Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Brexit: geen tijd te verliezen

woensdag, 23 januari 2019
Brexit zal een enorme impact hebben op bedrijven die zaken doen met het VK. Vooral de gevolgen voor douane en btw zullen gigantisch zijn. Zoals minister De Croo recent beklemtoonde,…
Nieuws

Tiberghien breidt zijn douane en accijnzen team uit

vrijdag, 11 januari 2019
Om een antwoord te bieden op de toegenomen vraag naar expertise op gebied van douane en accijnzen heeft Tiberghien zijn praktijkgroep Indirecte Belastingen verder uitgebreid. Jurgen Gevers vervoegde het team…
Nieuws

“’T is gebeurd!” – Forfaitaire waardering gratis woonst: KB/WIB92 eindelijk aangepast conform Circulaire

dinsdag, 08 januari 2019
1. In onze voorgaande nieuwsbrief van 17 mei 2018 werd de Circulaire 2018/C/57 van 15 mei 2018 besproken over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze…
Nieuws

Onderscheid in tarief van de nalatigheids- en moratoriuminteresten doorstaat de grondwettigheidstoets

dinsdag, 08 januari 2019
1. De Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS 29 december 2017) heeft diverse maatregelen in het leven geroepen. Eén van deze maatregelen betreft de nieuwe…
Nieuws

De Franse SCI valt buiten de Kaaimantaks. Is dit goed nieuws?

vrijdag, 23 november 2018
"Vandaag verscheen het nieuwe “KB EER” in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit lijst de entiteiten binnen de EER op die geviseerd zijn door de Kaaimantaks. Wat is de impact…
Nieuws

Tiberghien wint Legal Award voor ‘Beste Fiscaal Advocatenkantoor 2018’.

dinsdag, 13 november 2018
Wij zijn zeer verheugd te kunnen meedelen dat Tiberghien door de jury van Trends Legal Awards is uitgeroepen tot het ‘Beste Fiscaal Advocatenkantoor 2018’.
Nieuws

Taks op effectenrekeningen - bekendmaking modaliteiten aangifte en erkenning van aansprakelijk vertegenwoordiger – grijze zone voor buitenlandse banken die vrijwillig betaalagent zijn

dinsdag, 20 november 2018
Beter laat dan nooit, werd in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2018 het koninklijk besluit van 4 november 2018 gepubliceerd dat handelt over de aangifte, de betaling en enkele…
Nieuws

Over “A-A-B” en “AB-AB-C”-verzekeringen: het nieuwe huwelijksvermogensrecht en successierecht, elk zijn eigen logica?

dinsdag, 13 november 2018
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is op 1 september 2018 in werking getreden. Een van de krachtlijnen bestond erin om in het wettelijk stelsel een duidelijk huwelijksvermogensrechtelijk statuut te geven aan individuele…
Nieuws

Copernicaanse revolutie voor pensioenfondsen en de roerende voorheffing op dividenden

maandag, 12 november 2018
Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen op het vlak van roerende voorheffing. De regering wil oneigenlijke vrijstellingen of onterechte terugbetalingen…
Nieuws

Echtgenoten en wettelijke samenwoners in internationale context: twee Europese Verordeningen bepalen het toepasselijke recht en de bevoegde rechter met betrekking tot de vermogensrechtelijke gevolgen van de relatie

dinsdag, 30 oktober 2018
In juni 2016 werden twee Europese verordeningen inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen en huwelijksvermogensstelsels aangenomen. Ze harmoniseren de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van…
Nieuws

De Vlaamse regering bereidt zich voor op de hervorming van het vennootschapsrecht.

woensdag, 24 oktober 2018
De federale regering stelt een hervorming van het Wetboek van vennootschappen voor in haar wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (Wetsontwerp/WVV). Het…
Nieuws

Nieuwigheden in het Waals Gewest inzake schenkings- en successierechten – overzicht en vergelijking tussen de drie gewesten

vrijdag, 26 oktober 2018
Het Waals Gewest heeft, bij Decreet van 19 juli 2018, de fiscaliteit afgestemd op het nieuwe erfrecht. Het Vlaams Gewest nam daartoe kort voordien initiatief, bij Decreet van 6 juli…
Nieuws

De contouren van het Belgisch UBO-register bekend

donderdag, 18 oktober 2018
Met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna afgekort de…
Nieuws

Wetsontwerp btw-belaste verhuur goedgekeurd door de Kamer

vrijdag, 05 oktober 2018
Het optioneel stelsel voor een btw-belaste verhuur (voor een uitgebreide bespreking hiervan, zie link) is op 4 oktober 2018 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hiermee werd de laatste hindernis…
Nieuws

Nieuw standpunt van de Vlaamse belastingdienst over het nieuwe huwelijksvermogensrecht

woensdag, 03 oktober 2018
In het nieuwe huwelijksvermogensrecht wordt voor een aantal activa een onderscheid gemaakt tussen het titularisschap (de titre) en de vermogenswaarde ervan (de finance). “Door dit onderscheid wordt het mogelijk om…
Nieuws

Het Belgisch UBO-register: Gewijzigde deadline van 31 maart 2019

dinsdag, 25 september 2018
Eerder berichtten wij u over de invoering van het Belgisch UBO-register (zie deze link). Dit UBO-register is een (op Europese leest geschoeide) gecentraliseerde databank waaraan vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en…
Nieuws

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

donderdag, 23 augustus 2018
Na de hervorming van het erfrecht bij wet van 31 juli 2017, wordt nu ook het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Op 27 juli 2018 werd de wet van 22 juli 2018 tot…
Nieuws

Minimumbezoldiging bedrijfsleider: verschillende punten uitgeklaard

dinsdag, 21 augustus 2018
Sinds 1 januari 2018 is het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s vervangen door het lineair tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbaar inkomen.
Nieuws

Btw en onroerende verhuur: wat u zeker moet weten over het definitief wetsontwerp

donderdag, 02 augustus 2018
In diverse eerdere nieuwsbrieven hebben we reeds bericht over de saga van de invoering van het optionele btw-stelsel voor onroerende verhuur. In maart dit jaar is er binnen de regering…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com