreft het recht van vruchtgebruik. In het…

Nieuws

JTER: Wat zijn de mogelijkheden en verplichtingen voor buitenlandse tussenpersonen? Buitenlandse inrichtingen van Belgische banken of vermogensbeheerders worden door fiscus beschouwd als Belgische tussenpersoon

vrijdag, 08 oktober 2021

1. Mogelijke situaties In principe dienen Belgische inwoners die een effectenrekening in het buitenland aanhouden, zelf al het nodige doen voor de aangifte en betaling van de JTER. De buitenlandse…

Nieuws

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER): de langverwachte circulaire van de Centrale Administratie is eindelijk verschenen.

vrijdag, 08 oktober 2021

Vandaag, 8 oktober 2021, verscheen de langverwachte circulaire van de Centrale Administratie met preciseringen over de toepassing van de JTER (klik hier). De wet op de nieuwe jaarlijkse taks op…

Publicaties

Nieuw standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake de voorafgaande schenking bij de gesplitste aankoop. The end of a saga?

vrijdag, 01 oktober 2021

De techniek van de gesplitste aankoop is een welgekende techniek van successieplanning en wordt traditioneel toegepast in familieverband. De ouders kopen het levenslange vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom…

Publicaties

Verblijvingsbeding in het huwelijkscontract met betrekking tot goederen in onverdeeldheid tussen echtgenoten: Vlabel spreekt zich uit over de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting

woensdag, 29 september 2021

In een Voorafgaande Beslissing nr. 19053 van 21 oktober 2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich uitgesproken over de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting van een verblijvingsbeding overeengekomen in…

Nieuws

Niet-aangifte van roerende inkomsten en buitenlandse rekeningen is nog niet noodzakelijk fraude

dinsdag, 28 september 2021

Vele belastingplichtigen ontvangen nu en dan eens een vraag om inlichtingen vanwege de fiscale administratie in het kader van de internationale uitwisseling van informatie, waaruit zou blijken dat die belastingplichtigen…

Nieuws

Eerste hulp bij cryptomunten

donderdag, 23 september 2021

Tegenwoordig kan men er niet meer omheen: cryptomunten. De op blockchaintechnologie gebaseerde “tokens” zijn mede gelet op de media-aandacht en de bij wijlen mooie waardestijgingen, ondertussen ook bij een groot…

Publicaties

Inbreng gevolgd door een schenking: fiscaal behandeld als een conjunctieve ascendentenverdeling

woensdag, 22 september 2021

In een recente voorafgaande beslissing oordeelde de Vlaamse Belastingdienst dat een inbreng gevolgd dooreen schenking in een specifiek geval fiscaal behandeld wordt als een conjunctieve ascendentenverdeling. Lees de volledige analyse…

Publicaties

OPINIE TRENDS: Telewerkvergoeding benadeelt verhuurders niet

dinsdag, 21 september 2021

Koen Van Duyse bespreekt in een opiniestuk voor Trends.   'De telewerkvergoeding op zich heeft niet tot gevolg dat de verhuurder zal worden belast op basis van de werkelijke huurprijs',…

Publicaties

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst – Vlabel verandert van mening wat betreft de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting

dinsdag, 21 september 2021

In een Standpunt nr. 19006 van 18 maart 2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich voor de eerste keer uitgesproken over de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting van de…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com