Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Hoe hoog is de belastingdruk in de cockpit?

vrijdag, 18 oktober 2019
Fiscaal Het internationaal fiscaal recht kent specifieke regels voor luchtvaartpersoneel. In tegenstelling tot wat de titel van dit artikel doet vermoeden, zijn deze bijzondere bepalingen niet enkel van toepassing op…
Nieuws

Begrenzing in de tijd van ontsnappingsmogelijkheid geheime commissielonenaanslag is strijdig met gelijkheidsbeginsel

maandag, 30 september 2019
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 26 september 2019 beslist dat de ontsnappingsmogelijkheid van artikel 2019, 7de lid WIB92 ten onrechte en in strijd met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel…
Nieuws

Nieuwe circulaire omtrent het toepassingsgebied van artikel 19bis WIB en mogelijkheden tot terugvordering van roerende voorheffing

vrijdag, 27 september 2019
De Belgische belastingadministratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd omtrent artikel 19bis WIB (circulaire 2019/C/95 dd. 25.09.2019).
Nieuws

UBO-registratie tot 30 september 2019, sancties vanaf 2020

dinsdag, 24 september 2019
De wet van 18 september 2017, stelt de regels vast aangaande de oprichting van het UBO- register. Bij KB van 30 juli 2018, werd de initiële deadline voor de inschrijving…
Nieuws

De fiscale transparantie van de STAK beïnvloed door de kaaimantaks

maandag, 23 september 2019
In een vorig artikel bekeken we de impact van het KB van 21 november 2018 (‘het EER-KB’) op entiteiten gelegen binnen de EER besproken.  Waar de kaaimantaks 2.0 ook in zijn…
Nieuws

Aanvullende FAQ van 19 juli 2019 over het UBO-register en de STAK

maandag, 23 september 2019
De wet van 18 september 2017 wijdt slechts vier artikelen aan de invoering van het Belgisch UBO-register. De praktische modaliteiten dienden dan ook verder te worden uitgewerkt bij KB van…
Nieuws

Het nieuwe EER-KB neemt ook de normaal belaste Luxemburgse Soparfi in het vizier

maandag, 23 september 2019
Bij KB van 21 november 2018 (EER-KB) heeft de toepassing van de kaaimantaks binnen de EER een grondige metamorfose ondergaan. Waar het ‘oude’ EER-KB van 18 december 2015 enkel voorzag…
Nieuws

Ja, ik wil … maar niet het vruchtgebruik van de aandelen van het familiebedrijf

vrijdag, 20 september 2019
Familiebedrijven vormen een belangrijke motor van onze economie. Ook de wetgever is zich hiervan bewust. Op fiscaal gebied geldt op vandaag in alle gewesten een gunstregeling voor de overdracht van…
Nieuws

Zaak Brussels Securities (C-389/18): DBI-aftrek andermaal onder vuur!

vrijdag, 06 september 2019
De DBI-aftrek blijft voor problemen zorgen op het vlak van de conformiteit met de moeder-dochterrichtlijn. Zoals verwacht, blijkt dat de aanpassing aan de DBI-regeling na het Cobelfret-arrest niet alle problemen…
Nieuws

Blijft fiscale Antigoon dan toch overeind in inkomstenbelastingen, zelfs al is het bewijs verkregen n.a.v. een btw-onderzoek?

maandag, 19 augustus 2019
In fiscale zaken is het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs door de fiscale administratie regelmatig het voorwerp van verhitte discussies voor de rechtbanken en hoven. Het gebruik van onrechtmatig verkregen…
Nieuws

Hoe geef ik mijn vakantiewoning aan in mijn fiscale aangifte?

maandag, 22 juli 2019
Een Belgische rijksinwoner wordt in de personenbelasting belast op zijn wereldwijd inkomen. Wie een buitenlandse vakantiewoning heeft, moet daar dus melding van maken in zijn aangifte in de personenbelasting.
Nieuws

Nieuwe FAQ UBO-register per 19 juli 2019 : Beursgenoteerde vennootschappen vallen dan toch niet onder het toepassingsgebied.

vrijdag, 19 juli 2019
Hoewel de deadline voor de registratie in het UBO-register nog niet voorbij is, heeft de toepasselijke FAQ al verschillende gedaantes gekend en is die duidelijk onderhevig aan voortschrijdend inzicht (wat…
Nieuws

Taks op effectenrekening – aangiftetermijn tot 31 augustus 2019 als indiening via mandataris

donderdag, 04 juli 2019
Indien de taks niet ingehouden en betaald werd door de tussenpersoon, dan moet de titularis die de taks verschuldigd is een individuele aangifte indienen, uiterlijk op de laatste dag voor…
Nieuws

Update 4 juli - Taks op effectenrekeningen- enkele verduidelijkingen bij de aangifte en bij de terugvraag van teveel betaalde taks door titularissen van effectenrekeningen

donderdag, 27 juni 2019
Een administratieve circulaire van 17 april 2019, opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden, vat de regels samen over deze aangifte en betaling van de taks op effectenrekeningen. Verder…
Nieuws

Nieuwe regels RV voor pensioeninstellingen en schuldenaars van roerende voorheffing

donderdag, 27 juni 2019
In onze newsflash van 12 november vorig jaar kondigden wij een copernicaanse revolutie voor pensioenfondsen aan. Hun quasi zero taxation zou niet langer standhouden. Ondertussen werd de wet definitief op…
Nieuws

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit

donderdag, 27 juni 2019
De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden…
Nieuws

Terugvorderingsmogelijkheden Belgische abonnementstaks en roerende voorheffing voor Luxemburgse ICB’s

donderdag, 27 juni 2019
In enkele recente arresten bevestigt het hof van beroep te Brussel de eerdere rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg dat de abonnemenstaks in hoofde van Luxemburgse SICAV’s strijdig is…
Nieuws

Kaaimantaks en beleggingsinstellingen: impact van de nieuwe koninklijke besluiten

donderdag, 27 juni 2019
De kaaimantaks voorziet een regime van fiscaal transparante belastingheffing voor de inkomsten geïnd door bepaalde laag belaste entiteiten (« juridische constructies »). De kaaimantaks is van toepassing op rijksinwoners en belastingplichtigen in…
Nieuws

Btw-aftrek publiciteitskosten en commissies bij bouwpromotor: Hof van Cassatie vraagt het Hof van Justitie om verduidelijking

dinsdag, 18 juni 2019
Bij vastgoedontwikkeling is het een courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op andermans grond. De grondeigenaar verleent hierbij een opstalrecht/bouwtoelating aan de promotor die het project realiseert. De…
Nieuws

Btw en onroerende verhuur: nieuwe herzieningsregels eindelijk gepubliceerd

woensdag, 29 mei 2019
De invoering van een verlengde herzieningstermijn van 25 jaar bij de invoering van btw op onroerende verhuur per 1 januari 2019 vereiste nog gedetailleerde uitvoeringsbepalingen. Dit is nu finaal gebeurd…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com