Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

De kogel is door de kerk: forfaitaire waardering gratis woonst definitief naar de prullenmand!

vrijdag, 23 maart 2018
In onze vorige nieuwsbrief van 23 juni 2016 “Forfaitaire waardering gratis woonst naar prullenmand” werd al een vervolg voorspeld m.b.t. de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het…
Nieuws

Automatische gegevensuitwisseling & de BBI: vragen staat vrij?

donderdag, 22 maart 2018
In het kader van de “Common Reporting Standard” (CRS) was het reeds bekend dat de Belgische fiscus bepaalde informatie m.b.t. door Belgische belastingplichtigen in het buitenland gehouden tegoeden zou ontvangen…
Nieuws

Nieuwigheden Patrimoniumtaks

donderdag, 22 maart 2018
De “patrimoniumtaks” of “de taks tot vergoeding der successierechten”, zijnde de jaarlijkse belasting van 0,17 % verschuldigd op het geheel van de bezittingen van (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en…
Nieuws

Beding van aanwas: terug van weg geweest

donderdag, 22 maart 2018
Het recentste standpunt van de Vlaamse Belastingdienst nr. 17044 inzake het beding van aanwas biedt perspectieven voor planning tussen echtgenoten, zeker nu wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten in veel gevallen door…
Nieuws

Provisionele aangifte in fiscale regularisatie per 13 april 2018 indienen of eerder aangifte post factum te beperken tot het fiscaal verjaard kapitaal ?

woensdag, 21 maart 2018
In het kader van de “Common Reporting Standard” (CRS) was het reeds bekend dat de Belgische fiscus bepaalde informatie m.b.t. door Belgische belastingplichtigen in het buitenland gehouden tegoeden zou ontvangen…
Nieuws

De impact van het nieuwe erfrecht op filantropie

woensdag, 21 maart 2018
Dat het nieuwe erfrecht gevolgen heeft voor familiale successieplanning, is ondertussen bekend. Maar dat de nieuwe regels ook een impact hebben op de goede doelen die worden bevoordeeld middels schenking…
Nieuws

Gezinswoning volledig vrijgesteld van successierechten - Het Waalse Gewest stemt haar wetgeving af op de andere twee gewesten. Vergelijking van de vrijstellingsvoorwaarden in de drie gewesten

woensdag, 14 maart 2018
Sinds de inwerkingtreding op 1 januari van het Waals decreet van 13 december 2017 houdende diverse fiscale wijzigingen[1], wordt het netto-aandeel van de gezinswoning dat de echtgenoot of de wettelijke…
Nieuws

Aanpassing erfbelasting aan nieuwe erfrecht: De Vlaamse regering beslist als volgt: voortgezet vruchtgebruik wel, terugval van vruchtgebruik niet (meer) belast met erfbelasting

dinsdag, 06 maart 2018
Tijdens de Ministerraad van 2 maart jl. heeft de Vlaamse regering zijn principiële goedkeuring verleend aan het Voorontwerp van Decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht.1…
Nieuws

Werkelijke zetel van een buitenlandse holding: voorbereiden is zilver, beslissen is goud

vrijdag, 23 februari 2018
Op 23 november 2017 heeft het hof van beroep Brussel in zijn arrest geoordeeld dat de werkelijke leiding van een Luxemburgse holding voor de boekjaren 2004 tot en met 2006…
Nieuws

Hoe de BBI van een kale reis bij de betaaloperatoren kan thuiskomen…

woensdag, 21 februari 2018
De onderzoeksbevoegdheden van de fiscale administratie (evenals van de BBI) doen meer dan eens stof opwaaien bij belastingplichtigen en in de fiscale literatuur. Belastingplichtigen worden nl. vaak geconfronteerd met een…
Nieuws

PERSBERICHT - WTS Global lanceert 'European Tax Law Centre' in Brussel

dinsdag, 20 februari 2018
WTS Global lanceert het ETCL, het European Tax Law Centre (ETCL). Onder leiding van Koen Morbée, Partner bij Tiberghien (Brussel), zal het ETCL optreden als geavanceerd ‘Tax advisory centre’ voor de internationale…
Nieuws

“Lenen bij de belastingplichtige is lenen bij een vriend?”*

donderdag, 08 februari 2018
In het kader van het Zomerakkoord werd – naast o.a. de verlaging van het tarief inzake vennootschapsbelasting – besloten om het stelsel van de moratorium- en nalatigheidsinteresten gevoelig te hervormen.…
Nieuws

De vrijwillige erfenissprong

dinsdag, 11 december 2018
Nieuws

Thuis is waar je terecht komt als je niets beters te doen hebt…in Monaco?*

dinsdag, 23 januari 2018
Op 23 januari blokletterde De Tijd dat de fiscus 130 Belgen viseert met adres in Monaco. Voor de eerste keer zou de belastinginspectie een grootschalig onderzoek voeren naar alle Belgen…
Nieuws

Btw en overheden: opmerkelijke standpunten in nieuwe FAQ’s

woensdag, 10 januari 2018
Op 10 december 2015 heeft de btw-administratie een circulaire gepubliceerd over de btw-positie van publiekrechtelijke lichamen (circulaire AAFisc Nr. 42/2015). Een aantal bepalingen uit deze circulaire werden nadien door de…
Nieuws

Het dilemma van het begrip 'distributie-aandeel' voor beurstaks wordt definitief opgelost

donderdag, 28 december 2017
Naast de parlementaire vraag en antwoord eerder dit jaar met preciseringen over de notie van distributie-aandeel voor de beurstaks, die m.i. nog niet voor 100 % zekerheid gaf, wordt nu…
Nieuws

Het einde van het ‘klein en groot beschrijf’. Naar maximum 7% voor eigen woning in Vlaanderen.

donderdag, 28 december 2017
In de aanloop naar kerst keurde de Vlaamse regering een belangrijke hervorming van de registratiebelasting goed. Het verkooprecht voor een enige woning zal standaard 7% worden.  Dit tarief kan dalen…
Nieuws

Hervorming vennootschapsbelasting: goedgekeurd door het parlement

donderdag, 28 december 2017
Zoals u weet heeft de regering eind juli als onderdeel van het Zomerakkoord een consensus bereikt over de hervorming van de vennootschapsbelasting. De ontwerpwetteksten van deze hervorming werden afgelopen vrijdag…
Nieuws

Berekening van het voordeel van alle aard voor plug-in hybrides aangekocht vanaf 01/01/2018: Grens (opnieuw) verlaagd naar 0,5 kWh en toevoeging van bijkomend criterium

dinsdag, 19 december 2017
Er is de voorbije maanden heel wat te doen geweest rond de verhoging van het voordeel van alle aard voor de zogenaamde “valse hybrides” die aangekocht worden na 1 januari…
Nieuws

Aanpassing voordeel van alle aard 'mobile devices'

dinsdag, 19 december 2017
Vanaf 1 januari 2018 zullen een aantal forfaitaire waarderingsregels worden aangepast en/of ingevoerd betreffende de voordelen van alle aard die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van zogenaamde “mobile devices” - zoals…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com