Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Het Hof van Justitie interpreteert het “gebruik” van goederen bij het tenietgaan van de douaneschuld (Combinova - case C-476/19)

dinsdag, 24 november 2020
Een douaneschuld bij invoer ontstaat door niet-naleving van de verplichting om de regeling actieve veredeling tijdig aan te zuiveren. Die douaneschuld gaat teniet wanneer is aangetoond dat de goederen niet…
Nieuws

Europese Commissie stelt België in gebreke voor discriminatie buitenlandse spaardeposito’s

maandag, 16 november 2020
De Europese Commissie heeft België via een schriftelijke ingebrekestelling verzocht om haar regelgeving inzake de vrijstelling van inkomsten uit spaardeposito's in overeenstemming te brengen met het Unierecht (zie hier). De…
Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0: Ettelijke aandachtspunten en bedenkingen - Update 10/11/2020

dinsdag, 10 november 2020
Aansluitend op onze newsflash van 3 november 2020 en de newsflash van 4 november 2020 waarin de krachtlijnen van de nieuwe taks op de effectenrekeningen 2.0 werden besproken, hierbij een aantal…
Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0 – update 4/11/2020

woensdag, 04 november 2020
Het Belgisch Staatsblad van vandaag bevat een aankondigingsbericht van de Federale Overheidsdienst Financiën dat de nieuwe anti-misbruikbepaling inzake de nieuwe taks op de effectenrekeningen, met terugwerkende kracht van toepassing is…
Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0 – voorontwerp van wet goedgekeurd door de Ministerraad

donderdag, 29 oktober 2020
Op maandag 2 november 2020 heeft de Ministerraad zich opnieuw gebogen over een voorontwerp van wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. De tekst werd intussen…
Nieuws

Btw: tijdelijke uitbreiding 6% tarief afbraak en heropbouw

maandag, 02 november 2020
Uitbreiding tot het volledige grondgebied én tot verkopen maar ook belangrijke beperkingen Binnen de Ministerraad is men tot een akkoord gekomen over de uitbreiding van het 6% tarief voor afbraak…
Nieuws

Aangiften vennootschapsbelasting: wat je moet weten over de ATAD-interestaftrekbeperking

donderdag, 29 oktober 2020
In eerdere nieuwsbrieven werd reeds ingegaan op (bepaalde aspecten van) de ATAD-interestaftrekbeperking (Nieuwsbrief dd. 28 december 2017; Nieuwsbrief dd. 25 juni 2020; Nieuwsbrief dd. 16 juli 2020; en Nieuwsbrief dd.…
Nieuws

In Memoriam Ludo Dillen

donderdag, 22 oktober 2020
Het is met diepe spijt dat wij vandaag het overlijden van onze gewezen vennoot Ludo Dillen vernomen hebben en dit na een lange slepende ziekte die hij met indrukwekkende waardigheid…
Nieuws

Een nieuw hoofdstuk aan de UBO-register saga: het koninklijk besluit van 23 september 2020

dinsdag, 13 oktober 2020
De implementatie van het Belgisch UBO-register is verworden tot een heuse saga. Daarbij werd de deadline voor de eerste registratie tot driemaal toe uitgesteld - de laatste maal evenwel via…
Nieuws

Btw-aftrek makelaars- en publiciteitskosten gesplitste verkoop: Hof van Justitie verduidelijkt

maandag, 05 oktober 2020
In de vastgoedsector is het courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op gronden die eigendom zijn van een andere vennootschap. Bij verkoop aan derden draagt de grondvennootschap de…
Nieuws

T/A economics wordt TIBERGHIEN ECONOMICS

vrijdag, 02 oktober 2020
EEN NIEUW, DOCH VERTROUWD MERK DIE ONZE HOLISTISCHE AANPAK IN HET BIJSTAAN VAN ONZE CLIËNTEN TEN AANZIEN VAN HUN UITDAGINGEN EN ASPIRATIES BENADRUKT. We zijn uiterst verheugd aan te mogen…
Nieuws

De Raad van State over de afschaffing van de ‘Kaasroute’: bijzondere meerderheid vereist

dinsdag, 29 september 2020
In onze eerdere nieuwsbrief bespraken we het wetsvoorstel van 17 juni 2020 over de invoering van de verplichte registratie van schenkingsakten verleden voor een buitenlandse notaris (zie het artikel op onze website…
Nieuws

Exit duolegaat en andere wijzigingen inzake Vlaamse schenk- en erfbelasting: welke lessen hieruit trekken?

woensdag, 23 september 2020
De Vlaamse Regering kondigde in haar Regeerakkoord 2019-2024 reeds aan belangrijke belastinghervormingen door te voeren. Dit voornemen is nu geconcretiseerd in een voorontwerp van decreet dat op 18 september 2020…
Nieuws

5 nieuwe partners bij Tiberghien

dinsdag, 22 september 2020
2020 dat begon als een ‘gewoon’ jaar met allerlei ambities nam ook voor Tiberghien een onverwachte wending die heel veel extra creativiteit en inzet heeft gevraagd van ons team gedurende…
Nieuws

De Vlaamse Belastingdienst over de certificering van onroerend goed – aan te raden of net niet?

woensdag, 16 september 2020
De Vlaamse Belastingdienst heeft recent de gevolgen geanalyseerd van de overdracht van een Belgisch onroerend goed door een Nederlandse Stichting-Administratiekantoor (STAK) (Voorafgaande beslissing 19.057). De ruling heeft alleen betrekking op…
Nieuws

Fiscus geeft het startschot voor een controleactie omtrent de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve

dinsdag, 08 september 2020
Per 1 oktober 2014 werd het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni drastisch verhoogd van 10% naar 25% (Programmawet van 28 juni 2013). Inmiddels bedraagt het tarief 30%.
Nieuws

Kaaimantaks – impact van en strijdigheid met dubbelbelastingverdragen

vrijdag, 04 september 2020
De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de…
Nieuws

Taks op effectenrekeningen: deadline betaling op 31 augustus 2020

dinsdag, 25 augustus 2020
Op 31 augustus 2020 verstrijkt de uiterste betalingstermijn voor de belastingplichtigen die zelf hun aangifte taks op effectenrekeningen indienen en betalen.1
Nieuws

Interestaftrekbeperking: verduidelijkingen bevestigd in circulaire

donderdag, 16 juli 2020
In een recent verschenen nieuwsbericht op onze website lichtten wij reeds toe dat ons kantoor een aantal interpretatiemoeilijkheden met betrekking tot de interestaftrekbeperking had voorgelegd aan de fiscale administratie en…
Nieuws

Berekening belastbare roerende inkomsten en aftrek buitenlandse bronheffingen – werkelijk afgehouden buitenlands tarief of beperkt tot verdragstarief ?

maandag, 13 juli 2020
Buitenlandse roerende inkomsten - waarop nog geen bevrijdende roerende voorheffing werd ingehouden - moeten opgenomen worden in de aangifte personenbelasting. Dit is onder meer het geval wanneer roerende inkomsten in…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com