Advocaten / Avocats / Lawyers

Algemene voorwaarden

> België

> Luxemburg

België

Artikel 1 - Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Tiberghien ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Tiberghien en de cliënt, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Tiberghien en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Tiberghien zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.


Artikel 2 - Betaling van erelonen

2.1. Onze diensten worden aangerekend op uurbasis waarbij het tarief variëert naargelang de ervaring van de medewerker, de complexiteit van de behandelde materie, de hoogdringendheid van de zaak en het behaalde resultaat. Ook het eerste consult wordt op deze manier aangerekend.

2.2. Onze uurtarieven en erelonen zijn exclusief BTW en exclusief secretariaats-en andere kleine kantoorkosten die forfaitair worden begroot op 7,5% van het ereloon. Specifieke kosten en uitgaven (zoals kosten voor vertaling, notariskosten, reiskosten en andere voorschotten), worden afzonderlijk aangerekend.

2.3. Op onze erelonen is 21% BTW verschuldigd.

2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde erelonen te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van de ereloonstaat van Tiberghien met betrekking tot de prestaties. Provisienota’s dienen te worden betaald uiterlijk zeven (7) dagen na de datum vermeld op de provisienota.

2.5 Bezwaren dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 3 weken na factuurdatum, schriftelijk aan Tiberghien kenbaar worden gemaakt, bij voorkeur via invoicing@tiberghien.com.


Artikel 3 - Laattijdige betaling

3.1. Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na door Tiberghien in gebreke te zijn gesteld waarbij hij wordt verwittigd dat een verwijlinterest zal worden aangerekend, een verwijlinterest verschuldigd van 7% op jaarbasis. Bovendien is de cliënt in dat geval op de niet of laattijdig betaalde erelonen een forfaitaire schadevergoeding van 15 % verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.


Artikel 4 - Beroepsaansprakelijkheid

4.1. Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Tiberghien, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met Tiberghien, heeft Tiberghien een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.

4.2. De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van Tiberghien, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met Tiberghien, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tiberghien.


Artikel 5 - Toepasselijk recht en bevoegde instanties

5.1. Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Tiberghien en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voorzover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Nederlandse en de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen.

5.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Tiberghien en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en, voorzover van toepassing, de bevoegde instanties van de Nederlandse of Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen.

Luxemburg

Artikel 1 - Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Tiberghien Luxembourg S.à r.l. ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Tiberghien Luxembourg S.à r.l. en de cliënt, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Tiberghien Luxembourg S.à r.l. en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Tiberghien Luxembourg S.à r.l. zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.


Artikel 2 - Betaling van erelonen

2.1. Onze diensten worden aangerekend op uurbasis waarbij het tarief variëert naargelang de ervaring van de medewerker, de complexiteit van de behandelde materie, de hoogdringendheid van de zaak en het behaalde resultaat. Ook het eerste consult wordt op deze manier aangerekend.

2.2. Onze uurtarieven en erelonen zijn exclusief BTW en exclusief secretariaats-en andere kleine kantoorkosten die forfaitair worden begroot op 7,5% van het ereloon. Specifieke kosten en uitgaven (zoals kosten voor vertaling, notariskosten, reiskosten en andere voorschotten), worden afzonderlijk aangerekend.

2.3. Op onze erelonen is 17% BTW verschuldigd.

2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde erelonen te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van de ereloonstaat van Tiberghien Luxembourg S.à r.l. met betrekking tot de prestaties. Provisienota’s dienen te worden betaald uiterlijk zeven (7) dagen na de datum vermeld op de provisienota.


Artikel 3 - Laattijdige betaling

3.1. Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na door Tiberghien Luxembourg S.à r.l. in gebreke te zijn gesteld waarbij hij wordt verwittigd dat een verwijlinterest zal worden aangerekend, een verwijlinterest verschuldigd van 7% op jaarbasis. Bovendien is de cliënt in dat geval op de niet of laattijdig betaalde erelonen een forfaitaire schadevergoeding van 15 % verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.


Artikel 4 - Beroepsaansprakelijkheid

4.1. Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Tiberghien Luxembourg S.à r.l., alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met Tiberghien Luxembourg S.à r.l., heeft Tiberghien Luxembourg S.à r.l. een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.

4.2. De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van Tiberghien Luxembourg S.à r.l., alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met Tiberghien Luxembourg S.à r.l., zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tiberghien Luxembourg S.à r.l.


Artikel 5 - Toepasselijk recht en bevoegde instanties

5.1. Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Tiberghien Luxembourg S.à r.l. en de cliënt worden beheerst door het Luxemburgs recht en, voorzover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Advocaten bij de Balie te Luxemburg.

5.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Tiberghien Luxembourg S.à r.l. en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van Luxemburg en, voorzover van toepassing, de bevoegde instanties van de Orde van Advocaten bij de Balie te Luxemburg.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

2, rue Albert Borschette
LU-1246 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com