Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Eerste hulp bij cryptomunten

donderdag, 23 september 2021

Eerste hulp bij cryptomunten

Pieter Souffriau

Pieter Souffriau

Partner
Ghent
Mitchell Hoefman

Mitchell Hoefman

Senior Associate
Brussel
Emma Lermyte

Emma Lermyte

Associate
Ghent

Tegenwoordig kan men er niet meer omheen: cryptomunten. De op blockchaintechnologie gebaseerde “tokens” zijn mede gelet op de media-aandacht en de bij wijlen mooie waardestijgingen, ondertussen ook bij een groot deel van het publiek belanden gemeengoed geworden. 

Net door die populariteit en de relatief nog steeds belangrijke waardestijgingen, merken we een heel aantal vragen omtrent de fiscale kwalificatie van de inkomsten die belastingplichtigen realiseren of reeds hebben gerealiseerd.

Niettegenstaande het leeuwendeel van de inkomsten vaak resulteren uit de handel in munten (of afgeleide producten), staking, lending, mining, leert de praktijk ons dat de verdienmodellen verder reiken.

In dit artikel lees je meer over het realiseren van meerwaarden op cryptomunten en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor uw aangifte personenbelasting?

Wettelijke omkadering

De fiscale situatie van natuurlijke personen die een cryptomuntenportefeuille aanhouden is op dit ogenblik niet geregeld door een duidelijk wetgevend kader.

Ook al zijn er reeds een niet-verwaarloosbaar aantal fiscale rulings ter beschikking die een indicatie kunnen geven van hoe de fiscale administratie naar bepaalde crypto-investeringen kijkt, betreffen deze welbepaalde – concrete – feitenconstellaties. Los van een aantal eerder algemene parlementaire vragen en beleidsopinies, blijft ook enige wetgevende actie uit.

Gelet op de relatief recente ontstaansgeschiedenis is er voor zover we weten evenmin rechtspraak voorhanden met betrekking tot de verwerking van cryptomunten in de personenbelasting.

Niettegenstaande voorgaande, zijn we op vandaag niet volledig stuurloos. In afwezigheid van specifieke wetgeving moeten de algemene fiscale principes worden toegepast op de verschillende situaties.

Te onderscheiden situaties

Voor de personenbelasting is de mate van activiteit en het investeringsgedrag van tel. Er kunnen hierbij dan ook drie soorten situaties/personen worden onderscheiden.

1. Normaal beheer van privévermogen – niet-belastbaar

Eerst en vooral hebben we de personen die uit een gezonde interesse een of meerdere munten gekocht hebben en deze gedurende geruime tijd hebben bijgehouden, of waarmee ze een aantal andere munten hebben gekocht. De munten die werden aangekocht worden op vandaag nog in portefeuille gehouden, of worden slechts beperkt verhandeld. Met andere woorden, voor deze personen zijn de handelsfrequentie en het initieel geïnvesteerde vermogen eerder beperkt.

Voor wat deze personen betreft, menen wij algemeen gesproken dat er zeer goede argumenten zijn om te stellen dat de winsten die worden gerealiseerd bij een verkoop van de munten, vrij van inkomstenbelasting zijn.

2. Divers inkomen – belastbaar

Daarnaast is er de categorie belastingplichtigen die beduidend actiever zijn dan de “goede huisvader” en vaker, maar soms ook “anders” handelen. Hierbij kan gedacht worden aan een hoog aantal transacties, andere en meer uitgekiende complexere handelsstrategieën, de inzet van vreemd vermogen, alsook het gebruik van bijvoorbeeld een zelf gemaakt software-programma dat 24/7 op meerdere exchanges handelt en honderden transacties per dag uitvoert in naam en voor rekening van de belastingplichtige.

In dergelijk geval zullen de winsten – rekening houdend met bepaalde gerealiseerde verliezen en kosten – belastbaar zijn tegen +- 35%.

3. Beroepsinkomen – belastbaar in de personenbelasting en sociale zekerheid

Tot slot zijn er ook nog een aantal belastingplichtigen voor wie de handelsactiviteit danig belangrijk en intensief wordt dat het gezien kan worden als een tweede beroepsactiviteit.

Behoudens in enkele uitzonderingsgevallen waarin de belastingplichtige bijvoorbeeld bewust de job stopzet om zich actief toe te leggen op de cryptomarkt, is het niet steeds eenvoudig te bepalen vanaf wanneer een activiteit gekwalificeerd dient te worden als een beroepsactiviteit.

Zoals gemeld zijn er op vandaag nog geen vonnissen gekend waarin geoordeeld werd dat een belastingplichtige een crypto-beroepsactiviteit uitoefent.

Niettegenstaande er op vandaag binnen de rechtspraak wel enkele richtsnoeren worden aangereikt om te besluiten wanneer sprake is van een beroepsinkomen, staat het ons voor dat alles zeer feitengebonden is.

Men zal zich moeten afvragen hoeveel tijd een belastingplichtige investeert in diens activiteit, welke middelen hij aanwendt om de activiteit uit te bouwen, welke organisatie schuil gaat achter diens activiteit, hoeveel transacties worden uitgevoerd, enzoverder.

In de mate een beroepsactiviteit kan worden weerhouden, leidt dit er niet alleen toe dat een belastingplichtige sociale zekerheidsbijdragen zal moeten afdragen, maar ook dat de winsten belastbaar zijn tegen de progressieve tarieven (i.e. oplopend tot wel 50%).

Terzelfdertijd heeft een belastingplichtige die gekwalificeerd wordt als zelfstandige wel de mogelijkheid om eventuele verliezen af te zetten van andere beroepsinkomsten (die bijvoorbeeld behaald werden in loondienst).

Conclusie

Opdat enige houvast kan bekomen worden inzake de fiscale kwalificatie van meerwaarden gerealiseerd nav de verkoop van cryptomunten is het zaak de feitelijke omstandigheden grondig te analyseren. In een volgend artikel gaan wij nader in op de mogelijkheden om meer zekerheid te verkrijgen omtrent de kwalificatie (rulingprocedure).

Dit topic komt ook aanbod in onze  Tiberghien Podcast, beschikbaar op Spotify, Apple Podcast en Google podcast.

spotify-32.png    apple_podcasts_logo_icon_145486.png    Google_Podcasts_logo_black.png

 

Pieter Souffriau - Partner (pieter.souffriau@tiberghien.com)

Mitchell Hoefman - Senior Associate (mitchell.hoefman@tiberghien.com)

Emma Lermyte - Associate (emma.lermyte@tiberghien.com)

Pieter Souffriau

Pieter Souffriau

Partner
Ghent
Mitchell Hoefman

Mitchell Hoefman

Senior Associate
Brussel
Emma Lermyte

Emma Lermyte

Associate
Ghent
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com