Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Een nieuw hoofdstuk aan de UBO-register saga: het koninklijk besluit van 23 september 2020

dinsdag, 13 oktober 2020
De implementatie van het Belgisch UBO-register is verworden tot een heuse saga. Daarbij werd de deadline voor de eerste registratie tot driemaal toe uitgesteld - de laatste maal evenwel via…
Nieuws

Btw-aftrek makelaars- en publiciteitskosten gesplitste verkoop: Hof van Justitie verduidelijkt

maandag, 05 oktober 2020
In de vastgoedsector is het courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op gronden die eigendom zijn van een andere vennootschap. Bij verkoop aan derden draagt de grondvennootschap de…
Nieuws

T/A economics wordt TIBERGHIEN ECONOMICS

vrijdag, 02 oktober 2020
EEN NIEUW, DOCH VERTROUWD MERK DIE ONZE HOLISTISCHE AANPAK IN HET BIJSTAAN VAN ONZE CLIËNTEN TEN AANZIEN VAN HUN UITDAGINGEN EN ASPIRATIES BENADRUKT. We zijn uiterst verheugd aan te mogen…
Nieuws

De Raad van State over de afschaffing van de ‘Kaasroute’: bijzondere meerderheid vereist

dinsdag, 29 september 2020
In onze eerdere nieuwsbrief bespraken we het wetsvoorstel van 17 juni 2020 over de invoering van de verplichte registratie van schenkingsakten verleden voor een buitenlandse notaris (zie het artikel op onze website…
Nieuws

Exit duolegaat en andere wijzigingen inzake Vlaamse schenk- en erfbelasting: welke lessen hieruit trekken?

woensdag, 23 september 2020
De Vlaamse Regering kondigde in haar Regeerakkoord 2019-2024 reeds aan belangrijke belastinghervormingen door te voeren. Dit voornemen is nu geconcretiseerd in een voorontwerp van decreet dat op 18 september 2020…
Nieuws

5 nieuwe partners bij Tiberghien

dinsdag, 22 september 2020
2020 dat begon als een ‘gewoon’ jaar met allerlei ambities nam ook voor Tiberghien een onverwachte wending die heel veel extra creativiteit en inzet heeft gevraagd van ons team gedurende…
Nieuws

De Vlaamse Belastingdienst over de certificering van onroerend goed – aan te raden of net niet?

woensdag, 16 september 2020
De Vlaamse Belastingdienst heeft recent de gevolgen geanalyseerd van de overdracht van een Belgisch onroerend goed door een Nederlandse Stichting-Administratiekantoor (STAK) (Voorafgaande beslissing 19.057). De ruling heeft alleen betrekking op…
Nieuws

Fiscus geeft het startschot voor een controleactie omtrent de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve

dinsdag, 08 september 2020
Per 1 oktober 2014 werd het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni drastisch verhoogd van 10% naar 25% (Programmawet van 28 juni 2013). Inmiddels bedraagt het tarief 30%.
Nieuws

Kaaimantaks – impact van en strijdigheid met dubbelbelastingverdragen

vrijdag, 04 september 2020
De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de…
Nieuws

Taks op effectenrekeningen: deadline betaling op 31 augustus 2020

dinsdag, 25 augustus 2020
Op 31 augustus 2020 verstrijkt de uiterste betalingstermijn voor de belastingplichtigen die zelf hun aangifte taks op effectenrekeningen indienen en betalen.1
Nieuws

Interestaftrekbeperking: verduidelijkingen bevestigd in circulaire

donderdag, 16 juli 2020
In een recent verschenen nieuwsbericht op onze website lichtten wij reeds toe dat ons kantoor een aantal interpretatiemoeilijkheden met betrekking tot de interestaftrekbeperking had voorgelegd aan de fiscale administratie en…
Nieuws

Berekening belastbare roerende inkomsten en aftrek buitenlandse bronheffingen – werkelijk afgehouden buitenlands tarief of beperkt tot verdragstarief ?

maandag, 13 juli 2020
Buitenlandse roerende inkomsten - waarop nog geen bevrijdende roerende voorheffing werd ingehouden - moeten opgenomen worden in de aangifte personenbelasting. Dit is onder meer het geval wanneer roerende inkomsten in…
Nieuws

Taks op beursverrichtingen − Versoepeling verplichtingen tussenpersonen inzake nummering borderellen en dagelijks bijhouden van listings

donderdag, 09 juli 2020
Volgens de huidige regelgeving (artikel 127 W.DRT.) zijn financiële tussenpersonen gehouden om verrichtingen op effecten die onderworpen zijn aan beurstaks te bevestigen met een borderel.
Nieuws

Verplichte registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten: voorzien vanaf 1 december 2020

donderdag, 09 juli 2020
Het intussen veelbesproken wetsvoorstel nr. 55/1357 van 17 juni 2020 werd gisteren goedgekeurd in de Kamercommissie Financiën in tweede lezing. Dit betekent dat de verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakte…
Nieuws

Update: Parlement keurt het tijdelijk ‘carry back’-systeem definitief goed

dinsdag, 30 juni 2020
Het parlement keurde op 18 juni ll. de carry-back voor verliezen – zowel in de vennootschapsbelasting, als in de personenbelasting – definitief goed (Parl. St. Kamer 2019-20, nr. 1309/004). Deze…
Nieuws

Interestaftrekbeperking: de fiscale administratie verduidelijkt

donderdag, 25 juni 2020
Het KB van 20 december 2019 heeft eind vorig jaar de wettelijke regeling van de nieuwe interestaftrekbeperking (artikel 198/1 WIB92) verder uitgewerkt. Met dit KB werden echter lang niet alle…
Nieuws

Generatiewissel bij land- en tuinbouwondernemingen

donderdag, 25 juni 2020
Inleidende kader: een bedrijf overdragen anno 2020 Uw bedrijf overdragen aan de volgende generatie bij overlijden of bij leven via schenking… In beide gevallen blijft de kwestie erg actueel. Hoe…
Nieuws

Covid-19: verlaging van het btw-tarief in de horecasector

dinsdag, 23 juni 2020
Met het oog op de economische relance van de horecasector na de coronacrisis, is bij koninklijk besluit van 8 juni 2020 een nieuwe maatregel in werking getreden die voorziet in…
Nieuws

Naar een verplichte registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten?

donderdag, 18 juni 2020
Een wetsvoorstel  van 17 juni 2020 heeft tot doel de registratie in België verplicht te maken van elke schenkingsakte met betrekking tot roerende goederen die door een Belgisch rijksinwoner voor…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com