Advocaten / Avocats / Lawyers

maandag, 23 maart 2020

Natuurlijke personen : Overzicht steunmaatregelen (Vlaamse Gewest)

Daan Buylaert

Katrien Bollen

Mona Vera

- informatie geüpdatet op 30/03/2020 -

 • 1.Zelfstandigen

1.1.Uitstel betaling sociale bijdragen

Eén jaar uitstel voor het betalen van de sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

Voor wie

 • Iedere zelfstandige

Hoe aanvragen

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds via online formulier
 • Deadline: vóór 15/06/2020

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

1.2.Vermindering van sociale bijdragen

Vermindering van de voorlopige bijdragen voor het jaar 2020. De hoogte van de vermindering hangt af van de feitelijke omstandigheden, bijv. de daling in de verkoop/bestellingen, de vermindering van de omzet, e.d.

Voor wie

 • Zelfstandigen wiens beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels

Hoe aanvragen

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

1.3.Vrijstelling sociale bijdragen

Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 of van het bijdragesupplement dat verschuldigd is na regularisatie van het beroepsinkomen.

Voor de vrijgestelde kwartalen worden geen pensioenrechten opgebouwd. Het is wel mogelijk deze kwartalen later te regulariseren via een afkooppremie.

 

Voor wie

 • Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich in moeilijke financiële omstandigheden bevinden.

Hoe aanvragen

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus


1.4.Kwijtschelding verhogingen sociale bijdragen

Kwijtschelding van verhogingen voor het niet tijdig betalen van de voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 (d.w.z. voor 31 maart 2020).

Voor wie

 • Iedere zelfstandige

Hoe aanvragen

 • Automatisch

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

1.5.Uitstel indiening btw-aangiften

Uitstel voor indiening periodieke btw-aangiften, intracommunautaire opgaven en jaarlijkse klantenlisting.

 • Indiening intracommunautaire opgaven:
  • Februari 2020: tot 06/04/2020
  • Maart 2020: tot 07/05/2020
  • Eerste kwartaal 2020: tot 07/05/2020
 • Indiening periodieke btw-aangiften:
  • Februari 2020: tot 06/04/2020
  • Maart 2020: tot 07/05/2020
  • Eerste kwartaal 2020: tot 07/05/2020
 • Indiening jaarlijkse klantenlisting:
  • Klantenlisting 2020: tot 30/04/2020

Voor wie

 • Alle btw-belastingplichtigen

Hoe aanvragen 

 • Automatisch

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

 

1.6.Uitstel Betaling btw

Twee maanden uitstel voor de betaling van de btw, zonder boetes of nalatigheidsinteresten.

 • M.b.t. aangifte februari 2020: tot 20/05/2020
 • M.b.t. aangifte maart 2020: tot 20/06/2020
 • M.b.t. aangifte eerste kwartaal 2020: 20/06/2020

Voor wie

 • Alle btw-belastingplichtigen

Hoe aanvragen 

 • Automatisch

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen


1.7.Afbetalingsplan btw en personenbelasting

Mogelijkheid tot aanvraag van een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling inzake btw en personenbelasting.

Voor wie

 • Iedere onderneming die daadwerkelijk hinder ondervindt door het coronavirus

Hoe aanvragen

 • Aanvraag via standaardformulier per mail of brief aan centraal contactpunt
  • Natuurlijke personen: regionaal Invorderingscentrum (RIC) van de gemeente van de woonplaats
  • Rechtspersonen: regionaal Invorderingscentrum (RIC) van de gemeente van de maatschappelijke zetel
 • Per schuld in te dienen bij ontvangst aanslagbiljet of betaalbericht
 • Deadline: uiterlijk 30/06/2020

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19


1.8.Vervangingsinkomen bij onderbreking activiteit

Vervangingsinkomen van maximum 1.614,10 EUR per maand (indien gezin ten laste) of 1.291,69 EUR per maand (indien geen gezin ten laste) voor maart en april 2020.

Voor wie

 • Zelfstandigen in hoofdberoep, helpers in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en zelfstandigen in bijberoep die gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep die
  - door de sluitingsmaatregelen van de overheid hun activiteit verplicht geheel of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten, of
  - hun activiteit hebben moeten onderbreken gedurende minimum 7 kalenderdagen per maand omwille van de (onrechtstreekse) gevolgen van het coronavirus
 • In België sociale bijdragen verschuldigd zijn
 • Geen vervangingsinkomen genieten. 

Hoe aanvragen

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds via aanvraagformulier
 • Een attest van de RVA is niet vereist

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus


1.9.Hinderpremie in geval van verplichte sluiting

Eenmalige premie van 4.000 EUR en, vanaf 6 april, een vergoeding van 160 EUR voor elke bijkomende sluitingsdag.

Voor wie

 • Zelfstandigen in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep die gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest, die verplicht zijn te sluiten
 • Vennootschappen met minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent in dienst en verenigingen met economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent in dienst met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest, die verplicht zijn te sluiten
  Kan gecombineerd worden met een vervangingsinkomen voor zelfstandigen.

Hoe aanvragen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wie-heeft-recht-op-een-corona-hinderpremie


1.10.Waarborgregeling voor bestaande schulden

Waarborgregeling voor bestaande schulden bij Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV/z) tot maximaal 1.000 leningen van 100.000 EUR tot eind 2020 aan premie van 0,25%.

Voor wie

 • Voor alle ondernemingen gevestigd in het Vlaams Gewest die hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of liggende facturen niet kunnen betalen omwille van de coronacrisis

Hoe aanvragen

 • Aanvraag bij bank of leasingmaatschappij

https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding


1.11.Mogelijkheid aanvraag KMO-groeiSubsidie

Mogelijkheid tot aanvraag van KMO-groeisubsidie

Voor wie

 • Voor KMO’s met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest die advies inwinnen van een externe dienstverlener of een medewerker aanwerven om een groeitraject uit te voeren, bijv. het herbekijken van de bevoorradingsketen naar aanleiding van het coronavirus

Hoe aanvragen

 • Via online aanvraagformulier bij VLAIO

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-groeisubsidie-strategisch-adviesaanwerving-bij


1.12.Uitstel betaling onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten onroerende voorheffing zullen pas in september worden uitgestuurd en de inning zal pas gebeuren in het najaar

Voor wie

 • Alle ondernemingen gevestigd in het Vlaams Gewest

Hoe aanvragen

 • Automatisch

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge2.Werknemers-werkgevers

2.1.Vervangingsinkomen bij tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheidsuitkering van 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (2.754,76 EUR) per maand, na inhouding van bedrijfsvoorheffing van 26,75%, van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020.

Bovenop deze uitkering wordt een supplement van 5,63 EUR per dag toegekend voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (d.i. alle werkloosheid te wijten aan de coronacrisis) en een aanvullende vergoeding van 2 EUR per dag voor de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (d.i. niet te wijten aan de coronacrisis). 
De dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.

Voor wie

 • Alle werknemers die geheel of gedeeltelijk werkloosheid zijn.

Hoe aanvragen

 • Via sterk vereenvoudigde procedure bij de RVA
  De werknemer : formulier C3.2-werknemer-corona aan een uitbetalingsinstelling naar keuze bezorgen
 • De werkgever : aangifte ASR scenario 5 indienen
 • Deadline : uiterlijk op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin de tijdelijke werkloosheid aanving.

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2


2.2.Tegemoetkoming water-, gas- en elektriciteitsfactuur 

Eenmalige financiële tegemoetkoming van 202,68 EUR. Dit bedrag, gebaseerd op de gemiddelde maandelijkse kost van water en energie, wordt toegekend ongeacht de hoogte van de werkelijke water- en energiefactuur. Voorlopig zullen er ook geen water-, gas- of elektriciteitsvoorzieningen afgesloten worden.

Voor wie

 • Voor in Vlaanderen gedomicilieerde werknemers die tijdelijk werkloos werden na 20 maart 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Hoe aanvragen

 • Via aanvraag bij RVA van tijdelijke werkloosheid (zie hoger)
 • Automatische storting op rekening van de werknemer (d.i. het rekeningnummer dat bij de aanvraag tijdelijke werkloosheid aan de RVA doorgegeven wordt.)

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregelen-voor-waterfactuur-en-energiefactuur


2.3.Fiscaal voordelige vergoeding voor thuiswerk

Werkgevers kunnen zolang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht zijn een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding van maximum 126,94 EUR is vrij van belasting en RSZ-bijdragen.

Voor wie

 • Elke werknemer die thuis werkt, ongeacht zijn functiecategorie
 • Combinatie met een andere onkostenvergoeding voor thuiswerk is niet mogelijk

Hoe aanvragen


2.4.Afbetalingsplan werkgeversbijdragen

Maandelijkse afbetalingstermijnen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020.

Voor wie

 • Voor werkgevers die personeel tewerkstellen en die betalingsmoeilijkheden ondervinden om de werkgeversbijdragen te betalen omwille van het coronavirus

Hoe aanvragen

 • Via online aanvraagformulier van de RSZ

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus


2.5.Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing

Twee maanden uitstel voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing, zonder boetes of nalatigheidsinteresten.

 • M.b.t. maandaangifte februari 2020: tot 13/05/2020
 • M.b.t. maandaangifte maart 2020: tot 15/06/2020
 • M.b.t. kwartaalaangifte eerste kwartaal 2020: tot 15/06/2020

Voor wie

 • Alle schuldenaars aan bedrijfsvoorheffing

Hoe aanvragen 

 • Automatisch

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen


2.6.Afbetalingsplan bedrijfsvoorheffing

Mogelijkheid tot aanvragen van afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Voor wie

 • Alle ondernemingen die daadwerkelijk hinder ondervinden door het coronavirus

Hoe aanvragen

 • Aanvraag via standaardformulier per mail of brief Regionaal Invorderingscentrum (RIC)
 • Per schuld in te dienen bij ontvangst aanslagbiljet of betaalbericht
 • Deadline: tegen uiterlijk 30/06/2020

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-193.Alle belastingplichtigen


3.1.Uitstel betaling personenbelasting

Twee maanden uitstel voor de betaling van de personenbelasting, voor aanslagen die gevestigd zijn vanaf 12/03/2020, zonder dat nalatigheidsintersten verschuldigd zijn.

Voor wie

 • Alle belastingplichtigen

Hoe aanvragen

 •  Automatisch

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen


3.2.Uitstel afbetalng hypothecaire lening

Mogelijkheid tot uitstel voor de afbetaling van de hypothecaire lening tot 30 september zonder extra kosten.

Voor wie

 • Zelfstandigen, bedrijven en gezinnen die financiële gevolgen ondervinden door de coronacrisis

Hoe aanvragen

 • Aanvraag via de bank

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/coronamaatregelen-in-de-privesfeer

 

Voor meer informatie omtrent deze maatregelen of voor andere concrete vragen kan u contact opnemen met uw gebruikelijke Tiberghien adviseurs of met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com