Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld

vrijdag, 30 september 2016

Cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld. In een administratieve beslissing worden de nieuwe voorwaarden uiteengezet waaraan cumulatief voldaan moet zijn teneinde een cafetaria zonder btw te kunnen uitbaten.

Het gaat meer bepaald om volgende voorwaarden:

- De uitbating van de cafetaria gebeurt door een belastingplichtige waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld door artikel 44, § 2, 1°, a), eerste lid W.Btw (ziekenhuizen en psychiatrische instellingen), artikel 44, § 2, 2° W.Btw (instellingen voor bejaarden- of gehandicaptenzorg), artikel 44, § 2, 3° W.Btw (sportinrichtingen) of artikel 44, § 2, 7° en 9° W.Btw (cultuurinrichtingen).

Merk op dat ook instellingen voor bejaarden- of gehandicaptenzorg nu expliciet onder de cafetariaregeling worden gebracht. Voortaan zullen ook deze instellingen moeten nagaan of zij aan alle voorwaarden voldoen teneinde hun cafetaria zonder btw uit te baten. Jeugdhuizen en OCMW-dienstencentra worden daarentegen expliciet uitgesloten van de cafetariaregeling.

- De totale jaaromzet van de hierboven vermelde vrijgestelde handelingen is groter dan de totale jaaromzet van de btw-belaste en overige vrijgestelde handelingen (met inbegrip van de omzet uit de cafetaria). Daarenboven mogen de ontvangsten uit de uitbating van de cafetaria niet meer bedragen dan 10% van de omzet van de hierboven vermelde vrijgestelde handelingen. Een éénmalige overschrijding van deze drempel tot maximaal 11% per periode van 5 opeenvolgende jaren wordt evenwel buiten beschouwing gelaten.

- De cafetaria is in principe slechts toegankelijk voor personen die eveneens afnemer zijn van de vrijgestelde handelingen, hun bezoekers en het personeel dat werkzaam is in de desbetreffende inrichting. Aan deze voorwaarde wordt in ieder geval geacht voldaan te zijn indien de cafetaria niet toegankelijk is buiten de openingsuren en geen afzonderlijke ingang heeft van buitenaf. Merk op dat deze voorwaarde ook op basis van andere feitelijke elementen kan worden aangetoond.

In tegenstelling tot de vorige regeling, die bij wijze van toegeving werd voorzien in een antwoord op een parlementaire vraag1, is niet langer vereist dat de instelling geen andere btw-belaste handelingen stelt. De cafetariaregeling kan voortaan dus ook worden toegepast door gemengde btw-belastingplichtigen. Daarenboven wordt er ook geen beperking meer opgelegd voor wat betreft de aard van de verstrekte maaltijden2.  In deze zin vormt deze nieuwe btw-beslissing een belangrijke versoepeling.

De keerzijde van de medaille bij de toepassing van deze tolerantie is het verlies van het recht op aftrek van de btw voor kosten en investeringen mbt de uitbating van de cafetaria. Het is hierbij van belang om de btw-behandeling van uitbesteedde prestaties inzake maaltijdleveringen, catering en dgl. goed te bekijken, met name in het kader van de mogelijke toepassing van verlaagde btw-tarieven3.

Tot slot merken wij op dat wanneer de uitbating van de cafetaria vrijgesteld is onder deze beslissing, er in principe evenmin een verplichting bestaat tot het aanschaffen van een geregistreerd kassasysteem4.


1 Parlementaire vraag nr. 1094 van dhr. Leterme, 26 augustus 2002.
2 In de vorige regeling mocht de instelling geen maaltijden verschaffen andere dan lichte maaltijden zoals bedoeld in punt 18 van de aanschrijving nr. 10 van 13 april 1994.
3 Zie o.a. beslissing nr. E.T.100.714, 24 juni 2014.
4 http://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl/ondernemer/voor-wie/zijn-de-belastingplichtigen-vrijgesteld-door-artikel-44-beoogd-door-de-gks.


Indien u hierover nog vragen heeft, aarzel dan niet ons btw-team te contacteren.

- Stijn Vastmans - Partner (stijn.vastmans@tiberghien.com)
- Stein De Maeijer - Senior Associate (stein.demaeijer@tiberghien.com)
- Gert Vranckx - Associate (gert.vranckx@tiberghien.com)
- Loulou Geboers - Associate (loulou.geboers@tiberghien.com)


Bron:

- Beslissing nr. E.T.130.298, 12 september 2016
- Persbericht (http://vanovertveldt.belgium.be/nl/vereenvoudiging-btw-vrijstelling-voor-bepaalde-drank-en-eetgelegenheden).

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com