Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Final countdown fiscale regularisaties EBAquater

vrijdag, 01 september 2023

Final countdown fiscale regularisaties EBAquater

Gerd D. Goyvaerts

Gerd D. Goyvaerts

Partner
Brussel, Antwerpen
Céline Van houte

Céline Van houte

Counsel
Ghent
Elke De Leeuw

Elke De Leeuw

Senior Associate
Antwerpen
Stephanie Gabriel

Stephanie Gabriel

Senior Associate
Antwerpen
Lize De Corte

Lize De Corte

Associate
Antwerpen

Op 31 december 2023 dienen de allerlaatste regularisatieaangiften voor federale belastingen te worden ingediend. Het Contactpunt Regularisatie (‘CPR’) stelt in een recent geüpdatete FAQ dat aangiften die materieel onvolledig zijn, onontvankelijk worden verklaard. Wat dan indien de deadline niet wordt gehaald?

1. Geüpdatete FAQ EBAquater : nieuwigheden en impact

Het CPR heeft op 13 juli 2023 haar FAQ omtrent de EBA4 aangevuld met onder meer specifieke informatie omtrent de beëindiging van de fiscale regularisatieprocedure EBAquater per 31 december 2023.

In de FAQ wordt benadrukt dat pro forma ingediende aangiften of aangiften die materieel onvolledig zijn (ook wel bekend als "1 EUR aangiften") niet worden geaccepteerd. Het CPR zal de regularisatie-aangiftes ingediend tot en met 31 december 2023 énkel in behandeling nemen indien het dossier volledig is.

Pro memorie, ten tijde van de vorige regularisatieronde, de EBAter, die liep van 15 juli 2013 tot en met 31 december 2013, werd wél in een overgangsregeling voorzien. Regularisatie-aangiften met de vermelding van een te regulariseren bedrag van 1 EUR “ten provisionele titel” of “PM” waren wel toegelaten, mits de onderliggende stukken binnen zes maanden na de indiening van de regularisatie-aangifte werden nagestuurd[1] en in een begeleidend document de betreffende bankrekeningnummers werden vermeld. Voormelde overgangsregeling zal dus heden (vooralsnog) niet mogelijk zijn.

Verder bevestigt de FAQ nu de praktijk van het indienen van een anonieme prefiling in geval van twijfel of de onderliggende stukken voldoende zijn ter verantwoording van (een deel van) het kapitaal dat zijn normaal belastingregime heeft ondergaan. De FAQ werd ook aangevuld met de huidige tarieven, alsook met de recente (niet definitieve[2]) rechtspraak inzake de bewijsproblematiek.

Tenslotte nog een praktische mededeling: het CPR zal open blijven in de periode tussen de feestdagen om de laatste regularisatieaangiften in ontvangst te nemen. De regularisatieaangifte kan per post, per drager of bij voorkeur per mail worden ingediend.

2. Impact en stormloop?

Volgens de FAQ is ‘deze’ regularisatieronde op weg naar de laatste rechte lijn. Wij verwachten echter naar het einde van 2023 géén ‘stormloop’ naar het CPR. De media-artikels stijl “allerlaatste kans voor zwart geld”, dienen niet al te ernstig te worden genomen. De problematiek anno 2023 gaat immers al lang niet meer over “zwart geld” op verborgen rekeningen, maar over problemen rond het op heden nog kunnen verklaren van de herkomst van oude fondsen. Daarvoor dan in zeven haasten naar het CPR gaan is wellicht niet de meest aangewezen aanpak. Wel is het van belang een goed onderbouwd dossier op te stellen om dan de correcte afweging te maken al dan niet nog vóór 31 december 2023 nog te regulariseren en voor welk bedrag.

3. Quid vanaf 1 januari 2024?

Volgens minister Vincent Van Peteghem zouden belastingplichtigen hun ontdoken federale belastingen vanaf 1 januari 2024 kunnen aangeven bij het Openbaar Ministerie (hierna ‘OM’), met een eventuele minnelijke schikking tot gevolg.[3] Mits akkoord van het OM, kunnen de belastingen en een geldsom worden betaald, waarna de strafvordering komt te vervallen.

Onze bedenking hierbij is dat het Openbaar Ministerie zijn eigen bevoegdheden heeft en per definitie geen instantie betreft waarbij “te biecht” kan worden gegaan (i.t.t. het CPR), maar die zelf bepaalt wie/welk dossier hij wenst te onderzoeken/vervolgen. Er is geen garantie dat het OM het dossier zal willen behandelen, noch nopens het bedrag van de belastingen noch nopens de boete. Deze piste is op vandaag dus onzeker.

Mogelijks zal de voormalige praktijk van “spontane aangiften” bij de lokale controles c.q. BBI – gebaseerd op de gekende “restitutieleer” -  soelaas bieden. Post EBA (2004) en EBAter (2013) bestond deze pragmatische aanpak reeds waarbij belastingen en een belastingverhoging werden betaald. Op vandaag bestaat deze praktijk ook reeds voor successiedossiers. [4]

Of er zich vanaf 2024 een “nieuwe” (fiscale) regeling zal aandienen is op vandaag nog niet geweten. Het wordt alleszins politiek in alle toonaarden ontkend, maar de realiteit van het begrotingstekort en de autonomie van het fiscale recht kennende, kunnen wij ons niet voorstellen dat de fiscus een belastingplichtige die anno 2024 spontaan wil aangeven in de kou zal laten staan. Afwachten wat het wordt is nu even de boodschap …

4. Conclusie

Gelet op de deadline van 31 december 2023 is het vandaag wel al van essentieel belang om de nodige (bank)informatie tijdig te verzamelen en om te onderzoeken of een regularisatie EBAquater al dan niet vereist is, dit om, in voorkomend geval, nog tijdig een volledige regularisatie-aangifte in te dienen.

***

 

[1] Art. 124, 2de lid van de programmawet van 27 december 2005,  gewijzigd door art. 6 van de wet van 11 juli 2013.

[2] Belangrijk is dat in een aantal van deze dossiers hoger beroep hangende is (zie onze nieuwsbrief  op https://tiberghien.com/nl/3137/gelijk-hebben-is-niet-hetzelfde-als-gelijk-krijgen-het-effect-van-de-verstrengde-bewijslast-onder-eba-quater

[3] Integraal verslag van de Commissie voor Financiën en Begroting d.d. 19 juli 2023, CRIV 55 COM 1162, 27 e 28.

[4] Vanaf 1 januari 2021 kunnen ontdoken successierechten  (ook fiscaal verjaarde nalatenschappen) spontaan worden rechtgezet zowel in Vlaanderen (bij de Vlaamse belastingdienst VLABEL) als in het Waals en Brussels Gewest.

Gerd D. Goyvaerts

Gerd D. Goyvaerts

Partner
Brussel, Antwerpen
Céline Van houte

Céline Van houte

Counsel
Ghent
Elke De Leeuw

Elke De Leeuw

Senior Associate
Antwerpen
Stephanie Gabriel

Stephanie Gabriel

Senior Associate
Antwerpen
Lize De Corte

Lize De Corte

Associate
Antwerpen
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com