Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Het einde van de duolegaten

vrijdag, 06 maart 2020

Het einde van de duolegaten

Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de regeling rond duolegaten gewijzigd zal worden, “waarbij we het zuiver altruïstisch element van deze legaten herstellen en versterken met een tariefverlaging1.

Wat deze wijziging concreet zal inhouden is nog niet meteen duidelijk2, maar we kunnen toch al wat raden in welke richting het gaat, en eens nagaan wat hiervan dan de gevolgen zijn.

Hoe werkt het?

De essentie van het duolegaat bestaat erin dat de erflater bepaalt dat de erfbelasting van een of meer erfgenamen of legatarissen betaald moet worden door een andere legataris en – zeer belangrijk – dat hiermee geen rekening gehouden wordt voor de berekening van die erfbelasting3.

Typisch voorbeeld: een erflater maakt een testament voor zijn neven en nichten, maar geeft daarin ook een bepaald bedrag aan een vzw, en bedingt dat de vzw alle erfbelasting zal moeten betalen. Er komt dus een onderscheid tussen de belastingplichtige tegenover de schatkist en degene die uiteindelijk zal moeten betalen. In het verbintenissenrecht, bv. bij hoofdelijke schulden, kent men dit ook: men spreekt dan van een onderscheid tussen obligatio (verplichting tegenover de schuldeiser) en contributio (wie de last uiteindelijk draagt).

Dit heeft als gevolg dat de vzw – die maar 8.5% erfbelasting betaalt – er nog aan over houdt, ook al krijgt zij minder dan de belasting die de erfgenamen anders zouden moeten betalen.

Voorbeeld:

 • Erflater laat 500.000 € na;
 • Normaal zou de belasting 260.500 € bedragen
 • Hij maakt een duolegaat voor een vzw aan wie hij 212.000 € nalaat;
 • De totale belasting bedraagt nu maar 161.920 €;
 • De erfgenamen houden nu meer over, nl. 288.000 € in plaats van 239.500 €. Dus 48.500 € meer;
 • De vzw houdt zelf ook 50.080 € over;
 • De Vlaamse schatkist krijgt echter minder: 161.920 € in plaats van 260.500 €, dus 98.580 € minder.

Schematisch:
 Capture

Iedereen wordt er dus beter van … tenzij de schatkist.

De wijziging

Dat wil de regering nu dus veranderen, maar hoe is nog niet duidelijk.

Wat de Vlaamse wetgever niet kan, is de erflater verbieden om de betaling van de erfbelasting ten laste te leggen van de vzw. Dat is een kwestie van burgerlijk recht, en dat is een bevoegdheid van het federaal parlement.

Wat hij wel kan, is in het vervolg wél rekening houden met die tenlastelegging.

In het voorbeeld hierboven zou dit tot gevolg hebben:

 • Dat de vzw eerst 212.000 € krijgt, maar de belasting van de erfgenamen moet betalen, of 143.900 €;
 • Dat zij dus netto maar 68.100 € krijgt;
 • Dat er dus een tweede berekening gemaakt wordt, waarin hiermee rekening gehouden wordt;
 • Dat de belasting daardoor wordt:
  • De vzw krijgt immers in werkelijkheid maar 68.100 €4, en betaalt hierover 5.788,50 €;
  • De erfgenamen krijgen in werkelijkheid 431.900 € bruto (de nalatenschap min wat de vzw krijgt), en moeten daarover 223.045 € betalen;
  • Samen bedraagt de belasting nu 228.833,50 €.

De vzw zal het legaat dus weigeren, want ze krijgt maar 212.000 €, en zou niet alleen haar eigen belasting (5.788,50 €) moeten betalen, maar door het testament ook de belasting van de erfgenamen (223.045 €) moeten dragen, en dat is meer dan ze krijgt.

De spiraal

Het is wel mogelijk dat het testament de last in dat geval beperkt. Volgens de formule die wij hebben voorgesteld5 wordt desgevallend de last verminderd zodat de vzw minstens 50.000 € overhoudt. De VZW zal het legaat dan wel aanvaarden, maar dan moeten we de belasting wel opnieuw herberekenen, waardoor het legaat aan de vzw weer verandert, enzovoort. Dat kan wel eens behoorlijk ingewikkeld worden.

Gevolgen

Hoe dan ook, het is duidelijk dat dit een indirecte belastingverhoging betekent. Waar het tarief op erfenissen tussen niet-verwante personen door het duolegaat de facto tot ongeveer 40% herleid kon worden met een duolegaat, zal voortaan het volle tarief van 55% (behalve op de eerste 75000 €) verschuldigd zijn.

Ook de goede doelen zullen minder ontvangen, althans van de erflaters die het duolegaat enkel om fiscale redenen maakten. Juist daarom denkt de regering aan een lager tarief voor goede doelen, om dat te compenseren, zodat zij meer overhouden van wie werkelijk aan charity wil doen. Hoeveel dat tarief zal bedragen, is blijkbaar nog niet uitgemaakt.

Rik Deblauwe - Scientific Advisor (rik.deblauwe@tiberghien.com)

Deze tekst tekst verscheen eerder op www.taxwin.be


1https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024

2 Naar onze informatie zijn er op vandaag nog geen ontwerpteksten bekend.

3 Artt. 2.7.1.0.10 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  Zie hierover meer in R. Deblauwe, Inleiding tot de Vlaamse erfbelasting, 2e editie, KnopsPublishing, 2019,  203 nr. 365 ev.; R. Deblauwe, “Het duolegaat nader bekeken”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 2009/2, pp. 3-14; R.Deblauwe, “Een verkeerd gelopen duolegaat”, Nieuwsbrief Successierechten,  2014/5, p. 5-8; R. Deblauwe, “Bepaalbare duolegaten: stand 2 – 1”, Nieuwsbrief Successierechten, 2015/6/7; R. Deblauwe, “Bepaalbaar duolegaat – De Vlaamse belastingdienst neemt standpunt’, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 14 november 2015; R. Deblauwe, “Het duolegaat nader bekeken”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 2009/2, pp. 3-14.

4 Art. 2.7.1.0.10 j° 2.7.3.2.13 van de Codex.

5 R. Deblauwe, Inleiding tot de Vlaamse erfbelasting, 2e editie, KnopsPublishing, 2019,  205 nr. 372.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com