Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Kaaimantaks | Franse “Société Civile de Portefeuille”: translucide onder het Franse recht en "soms" transparant onder het Belgische recht

vrijdag, 24 juni 2016

Kaaimantaks | Franse “Société Civile de Portefeuille”: translucide onder het Franse recht en "soms" transparant onder het Belgische recht

Gerd D. Goyvaerts
An Weyn
Emilie Van Goidsenhoven

 

Bepaalde belastingplichtigen (vaak van Franse origine) hebben een effectenportefeuille in een zogenaamde “Société Civile de Portefeuille” ondergebracht.

De “Société Civile de Portefeuille” (hierna "SCP") beschikt over rechtspersoonlijkheid en is onderworpen aan een fiscaal translucide regime in Frankrijk (voor zover zij er niet voor heeft geopteerd om onderworpen te zijn aan de Franse vennootschapsbelasting of zich niet inlaat met commerciële activiteiten). Het fiscaal translucide regime verschilt van de "fiscale transparantie" in die zin dat de CPS zelf de belastingplichtige is die gehouden is tot het indienen van een aangifte, in eigen naam, zelfs wanneer elke vennoot belastbaar is op de inkomsten overeenkomstig het gedeelte van de inkomsten van de vennootschap waarop hij recht heeft.

Het aanhouden van een beleggingsportefeuille door een SCP die geniet van het fiscaal translucide regime, leidt aldus tot een hybride situatie vermits de vennoten ervan natuurlijke personen zijn die buiten Franrijk fiscaal inwoner zijn. In zijn hoedanigheid van belastingplichtige is de SCP in Frankrijk gehouden tot het vervullen van alle fiscale verplichtingen voorgeschreven voor Franse ingezetenen. Door de eenvoudige aanwezigheid van natuurlijke personen - vennoten, die fiscaal gevestigd zijn buiten Frankrijk, wordt in Frankrijk het regime der niet-inwoners en niet het regime voor Franse ingezetenen toegepast op de inkomsten die worden ontvangen door de SCP.

Vermits de vennoot van de SCP fiscaal inwoner is van België, zal hij (overeenkomstig het Dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen Frankrijk en België) enkel onderworpen zijn aan de belasting der niet-inwoners op de inkomsten van Franse oorsprong, ongeacht de omvang van de door de SCP ontvangen inkomsten.

Echter, wordt de SCP sinds kort in bepaalde gevallen geviseerd door de Belgische Kaaimantaks. In principe worden entiteiten die gevestigd zijn binnen de EER niet beschouwd als juridische constructies die onderworpen zijn aan de Kaaimantaks, behoudens in de gevallen bedoeld in het koninklijk besluit van 18 december 2015 (B.S., 29 december 2015), dat in de lijst van juridische constructies gevestigd binnen de EER, de vennootschap opneemt “die inkomsten van Belgische oorsprong verkrijgt die niet belastbaar zijn in België, en waarvan de inkomsten krachtens de fiscale wetgeving van het land waar deze vennootschap is gevestigd, worden verondersteld rechtstreeks te zijn behaald of verkregen door de aandeelhouders of vennoten van deze vennootschap”, hierna de juridische constructie van het “hybride type”.

Als de SCP geniet van het fiscaal translucide regime, houdt dit in dat haar inkomsten, krachtens de fiscale wetgeving van het land waar zij gevestigd is (Frankrijk), rechtstreeks geacht worden opbrengsten of ontvangsten te zijn in hoofde van haar vennoten. De SCP lijkt dan ook een juridische constructie van het "hybride type" te zijn.

De Belgisch fiscaal ingezetene-vennoot dient aldus in zijn Belgische fiscale aangifte, alle inkomsten ontvangen door de SCP van Belgische oorsprong die - als zodanig - niet belastbaar zijn in België, op te nemen.

De Belgisch fiscaal ingezetene-vennoot dient ook het bestaan van de juridische constructie als zodanig op te nemen in zijn Belgische fiscale aangifte door de code 1077-87 aan te kruisen en dit op straffe van een administratieve boete. Wij wensen u tevens mee te delen dat naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de "Panama Papers", de Minister van Financiën Johan Van Overtveldt aangekondigd heeft dat de administratieve boete dewelke zal worden toegepast bij het niet aangeven van een juridische constructie, verhoogd zal worden van € 1.250,00 naar € 6.250,00.

Deze uitbreiding van het toepassingsbied van de Kaaimantaks op vennootschappen van het “hybride type”, zoals de CPS, is van toepassing op inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2015 en die dus effectief aan te geven zijn in de Belgische fiscale aangifte voor het aanslagjaar 2016 (inkomstenjaar 2015).

Indien er inkomsten van Belgische oorsprong voorhanden zijn, zoals dividenden uitgekeerd door een Belgische vennootschap, is de volgende vraag of een inhouding van een niet-verlaagde Belgische roerende voorheffing voldoende is om niet te kwalificeren als een juridische constructie. Het lijkt ons dat het antwoord op deze vraag positief dient te zijn.

Merk ook op dat eenzelfde SCP, van jaar tot jaar, afhankelijk van de aard van de inkomsten, al dan niet kan kwalificeren als een juridische constructie.

Tot slot kan de kwalificatie als een juridische constructie wel positieve gevolgen hebben voor de belastingbetaler, met name indien er nadien door de CPS uitkeringen plaatsvinden, dit middels de toepassing van artikel 21,12 ° WIB.

Voor verdere informatie, aarzel niet om contact op te nemen met ons.

 

Gerd D. Goyvaerts
An Weyn
Emilie Van Goidsenhoven

 
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com