Advocaten / Avocats / Lawyers

Algemene voorwaarden

> België

> Luxemburg

België

1. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Tiberghien ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Tiberghien en de cliënt, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van wat in die overeenkomst is bepaald.

 • Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de relatie tussen Tiberghien en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere, doch niet uitsluitend, worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Tiberghien zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.

2. Betaling van erelonen

 • Onze diensten worden aangerekend op uurbasis waarbij het tarief varieert naargelang de ervaring van de medewerker, de complexiteit van de behandelde materie, de hoogdringendheid van de zaak en het behaalde resultaat. Ook het eerste consult wordt op deze manier aangerekend.

 • Onze uurtarieven en erelonen zijn steeds exclusief btw en exclusief secretariaats- en andere kleine door Tiberghien gedragen kantoorkosten die forfaitair worden begroot op 7,5% van het ereloon. Specifieke kosten en uitgaven (zoals kosten voor vertaling, notariskosten, reiskosten en andere voorschotten) worden afzonderlijk aangerekend.

 • Op onze erelonen is 21% BTW verschuldigd.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde erelonen te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van de ereloonstaat van Tiberghien met betrekking tot de prestaties. Voor provisienota’s geldt een betalingstermijn van zeven (7) dagen.

 • Bezwaren dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 3 weken na factuurdatum, schriftelijk aan Tiberghien kenbaar worden gemaakt, bij voorkeur via invoicing@tiberghien.com.

3. Laattijdige betaling

 • Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na door Tiberghien in gebreke te zijn gesteld waarbij hij wordt verwittigd dat een verwijlinterest zal worden aangerekend, een verwijlinterest verschuldigd van 7% op jaarbasis. Bovendien is de cliënt in dat geval op de niet- of laattijdig betaalde erelonen een forfaitaire schadevergoeding van 15 % verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.

4. Beroepsaansprakelijkheid

 • Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Tiberghien, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met Tiberghien, heeft Tiberghien een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.

 • De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van Tiberghien, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met Tiberghien, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tiberghien.

5. Antiwitwaswetgeving en DAC6-richtlijn

 • De cliënt neemt kennis dat de dienstverlening binnen het toepassingsgebied van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot de beperking van het gebruik van contanten kan vallen. Overeenkomstig deze reglementering is Tiberghien verplicht gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de cliënt en hun uiteindelijke begunstigden. De cliënt verleent hiertoe zijn medewerking en dient alle gevraagde informatie te bezorgen, gestaafd met de nodige stukken, op eerste verzoek. Indien de verstrekte informatie tijdens de dienstverlening zou wijzigen stelt de cliënt Tiberghien hier onmiddellijk van op de hoogte. Tiberghien houdt zich het recht voor om elke en alle dienstverleningen op te schorten of stop te zetten wanneer de cliënt geen of onvoldoende informatie verstrekt of wanneer twijfels bestaan over de juistheid van de verstrekte informatie. Deze opschorting of stopzetting brengt geen enkele aansprakelijkheid teweeg ten aanzien van Tiberghien en heeft geen invloed op de reeds gepresteerde en factureerbare prestaties.

 • De cliënt neemt kennis dat de dienstverleningen met een grensoverschrijdend karakter onder het toepassingsgebied van de DAC6-richtlijn kunnen vallen op grond waarvan met ingang van 1 juli 2020 iedere persoon die tussenkomt in de advisering of implementering van grensoverschrijdende constructies gehouden kan zijn tot rapportering van deze constructie.

  Het toepassingsgebied van deze rapporteringsverplichting onder de DAC6- richtlijn is bijzonder breed en viseert alle grensoverschrijdende constructies die tot voornaamste (maar dus niet als ‘enige’) doel hebben om belastingen te besparen. De richtlijn geeft daarbij geen definitie van wat onder het begrip ‘constructie’ begrepen moet worden. De richtlijn geeft enkel een lijst van ‘wezenskenmerken’ die kunnen wijzen op agressieve fiscale planning. Van zodra een constructie aan één van deze wezenskenmerken beantwoordt of in zich draagt, dient deze constructie te worden gerapporteerd. Verder zijn nog andere situaties voorzien die mogelijks tot een meldingsplicht onder deze richtlijn aanleiding kunnen geven.

  Deze meldingsplicht rust op iedere tussenpersoon die gewoonlijk betrokken is bij de advisering, marketing, organisatie of implementatie van de constructie. In de eerste plaats moet dus worden gedacht aan alle adviseurs, advocaten, financiële instellingen, notarissen en accountants die bij de constructie betrokken zijn. Uitzondering op deze meldingsplicht zal evenwel gelden indien de tussenpersoon gebonden is aan een wettelijk beschermd beroepsgeheim (o.a. advocaten). De meldingsverplichting zal dan verschuiven naar de belastingplichtige die alsdan de juridische constructie zal moeten melden. Hoe dat in de Belgische wetgeving zal worden geïmplementeerd is actueel nog voorwerp van debat.

  Hoewel de meldingsplicht pas in werking zal treden vanaf 1 juli 2020, zal deze verplichting retroactief betrekking hebben op alle constructies sinds inwerkingtreding van de richtlijn, i.e. 25 juni 2018.

  Er is voorlopig nog onvoldoende duidelijkheid inzake de concrete en praktische invulling van de meldingsplicht onder de DAC6-Richtlijn en in het bijzonder inzake welke constructies als ‘agressieve fiscale grensoverschrijdende constructies’ worden gedefinieerd.

  De cliënt neemt kennis van deze potentiële meldingsplicht en verklaart zich akkoord. Indien blijkt dat Tiberghien – in het kader van zijn beroepsgeheim – de melding niet mag verrichten zal de cliënt zelf hiertoe de nodige stappen ondernemen. Tiberghien kan in geen van beide gevallen aansprakelijk worden gesteld voor het (niet) verrichten van de melding.

6. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

 • Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Tiberghien en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Nederlandse en de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen, de Orde van Advocaten bij de Balie te Gent, alsook de Orde van Advocaten bij de balie te Hasselt.

 • Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Tiberghien en de cliënt of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en, voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de Nederlandse of Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen, de Orde van Advocaten bij de Balie te Gent of de Orde van Advocaten bij de balie te Hasselt.

Luxemburg

Artikel 1 - Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Tiberghien Luxembourg S.à r.l. ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Tiberghien Luxembourg S.à r.l. en de cliënt, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Tiberghien Luxembourg S.à r.l. en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Tiberghien Luxembourg S.à r.l. zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.


Artikel 2 - Betaling van erelonen

2.1. Onze diensten worden aangerekend op uurbasis waarbij het tarief variëert naargelang de ervaring van de medewerker, de complexiteit van de behandelde materie, de hoogdringendheid van de zaak en het behaalde resultaat. Ook het eerste consult wordt op deze manier aangerekend.

2.2. Onze uurtarieven en erelonen zijn exclusief BTW en exclusief secretariaats-en andere kleine kantoorkosten die forfaitair worden begroot op 7,5% van het ereloon. Specifieke kosten en uitgaven (zoals kosten voor vertaling, notariskosten, reiskosten en andere voorschotten), worden afzonderlijk aangerekend.

2.3. Op onze erelonen is 17% BTW verschuldigd.

2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde erelonen te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van de ereloonstaat van Tiberghien Luxembourg S.à r.l. met betrekking tot de prestaties. Provisienota’s dienen te worden betaald uiterlijk zeven (7) dagen na de datum vermeld op de provisienota.


Artikel 3 - Laattijdige betaling

3.1. Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na door Tiberghien Luxembourg S.à r.l. in gebreke te zijn gesteld waarbij hij wordt verwittigd dat een verwijlinterest zal worden aangerekend, een verwijlinterest verschuldigd van 7% op jaarbasis. Bovendien is de cliënt in dat geval op de niet of laattijdig betaalde erelonen een forfaitaire schadevergoeding van 15 % verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.


Artikel 4 - Beroepsaansprakelijkheid

4.1. Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Tiberghien Luxembourg S.à r.l., alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met Tiberghien Luxembourg S.à r.l., heeft Tiberghien Luxembourg S.à r.l. een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.

4.2. De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van Tiberghien Luxembourg S.à r.l., alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met Tiberghien Luxembourg S.à r.l., zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tiberghien Luxembourg S.à r.l.


Artikel 5 - Toepasselijk recht en bevoegde instanties

5.1. Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Tiberghien Luxembourg S.à r.l. en de cliënt worden beheerst door het Luxemburgs recht en, voorzover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Advocaten bij de Balie te Luxemburg.

5.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Tiberghien Luxembourg S.à r.l. en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van Luxemburg en, voorzover van toepassing, de bevoegde instanties van de Orde van Advocaten bij de Balie te Luxemburg.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com