Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Overdracht van familiale vennootschappen: impact WVV

dinsdag, 19 maart 2019

Overdracht van familiale vennootschappen: impact WVV

Nu het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen definitief werd goedgekeurd (WVV) treden eveneens enkele wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) in werking. Wij hernemen in dit artikel graag onze eerdere aandachtspunten van deze wijzigingen op het gunstregime voor overdracht van familiale vennootschappen. Voor een uitgebreidere bespreking van de overige punten verwijzen wij naar ons eerder artikel (24 oktober 2018).  

Nieuwe definitie van kapitaal

Eén van de belangrijkste wijzigingen van het WVV betreft de afschaffing van het kapitaalbegrip waardoor enkel de NV nog kapitaal heeft.

In de VCF wordt op diverse plaatsen verwezen naar kapitaal. Niettegenstaande de Vlaamse wetgever initieel voorzag om een autonome definitie van het kapitaal-begrip in te voeren, werd dit uiteindelijk niet doorgevoerd. De Vlaamse wetgever voorziet om in ieder artikel van de VCF waar wordt verwezen naar ‘kapitaal’ een verduidelijking op te nemen.

De familiale vennootschappen

Stemrecht i.p.v. aandeelhouderschap

Om de continuïteit van familiale vennootschappen te waarborgen bestaan er gunstregimes voor de schenking of vererving van dergelijke vennootschappen. Hierbij is onder meer vereist dat de schenker of erflater en zijn familie minstens 50% van de aandelen in volle eigendom houden (de zogenaamde ‘participatievoorwaarde’). Het houden van 50% van de aandelen wordt geacht met ‘zeggenschap’ overeen te stemmen.

Het WVV voorziet in de mogelijkheid om aan aandelen meerdere stemrechten te verbinden. Dit heeft tot gevolg dat ook al houdt de erflater of schenker en zijn familie 50% van de aandelen, zij daarom niet automatisch ook het zeggenschap hebben over de vennootschap. In dit kader wordt de VCF gewijzigd. In de toekomst dient de schenker of erflater, samen met zijn familie, aandelen in volle eigendom aan te houden die minstens 50% van de stemrechten, en dus opnieuw het zeggenschap, vertegenwoordigen.

Bij toekomstige planningen van familiale vennootschappen zal dan ook steeds rekening moeten gehouden worden met de regelingen betreffende het stemrecht opgenomen in de statuten (of een aandeelhoudersovereenkomst?) van de betrokken vennootschap. Bovendien is het mogelijk dat aandelen die slechts een beperkte inbrengwaarde hebben toch een stemrecht van ten minste 50% vertegenwoordigen. Deze aandelen kunnen dan ook onder toepassing van het gunstregime worden overgedragen. Het omgekeerde is uiteraard ook denkbaar, m.n. waarbij aandelen die een grote waarde vertegenwoordigen toch slechts een beperkt stemrecht impliceren. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de participatievoorwaarde niet langer voldaan is, wegens onvoldoende stemrecht, waardoor aandelen met een hoge waarde niet langer kwalificeren voor toepassing van het gunstregime.

In dit kader kan ook de vraag worden gesteld naar de waardering van aandelen met een onderscheiden stemrecht, maar die doch eenzelfde inbrengwaarde hebben. Op dit ogenblik is het nog onduidelijk hoe de Vlaamse belastingdienst zal omgaan met het gewicht van het stemrecht dat aan bepaalde aandelen kleeft.

Enkel nog NV’s?

Niettegenstaande de decreetgever voorzag om iedere verwijzing naar ‘kapitaal’ in de VCF aan te passen, werd dit niet volledig doorgevoerd. Zo blijft men in de regeling voor toepassing van het gunstregime voor overdracht van familiale vennootschappen nog steeds verwijzing naar ‘aandelen die kapitaal vertegenwoordigen’. Dit betekent dat alle vennootschapsvormen die geen kapitaal meer zullen hebben in het WVV (zoals o.a. de BV’s), strikt genomen niet meer onder toepassing van het Vlaamse gunstregime kunnen worden overgedragen. Louter NV’s zouden nog in aanmerking komen.

De Vlaamse belastingdienst informeerde ons dat dit geenszins de bedoeling is. Desondanks lijkt ons een decretaal ingrijpen absoluut aangewezen.

Conclusie

Niettegenstaande de Vlaamse decreetgever – alsook de federale wetgever – heeft aangegeven dat het WVV geen impact zou hebben op de fiscaliteit, blijken bepaalde aanpassingen toch een belangrijke impact te hebben.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u terecht bij:

Pieter Souffriau - Counsel (pieter.souffriau@tiberghien.com)

Eldar Mingaleyev - Associate (eldar.mingaleyev@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com