Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Verlengde aanslagtermijn wegens fraude: welke inkomsten kan de fiscus supplementair belasten?
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 372 niet laden
JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 376 niet laden

woensdag, 12 april 2023

Verlengde aanslagtermijn wegens fraude: welke inkomsten kan de fiscus supplementair belasten?

Christophe Dillen

Christophe Dillen

Partner
Antwerpen
Vincent Vercauteren

Vincent Vercauteren

Partner
Antwerpen, Ghent
Maxim Vermeiren

Maxim Vermeiren

Associate
Antwerpen

Vanaf aanslagjaar 2023 heeft de fiscus maar liefst tien jaar de tijd om uw belastingaangifte te controleren en desgevallend een aanvullende aanslag te vestigen, indien men kan aantonen dat er sprake is van fraude. In deze situaties rijst de vraag op welk stuk van uw aangifte, de fiscus dergelijke supplementaire aanslag kan vestigen - enkel op die inkomsten die in verband worden gebracht met fraude, of worden àlle codes van de aangifte vogelvrij verklaard? Het Hof van Cassatie heeft deze vraag recentelijk beantwoord in het voordeel van de belastingplichtige.

In een arrest van 24 maart 2023 heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat indien de toepassingsvoorwaarden van de verlengde aanslagtermijn[1] zijn vervuld, de aanslag gevestigd binnen deze verlengde termijn enkel betrekking kan hebben op de met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden onttrokken inkomsten en niet op de totaliteit van de uit hoofde van de belastbare inkomsten verschuldigde belasting. Bijgevolg moet de fiscus precies aantonen welke elementen frauduleus zijn en kan zij enkel deze elementen nog taxeren. 

Concreet betekent dit dat de fiscus bijvoorbeeld geen aanslag meer kan vestigen met betrekking tot inkomsten die tijdig en regelmatig werden aangegeven, wanneer men heeft nagelaten om een aanvullende aanslag te vestigen binnen de gewone aanslagtermijn (van 3 jaar). Daarnaast kan een eventuele initiële aanslag niet meer worden gecorrigeerd wanneer de fiscus in zijn beoordeling een vergissing beging met betrekking tot niet-frauduleuze elementen. Tot slot kan ook een eventueel indiciair tekort zonder frauduleus opzet – t.w. een verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van een belastingplichtige – in deze gevallen niet meer worden belast binnen de verlengde fraudetermijn. 

Het Hof van Cassatie komt middels dit arrest uitdrukkelijk terug op zijn eerdere rechtspraak waarin werd gesteld dat de verlengde aanslagtermijn niet beperkt hoefde te blijven tot de frauduleuze elementen van de aangifte, maar dat een supplementaire aanslag betrekking mocht hebben op àlle belastbare inkomsten.[2] Deze kentering in de rechtspraak is een terechte en welgekomen mildering van de toepassing van de verlengde aanslagtermijn wegens fraude, zeker nu deze sinds dit aanslagjaar werd verlengd van zeven naar tien jaar. 

Tot slot rijst de vraag wat de impact van dit arrest zal zijn op de nieuwe aanslagtermijnen voor complexe of semi-complexe aangiften (10 resp. 6 jaar) die tevens vanaf dit aanslagjaar van toepassing zijn. Wat deze twee aanslagtermijnen betreft, schrijft de wet immers uitdrukkelijk voor dat ze (enkel) niet kunnen worden toegepast voor het vestigen van een aanslag in verband met bepaalde limitatief omschreven verworpen uitgaven.[3] Het is o.i. betreurenswaardig dat de wetgever in dit verband de volledige aangifte – met uitzondering van de beperkend opgesomde verworpen uitgaven – onderwerpt aan een verlengde aanslagtermijn van 6 of zelfs 10 jaar. M.a.w., voor belastingplichtigen die internationaal actief zijn, zal rechtszekerheid m.b.t. nagenoeg de volledige fiscale aangifte pas intreden na 6 of 10 jaar. 

Voor vragen en begeleiding van uw dossier kan u terecht bij ons procedureteam.


[1](Oud) artikel 354, tweede lid WIB92.

[2] Zie bijvoorbeeld: Cass. 9 september 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1267, 7; Cass. 3 oktober 2003, F.02.0035.F, FJF 2003, afl. 10, 1035; Cass. 29 oktober 1999, FJF No. 2000/20.

[3] Art. 354/1 WIB92. Meer specifiek gaat het om de gewestelijke belastingen, heffingen en retributies, geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard, de niet-aftrekbare auto-, restaurant- en receptiekosten, kosten voor relatiegeschenken of niet-specifieke beroepskledij en de sociale voordelen, met inbegrip van voordelen voor maaltijdcheques, sport-, cultuur- of ecocheques.

Christophe Dillen

Christophe Dillen

Partner
Antwerpen
Vincent Vercauteren

Vincent Vercauteren

Partner
Antwerpen, Ghent
Maxim Vermeiren

Maxim Vermeiren

Associate
Antwerpen
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com