Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Nieuw expatregime nu (en voor het verleden?) ook voor stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, openbare instellingen, rechtspersonen sui generis en buitenlandse non-profitorganisaties

dinsdag, 10 januari 2023

Nieuw expatregime nu (en voor het verleden?) ook voor stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, openbare instellingen, rechtspersonen sui generis en buitenlandse non-profitorganisaties

Laurine Vanherck

Laurine Vanherck

Senior Associate
Brussel
Mona Vera

Mona Vera

Associate
Brussel

Nieuw expatregime

Op 1 januari 2022 werd het nieuwe expatregime ingevoerd in België. Het bijzondere belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (“BBIB”) en ingekomen onderzoekers (“BBIO”) voorziet in een gunstig fiscaal regime voor in het buitenland aangeworven of vanuit het buitenland ter beschikking gestelde werknemers, bestuurders en onderzoekers die in België worden tewerkgesteld.

Onder dit stelsel kunnen vergoedingen tot maximaal 30% van het bruto jaarloon (met een maximum van 90.000 euro) vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen worden toegekend. Daarnaast kunnen ook bepaalde kosten zoals schoolkosten en verhuiskosten naar België vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdrage worden terugbetaald. Voor meer info inzake de voorwaarden en voordelen, zie onze vorige nieuwsbrieven van 9 februari 2022 en 9 mei 2022.

Het regime laat werkgevers dus toe om gekwalificeerd personeel vanuit het buitenland naar België aan te trekken met een voordelig salarispakket aan een verminderde werkgeverskost.

 

Non-profit sector 

Initieel was het toepassingsgebied van het nieuwe regime beperkt tot Belgische VZW's en IVZW's (naast entiteiten onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting), waardoor bijvoorbeeld stichtingen van openbaar nut of buitenlandse non-profitorganisaties actief in België werden uitgesloten.

Naar aanleiding van een tegen deze lacune bij het Grondwettelijk Hof ingesteld vernietigingsberoep van het kantoor Tiberghien, heeft de wetgever het toepassingsgebied nu uitgebreid tot elke ‘onderneming’ die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO-register), ongeacht de rechtsvorm, statutaire zetel of fiscale woonplaats. De wetgever verduidelijkt niet welk ondernemingsbegrip het hanteert, maar geeft aan dat stichtingen, vzw’s, IVZW en publieke instellingen met rechtspersoonlijkheid hieronder vallen.

Voortaan kunnen Belgische stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, en buitenlandse non-profitorganisaties dus eveneens genieten van het nieuwe expatregime voor

Hetzelfde geldt voor (bepaalde) openbare instellingen en rechtspersonen sui generis.

Indieningstermijnen

Voor de toepassing van het expatregime moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend uiterlijk binnen 3 maanden na de indiensttreding in België.

(!) Specifiek voor stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, openbare instellingen en rechtspersonen sui generis ”heropent” de wetgever de indieningstermijn. Voor werknemers die tussen 1 januari 2022 en 8 januari 2023 aangeworven of ter beschikking gesteld zijn, kan per uitzondering nog tot 8 april 2023 een aanvraag ingediend worden.

Voor aanwervingen tijdens deze periode is het opportuun om na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van het regime zijn voldaan zodat nu nog een aanvraag ingediend kan worden.

Voor meer informatie, neem contact met de auteurs van dit artikel.

 
Laurine Vanherck

Laurine Vanherck

Senior Associate
Brussel
Mona Vera

Mona Vera

Associate
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com