Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Berekening van het voordeel van alle aard voor plug-in hybrides aangekocht vanaf 01/01/2018: Grens (opnieuw) verlaagd naar 0,5 kWh en toevoeging van bijkomend criterium

dinsdag, 19 december 2017
Er is de voorbije maanden heel wat te doen geweest rond de verhoging van het voordeel van alle aard voor de zogenaamde “valse hybrides” die aangekocht worden na 1 januari…
Nieuws

Aanpassing voordeel van alle aard 'mobile devices'

dinsdag, 19 december 2017
Vanaf 1 januari 2018 zullen een aantal forfaitaire waarderingsregels worden aangepast en/of ingevoerd betreffende de voordelen van alle aard die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van zogenaamde “mobile devices” - zoals…
Nieuws
26 januari 2018 | 08.45u - 13.00u | Luxemburg

Belgische spaarfiscaliteit: wat heeft 2018 voor u in petto?

maandag, 18 december 2017
Spreker: Dirk Coveliers
De Belgische belastinghervorming aangekondigd deze zomer wordt in de maand december omgezet in een programmawet en een aparte wet taks op effectenrekening. Er zijn verschillende maatregelen die betrekking hebben op…
Nieuws

Taks op effectenrekening - TER

donderdag, 14 december 2017
Vanaf 2018 wordt een taks op effectenrekeningen (TER) geïntroduceerd voor beleggers natuurlijke personen, die verschuldigd is indien de waarde van de effecten op één of meerdere effectenrekeningen 500.000,00 EUR of…
Nieuws

Wijzigingen aan de heffing op het sparen (artikel 19bis WIB92)

donderdag, 14 december 2017
Onder heffing op het sparen wordt de taxatie begrepen inkomsten die belastbaar zijn als ‘interesten’ en die verwezenlijkt wordt bij uitstap uit kapitalisatie-aandelen van bepaalde instellingen voor collectieve belegging. Het…
Nieuws

Huwelijkscontracten: nieuwe solidariteitsregels tussen gehuwden worden fiscaal afgestraft in het Vlaamse Gewest, voorlopig althans …

maandag, 11 december 2017
Nieuwe solidariteitsregels in een stelsel van scheiding van goederen In het kader van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht zouden initiatieven worden genomen om echtgenoten, ongeacht het gekozen huwelijksvermogensstelsel (gemeenschap of…
Nieuws

Verzaken aan een restschenking

maandag, 11 december 2017
We hadden het in een vorige bijdrage over de Schenking van een familiale onderneming of vennootschap met fideicommis de residuo, en meer bepaald over het moment waarop de voorwaarden vervuld…
Nieuws

Kaaimantaks 2.0 anno 2018 met onduidelijke inwerkingtreding

maandag, 11 december 2017
De ministerraad heeft op 28 september 2017 een voorontwerp van programmawet goedgekeurd, dat onder meer gericht is op de aanpassing van het aanslagstelsel van toepassing op juridische constructies. Deze tekst…
Nieuws

Eindejaarstip: kapitaalverminderingen en gunstregime familiebedrijven – een gevaarlijke combinatie

woensdag, 06 december 2017
Zoals genoegzaam bekend wijzigen de regels betreffende de fiscale gevolgen van kapitaalverminderingen vanaf 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 zullen kapitaalverminderingen immers niet langer belastingvrij zijn maar proportioneel worden…
Nieuws

“DBI”-aftrek van 95% naar 100%

vrijdag, 27 oktober 2017
In het kader van de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het “zomerakkoord”), bestaat het voornemen om de deelnemingsvrijstelling voor ontvangen dividenden (‘DBI-aftrek’) te verhogen van 95% naar…
Nieuws

Newsflash: Toch geen invoering optionele btw op onroerende verhuur

maandag, 23 oktober 2017
In een eerdere nieuwsbrief informeerden we u over de aangekondigde hervormingen inzake btw en onroerende verhuur. De geplande invoering van een optioneel stelsel zou inderdaad een btw-revolutie betekenen voor de…
Nieuws

Visitatierecht fiscus: Grondwettelijk Hof blaast koud en (een beetje) warm …

vrijdag, 13 oktober 2017
Het visitatierecht van de fiscale administratie boeit iedere belastingplichtige en fiscalist al jaren.
Nieuws

Btw-vrijstelling medische prestaties: Belangrijke evoluties voor osteopaten, chiropractors en esthetische chirurgie

vrijdag, 29 september 2017
29/09/2017 - Btw-vrijstelling medische prestaties: Het Grondwettelijk Hof zet de puntjes op de i, en roept de hulp in van het Hof van Justitie. Belangrijke impact voor osteopaten, chiropractors en…
Nieuws

Het nieuwe erfrecht en de schenking van familiebedrijven: wat wijzigt er?

donderdag, 28 september 2017
28/09/2017 - Het nieuwe erfrecht treedt in werking op 1 september 2018. Vanaf dan geldt als algemene regel dat de inbreng van geschonken goederen gebeurt op basis van de intrinsieke…
Nieuws

Hof van Justitie beperkt btw-vrijstelling kostendelende vereniging: belangrijke impact voor de financiële, verzekerings- en vastgoedsector

dinsdag, 26 september 2017
26/09/2017 - Op 21 september 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in een aantal ophefmakende arresten de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen in belangrijke mate beperkt. De…
Nieuws

Solidariteit tussen echtgenoten via huwelijkscontract fiscaal onder vuur

dinsdag, 19 september 2017
Voorontwerp van decreet gaat te ver Vlaams Minister van Begroting Bart Tommelein kondigde eind juli aan “paal en perk te stellen aan het oneigenlijk ontwijken van erfbelasting” via huwelijkscontract. Daartoe…
Nieuws

Kaaimantaks onder revisie !

zondag, 17 september 2017
Voorontwerp van wet - Kaaimantaks revisie Via een gunstige wind dwarrelde op kantoor een tekst neder die bleek als voorwerp te hebben een volledige revisie van wat wij genoegzaam “de…
Nieuws

Het nieuwe erfrecht: wat moet/mag/kan, nù en nà 1/09/2018?

donderdag, 07 september 2017
07-09-2017 - Op 1 september werd de wet tot wijziging van het erfrecht1 gepubliceerd. Net zoals duizenden studenten een jaar de tijd hebben om hun nieuwe leerstof te doorploegen, hebben…
Nieuws

Nieuw standpunt van Vlabel over de burgerlijke maatschap

dinsdag, 01 augustus 2017
01-08-2017 - De Vlaamse belastingdienst heeft een nieuw standpunt ingenomen over de burgerlijke maatschap, dat van groot belang zal zijn in de praktijk.
Nieuws

Btw-revolutie in de vastgoedsector: optioneel stelsel voor btw-belaste onroerende verhuur

vrijdag, 28 juli 2017
28-07-2017 - Op 26 juli 2017 bereikte de federale regering een akkoord over de begrotingsopgave en een reeks sociaaleconomische hervormingen. Naast een aantal andere belangrijke maatregelen op fiscaal vlak, zoals…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com