Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Taks op effectenrekening - TER

donderdag, 14 december 2017

Taks op effectenrekening - TER

Vanaf 2018 wordt een taks op effectenrekeningen (TER) geïntroduceerd voor beleggers natuurlijke personen, die verschuldigd is indien de waarde van de effecten op één of meerdere effectenrekeningen 500.000,00 EUR of meer per persoon bedraagt.

Onderworpen personen

De taks viseert enkel de natuurlijke persoon die titularis is van één of meerdere effectenrekeningen in België of in het buitenland en waarbij diens aandeel in de belastbare financiële instrumenten op die effectenrekeningen gelijk is of meer bedraagt dan 500.000 euro. Iedere titularis wiens aandeel in totaal minder bedraagt dan 500.000 euro, valt buiten het toepassingsgebied. Wanneer het moment dat het aandeel van de titularis gelijk is aan of meer bedraagt dan 500.000 euro, is de taks verschuldigd over het hele aandeel, vanaf de eerste euro.

De titularis kan volle eigenaar, co-titularis, vruchtgebruiker of blote eigenaar zijn.

Eigenaardig genoeg worden niet enkel inwoners maar ook particulieren niet-inwoners mee onderworpen, voor effectenrekeningen aangehouden in België.

Belastbare financiële instrumenten

Komen in aanmerking als belastbare financiële instrumenten voor de bepaling van de grens van 500.000 euro en voor de toepassing van de taks:

  • al dan niet beursgenoteerde aandelen,
  • certificaten van al dan niet beursgenoteerde aandelen
  • al dan niet beursgenoteerde obligaties,
  • certificaten van al dan niet beursgenoteerde obligaties
  • al dan niet beursgenoteerde rechten van deelneming in beleggingsfondsen of aandelen van beleggingsvennootschappen,
  • kasbons en
  • warrants.

Pensioenspaarfondsen en beleggingsverzekeringen zijn vrijgesteld.

Ook opties, futures of swaps blijven buiten het toepassingsgebied, omdat zij volgens de wetgever enkel dienen tot indekking van een bepaald risico tot vemogensverlies en geen vermogensverrijking vormen.

Berekening

De referentieperiode voor de berekening van deze waarde op de effectenrekening bedraagt 12 maanden en loopt van 1 oktober tot 30 september van het jaar daarop. Enkel voor 2018 bedraagt de eerste referentieperiode slechts 9 maanden, namelijk van 1 januari tot en met 30 september 2018.

De gemiddelde waardering van de effectenrekening gebeurt op vier ‘standaard’ referentietijdstippen, die overeenkomen met de vier driemaandelijkse effectenportefeuillestaten van een kalenderjaar, namelijk 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. In geval van opening, wijziging of afsluiting van een effectenrekening of wanneer iemand titularis wordt van een effectenrekening of geen titularis meer is in de loop van de referentieperiode, wordt ook de dag van elk van deze gebeurtenissen , als een bijkomend referentietijdstip beschouwd. Er zijn ook speciale regels bij overdracht van tegoeden tussen financiële instellingen en bij vertrek van de titularis naar het buitenland.

De waardering gebeurt in principe aan ‘marktwaarde’. Voor niet-beursgenoteerde effecten (andere dan I.C.B.’s) gebeurt een schatting naar best vermogen.

Het tarief bedraagt 0,15 %.

Effectenrekeningen bij Belgische financiële instellingen

Voor effectenrekeningen bij Belgische financiële instellingen gebeuren de aangifte en betaling globaal (zoals het geval is voor roerende voorheffing en beurstaks).

Indien de belastingplichtige geen 500.000 euro aanhoudt bij een bepaalde instelling maar hij aan deze grens komt door andere tegoeden op effectenrekeningen erbij te tellen, dan kan hij vragen voor een ‘opt-in’ en de taks toch laten inhouden.

Bij rekeningen in onverdeeldheid of opgesplist in blote eigendom-vruchtgebruik zal de financiële instelling een forfaitaire verdeling toepassen volgens het aantal gerechtigden. Nadien kunnen zij eventueel een afrekening en teruggave vragen op basis van de werkelijke verhouding in de tegoeden.

De betaling gebeurt door overschrijving op de bankrekening van het bevoegde kantoor en met vermelding van de heffingsbasis. Zij dient te gebeuren op de dag dat de aangifte ingediend wordt en uiterlijk op 20 december.

Effectenrekeningen bij buitenlandse financiële instellingen

Voor effectenrekeningen van Belgen bij buitenlandse banken, zijn twee systemen mogelijk.

  • Ofwel laat de buitenlandse bank een aansprakelijk vertegenwoordiger erkennen in België. In dat geval zijn de regels van de Belgische financiële instellingen van toepassing.
  • Ofwel duidt de bank geen aansprakelijk vertegenwoordiger aan in België, dan is de belastingplichtige gehouden om zelf de aangifte en betaling te doen. Niettemin is het niet uitgesloten dat de buitenlandse bankiers hun Belgische klanten hiervoor zullen bijstaan en deze berekeningen voor hen zullen maken en aan hen bezorgen.

De aangifte wordt elektronisch ingediend bij het bevoegde kantoor (nog te bepalen bij KB).  De indieningstermijn loopt samen met die voor de aangifte in personenbelasting via het electronisch platform MyMinfin. Bij de aangifte zullen een aantal verantwoordingsstukken en documenten toegevoegd moeten worden.

Volgens het nieuw artikel 158/4 § 1 lid 2 W.DRT van het wetsontwerp moet de taks jaarlijks uiterlijk op 31 augustus van het jaar na dat van de belastbare (referentie-) periode worden betaald.

Anti-misbruikbepalingen

Vermits effecten op naam niet geviseerd worden door de taks, wordt uitdrukkelijk voorzien dat een omvorming van belastbare financiële instrumenten naar niet-belastbare financiële instrumenten gehouden in een register op naam, geen uitwerking zal hebben voor de belastbare periode waarin zij plaatsvindt. Omvormingen vanaf 9 december 2017 zullen geen uitwerking hebben voor de eerste belastbare periode die loopt van 1 januari 2018 tot 30 september 2018.

En vermits rechtspersonen die aan vennootschapsbelasting onderworpen zijn niet aan de effectenrekening taks onderhevig zijn, wordt eveneens voorzien dat de inbreng van een ‘effectenrekening’ vanaf 1 januari 2018 in een rechtspersoon die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, geen uitwerking heeft voor de vermijding van deze taks indien dit als enig doel heeft om aan de taks te ontkomen. In tegenstelling tot de vorige anti-misbruikbepaling, is de uitwerking hiervan niet beperkt tot de belastbare periode waarin ze gebeurt.

Bepaling ter begeleiding van de taks op effectenrekeningen

Natuurlijke personen die houder zijn van verschillende effectenrekeningen, zullen dit voortaan ook moeten melden in hun aangifte in de personenbelasting(nieuw artikel 307 WIB 92).

Deze tekst is gebaseerd op het wetsontwerp houdende invoering van een taks op effectenrekening van 11 december 2017 (Doc. 54 2837/001).

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com