Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Pijler 2 in België - Actie vereist voor 13 juli 2024

dinsdag, 11 juni 2024
De Belgische Pijler 2 omzettingswet werd recent aangepast, onder meer om de meest recente bijkomende OESO commentaren in de wet te verankeren. Deze wet voorziet ook dat ‘Pijler 2 groepen’…
Nieuws

Nieuwe aangiftetermijnen, nieuwe podcast

dinsdag, 04 juni 2024
De fiscaliteit staat nooit stil, dat is zeker. Zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting heeft de wetgever nieuwe aangifte-, aanslag-, en proceduretermijnen gedefinieerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen…
Nieuws

Jaarverslag CFI van 2023 legt veelheid aan meldingen voor witwassen voortkomend uit fiscale fraude bloot.

maandag, 03 juni 2024
Afgelopen vrijdag publiceerde de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) haar activiteitenverslag met betrekking tot het jaar 2023. In de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme is…
Nieuws

Wijzigingen aan het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en de innovatieaftrek

donderdag, 30 mei 2024
Middels de recente publicatie van de wet van 12 mei 2024 (B.S. 29 mei 2024) wordt de bestaande regeling met betrekking tot de investeringsaftrek, belastingkrediet voor O&O, alsook de innovatieaftrek…
Nieuws

Tijdelijke bis variant ploegenarbeid gepubliceerd in Belgisch Staatsblad: implicaties en aandachtspunten

woensdag, 29 mei 2024
De wet van 12 mei 2024 houdende diverse fiscale bepalingen is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee treedt de tijdelijke bis variant van de vrijstelling voor ploegenarbeid met terugwerkende kracht…
Nieuws

Nieuwe verklaring voor verkopen met 6% btw moet uiterlijk 30 juni 2024 worden ingediend! (overgangsmaatregel afbraak en heropbouw)

donderdag, 23 mei 2024
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij reeds uw aandacht gevestigd op de nieuwe permanente regeling afbraak en heropbouw en de recente uitbreiding voor woningen bestemd voor verhuur. Ondertussen heeft de administratie…
Nieuws

Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit 2024

maandag, 20 mei 2024
De Belgische vermogensfiscaliteit is gekenmerkt door aanhoudende veranderingen, waarbij de verschillen tussen de drie gewesten steeds meer toenemen. Graag helpen wij u het overzicht te bewaren in onze nieuwe en…
Nieuws

Auteursrechten: Uitsluiting van softwareontwikkelaars is redelijk verantwoord volgens het Grondwettelijk Hof

vrijdag, 17 mei 2024
Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat het uitsluiten van computerprogramma’s van de fiscale regeling voor auteursrechten redelijk verantwoord is [1].  
Nieuws

Wijzigingen aan investeringsaftrek vanaf januari 2025

maandag, 06 mei 2024
Middels de recente goedkeuring van het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen wordt de bestaande regeling met betrekking tot de investeringsaftrek, belastingkrediet voor O&O, alsook de innovatieaftrek gewijzigd. In de huidige…
Nieuws

Huurder, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter? Waak over uw kostenaftrek!

dinsdag, 30 april 2024
Huurders en houders van zakelijke gebruiksrechten moeten in bepaalde gevallen vanaf aanslagjaar 2024 een bijlage 270 MLH voegen bij hun belastingaangifte om te vermijden dat zij de betaalde of toegekende…
Nieuws

NEWSFLASH: Uitbreiding van de “guilty plea” met grotere rol voor slachtoffer en dus ook fiscus

maandag, 22 april 2024
De wetgever probeert de vergeten procedure van de voorafgaande erkenning van schuld (de “VES”-procedure, ook wel “guilty plea” genoemd) nieuw leven in te blazen. Door de omslachtige procedure aan te…
Nieuws

NEWSFLASH: Nieuwe regels voor de verjaring van de strafvordering van belang in fiscale strafzaken

donderdag, 18 april 2024
Met de wet strafprocesrecht I heeft de Belgische wetgever een nieuw kader voor de verjaring van de strafvordering geïntroduceerd. Er wordt gekozen voor een rechtlijnig systeem, waarbij een eenvoudige basistermijn…
Nieuws

Uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

maandag, 15 april 2024
Met ingang van 1 januari 2024 is de nieuwe permanente regeling voor toepassing van het verlaagd btw-tarief van afbraak en heropbouw in werking getreden. Deze nieuwe regeling werd vanuit de…
Nieuws

2024 Transfer pricing audit wave

donderdag, 11 april 2024
De Belgische belastingdienst is onlangs begonnen met de 2024 transfer pricing audit wave, te beginnen met een vragenlijst en een vergadering voorafgaand aan de audit.  
Nieuws

Nieuwe regels btw-aftrek gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen: nieuw uitstel rapporteringsverplichtingen

dinsdag, 09 april 2024
  Zoals eerder aangegeven gelden in hoofde van gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen nieuwe specifieke rapporteringsverplichtingen. Op jaarlijkse basis moet gedetailleerde info worden doorgegeven aan de btw-administratie over de bepaling van…
Nieuws

De niet-aflevering van het tax shelter-attest: een fiscaal betreurenswaardige eindgeneriek

woensdag, 03 april 2024
Uit een recent gepubliceerd vonnis blijkt dat de Rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge (21/1955/A – 22 mei 2023) oordeelt dat de kosten die gepaard gaan met een tax shelter-investering, in hoofde…
Nieuws

Nieuwe Tiberghien Podcast: Elektrificatie van het wagenpark

vrijdag, 29 maart 2024
De elektrificatie van het wagenpark van ondernemingen in België staat hoog op de agenda. Deze belangrijke transformatie naar een milieuvriendelijker wagenpark, vergt goede inzichten in het complexe fiscale landschap om…
Nieuws

Handig stappenplan voor btw-aftrek door gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen

donderdag, 21 maart 2024
Btw-belastingplichtigen die naast hun btw-belaste activiteiten ook btw-vrijgestelde activiteiten verrichten (zoals medische, financiële of onroerende handelingen), kunnen geen volledig recht op btw-aftrek uitoefenen. Zij hebben de keuze om het recht…
Nieuws

Nieuwe regels onder de kaaimantaks 2.1 kunnen leiden tot nevenwerkingen en acute hoofdpijn voor de (passieve) belegger

donderdag, 21 maart 2024
Er raast een spook door het land: het spook van de kaaimantaks 2.1. De Wet van 22 december 2023 hervormde de regels inzake de kaaimantaks op een aantal essentiële punten.…
Nieuws

BV-vrijstelling ploegenarbeid: nieuw keuzestelsel zorgt voor rechtszekerheid

woensdag, 20 maart 2024
In een arrest van 8 februari 2024 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het niet onredelijk is dat de ondernemingen waarin de omvang van het werk van de ploegen dezelfde is…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com