Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Een update inzake de 'zorgvolmacht': overzicht van de laatste wijzigingen in het internationaal privaatrecht en het Belgische interne recht

donderdag, 23 januari 2020

Een update inzake de 'zorgvolmacht': overzicht van de laatste wijzigingen in het internationaal privaatrecht en het Belgische interne recht

1. Inleiding

Met de wet van 17 maart 2013 gaf België gevolg aan de aanbevelingen van de Raad van Europa om een juridisch kader te creëren voor de lastgeving als instrument voor vermogensbescherming van meerderjarige onbekwamen, bij voorrang op een rechterlijke bescherming. De wet voerde een nieuw beschermingsstatuut voor meerderjarige onbekwame personen in. Een meerderjarige wilsbekwame persoon kan via een lastgevingsovereenkomst (ook ‘(voor)zorgvolmacht’ genoemd) de bevoegdheid tot het beheer van (een gedeelte van) zijn vermogen toekennen aan een andere wilsbekwame meerderjarige persoon, voor het geval hij daartoe zelf onbekwaam zou worden, en dit zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is.

Bij wet van 21 december 2018 werd het toepassingsgebied van deze buitengerechtelijke beschermingsmaatregel met ingang van 1 maart 2019 uitgebreid tot daden van vertegenwoordiging die betrekking hebben op de persoon van de lastgever. Daarnaast werd verduidelijkt hetgeen algemeen werd aanvaard, met name dat de buitengerechtelijke bescherming ook betrekking kan hebben op handelingen die vallen onder het beheer in de zin van artikel 494, g) van het Burgerlijk Wetboek.

Voor grensoverschrijdende situaties tilt de wet van 10 maart 2019 tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van ‘s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen de toepasselijke verwijzingsregels naar een hoger, internationaal niveau. In het bijzonder staat vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid open tot het maken van een rechtskeuze in een zorgvolmacht.

Er beweegt dus wel wat op het vlak van de buitengerechtelijke bescherming van meerderjarige onbekwamen, zowel in het interne, materiële recht, als op het niveau van het internationaal privaatrecht. Deze bijdrage gaat punctueel in op voormelde wijzigingen, voor zover deze de praktijk van de vermogensplanner treffen, en reikt een aantal aandachtspunten aan.

De volledige publicatie kan u Vermogensplanning in de Praktijk, 2019-4 kan u hier lezen.

Dominique De Bie - Counsel (dominique.debie@tiberghien.com)

Laura Goossens - Associate (laura.goossens@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com