Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Gesplitste inschrijving: wat met schenkingen uit het verleden?

dinsdag, 31 mei 2016

Gesplitste inschrijving: wat met schenkingen uit het verleden?

Murielle Gijbels
Gerd D. Goyvaerts

Op 4 april 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een sterk betwistbaar standpunt gepubliceerd waardoor schenkingen van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik verleden voor een buitenlandse notaris steeds onderworpen zijn aan het successierecht, ook als deze schenking meer dan 3 jaar geleden (of 7 jaar indien het een schenking van aandelen van een familiale vennootschap betreft) heeft plaatsgevonden1.

Op 25 april 2016 werd het standpunt volgt aangevuld: “Het standpunt inzake de gesplitste inschrijvingen is geldig voor alle inschrijvingen vanaf 1 juni 2016.”

In de tekst van het standpunt wordt de datum van de gesplitste inschrijving als ijkpunt genomen en niet de datum van de schenking. Belangrijk is dus dat – volgens een letterlijke lezing van het standpunt - zowel de schenking als de gesplitste inschrijving uiterlijk op 31 mei 2016 plaatsvinden.

Indien dus in het verleden schenkingen van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik hebben plaatsgevonden voor een buitenlandse notaris en indien deze schenkingen niet (spontaan) geregistreerd werden in België, is het dus belangrijk om na te gaan of de schenkingsakte correct werd uitgevoerd en aldus de gesplitste inschrijving heeft plaatsgevonden. Zo ja, dan is het nieuwe standpunt niet van toepassing en blijft alles dus (gelukkig) bij het oude.

Hoe het bewijs leveren van de gesplitste inschrijving?

Nu de deadline van 31 mei 2016 met rasse schreden nadert, kan enkel vastgesteld worden dat de nervositeit toeneemt over de wijze waarop het bewijs dient geleverd te worden van de “gesplitste inschrijving” ingevolge een in het verleden gedane schenking.

Aangaande het tegenbewijs in het kader van gesplitste inschrijvingen, mag niet uit het oog verloren worden dat de duidelijke tekst van artikel 3.17.0.0.11 VCF – en ongeacht het standpunt dat Vlabel hieromtrent voor schenkingen vanaf 1 juni 2016 inneemt -  bepaalt dat het tegenbewijs met alle middelen van gemeen recht mag geleverd worden, ook met vermoedens en getuigen.

Voor wat betreft schenkingsakten die verleden werden “in tempore non suspecto” en dus voor het (initiële) standpunt van Vlabel gepubliceerd werd (4 april 2016), dient naar onze mening nagegaan te worden of, bijvoorbeeld:

- in het geval van schenking van een beleggingsportefeuille, de rekening waarop de beleggingsportefeuille sindsdien wordt aangehouden, inderdaad is ingeschreven voor het vruchtgebruik op naam van de schenker(s)-vruchtgebruiker(s) en voor de blote eigendom op naam van de begiftigde(n)-blote eigenaar(s).

Van de opening van de rekening in vruchtgebruik/blote eigendom en van de overschrijving zijn in principe gedag- en desgevallend ondertekende bankdocumenten voorhanden die aan de gesplitste inschrijving een semi-vaste datum verlenen. Samen met de schenkingsakte, tonen deze documenten o.i. genoegzaam aan dat de gesplitste inschrijving in vruchtgebruik/blote eigendom plaatsgevonden heeft vóór 1 juni 2016.

- in het geval van schenking van aandelen of certificaten, in het aandeelhouders- of certificaathoudersregister de geschonken aandelen of certificaten in het betrokken register vermeld staan voor het vruchtgebruik op naam van de schenker(s)-vruchtgebruiker(s) en voor de blote eigendom op naam van de begiftigde(n)-blote eigenaar(s).

Dit register wordt gedag- en ondertekend door de schenker(s) en de begiftigde(n), en dit in principe onmiddellijk na de schenking. Ook in bijvoorbeeld de notulen van de jaarlijkse vergadering (zo deze reeds gehouden diende te worden) wordt in principe tevens het meeste recente aandeelhouders- of certificaatshoudersbezit vermeld.

Is het dan noodzakelijk om aan het aandeelhoudersregister vaste datum2 te verlenen door dit register “neer te leggen onder minuten” van een (Nederlandse) notaris of een semi-vaste datum te verlenen door het aandeelhoudersregister aangetekend te versturen?

Met het, uiteraard eveneens “in tempore non suspecto”, ondertekende aandeelhoudersregister in uitvoering van de schenkingsakte, desgevallend de notulen van de jaarlijkse vergadering en de schenkingsakte zelf, kan o.i. ook in deze situatie duidelijk aangetoond worden dat de gesplitste inschrijving heeft plaatsgevonden vóór 1 juni 2016. Indien voormelde documenten voorhanden zijn, komt het ons voor dat het niet noodzakelijk is om het aandeelhoudersregister neer te leggen onder de minuten of aangetekend te versturen.

In dat verband dient ook verwezen te worden naar de toelichtende nota van Vlabel dd. 25 april 20163, waarin Vlabel uitdrukkelijk meldt dat zij “met het standpunt van 4 april 2016 niet de bedoeling [hebben] gehad om schenkingen uit het verleden aan te pakken.”

Een toeloop op de (Nederlandse) notarissen om bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters neer te leggen in het kader van een “in tempore non suspecto” correct uitgevoerde schenkingsakte lijkt ons dus niet noodzakelijk aangezien Vlabel het verleden – gelukkig – met rust laat.

Dit memorandum is gebaseerd op de regelgeving en administratieve interpretatie hiervan zoals deze ons op dag van vandaag bekend zijn, doch houdt vanzelfsprekend geenszins een concreet advies of analyse in. Nadere verificatie van het concreet dossier op basis van de feiten en documenten is steeds vereist om tot een concreet en volledig advies of analyse van de verleden akten te komen.

1Standpunt nr. 15004; Zie hierover: http://www.tiberghien.com/nl/kennisbank/memosenpublicaties/2016/04/29/31-mei-2016-ultieme-datum-voor-schenkingen-van-effecten-of-geldbeleggingen-met-voorbehoud-van-vruchtgebruik-voor-een-nederlandse-notaris/.
2Artikel 1328 B.W.
3http://belastingen.vlaanderen.be/standpunt-over-de-gesplitste-inschrijving-van-effecten-of-geldbeleggingen

Voor meer info:

Murielle Gijbels - Senior Associate - murielle.gijbels@tiberghien.com
Gerd D. Goyvaerts - Vennoot - gerdd.goyvaerts@tiberghien.com

Murielle Gijbels
Gerd D. Goyvaerts

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com