Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>De UK-voorjaarsbegroting 2024: Vervanging van de "non-dom" belastingstatus (“Residents Non-Domiciled" - RND) door een nieuwe vierjarige regeling voor buitenlandse inkomsten en winsten (“foreign income and gains” – FIG) vanaf 6 april 2025

vrijdag, 15 maart 2024

De UK-voorjaarsbegroting 2024: Vervanging van de "non-dom" belastingstatus (“Residents Non-Domiciled" - RND) door een nieuwe vierjarige regeling voor buitenlandse inkomsten en winsten (“foreign income and gains” – FIG) vanaf 6 april 2025

Griet Vanden Abeele

Griet Vanden Abeele

Partner
Brussel
Alain Van Geel

Alain Van Geel

Partner
Brussel
Emilie Van Goidsenhoven

Emilie Van Goidsenhoven

Partner
Brussel
Romina Abiuso

Romina Abiuso

Counsel
Brussel
Evelyne Verstraeten

Evelyne Verstraeten

Associate
Brussel

Het Verenigd Koninkrijk (UK) heeft recent belangrijke belastinghervormingen aangekondigd in zijn voorjaarsbegroting voor 2024. De voorgestelde wijzigingen zijn relevant voor natuurlijke personen die in het Verenigd Koninkrijk wonen maar er niet gedomicilieerd zijn (zogenaamde "non-doms" of RND's). De huidige “remittance basis” van belastingheffing, waarbij alleen Britse belasting verschuldigd is over niet-Britse inkomsten en winsten wanneer ze worden overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk, zou worden afgeschaft. Vanaf 6 april 2025 zou er een nieuwe regeling voor buitenlandse inkomsten en winsten met een looptijd van vier jaar worden ingevoerd.

De voorgestelde hervormingen zouden ook gevolgen hebben voor de successierechten en trusts.

 

Begrip non-dom of RND

Een “UK non-dom” is een persoon die woonachtig is in het Verenigd Koninkrijk, maar voor belastingdoeleinden wordt beschouwd elders te wonen, d.w.z. met zijn domicilie of permanente woonplaats buiten het Verenigd Koninkrijk. Om te bepalen of een persoon een UK-inwoner is, gebruikt het Verenigd Koninkrijk een dagtellingsprincipe (waarnaar wordt verwezen als “Statutory Residence Test”). Niettemin kunnen inwoners van het Verenigd Koninkrijk zonder daar hun domicilie te hebben, onder de huidige wetgeving genieten van een gunstig belastingregime, het zogenaamde “UK non-dom regime”. “UK non-doms” betalen in het Verenigd Koninkrijk in principe alleen belasting over hun in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerde inkomsten en winsten, en kunnen de betaling van belasting over hun buiten het Verenigd Koninkrijk gerealiseerde inkomsten en winsten uitstellen. Ze kunnen er namelijk voor kiezen om aanspraak te maken op de zogenaamde “remittance basis”, in welk geval er alleen inkomstenbelasting in het Verenigd Koninkrijk verschuldigd is als dat buitenlandse inkomen naar het Verenigd Koninkrijk wordt overgemaakt. Dit kan evenwel leiden tot belastingontwijking als een persoon uit het Verenigd Koninkrijk emigreert voordat hij een deel van dat inkomen naar daar heeft overgemaakt.

Bovendien is de betrokken persoon die kwalificeert als UK non-dom alleen Britse successierechten verschuldigd over activa die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden, en niet over activa die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden. Deze laatste activa worden maar belastbaar in het Verenigd Koninkrijk eens de persoon geacht wordt zijn woonplaats voor belastingdoeleinden in het Verenigd Koninkrijk te hebben.

De nieuwe belastingregeling voor buitenlandse inkomsten en vermogensverwinsten

Wie zou in aanmerking komen voor de nieuwe regeling?

De nieuwe regeling zou gebaseerd zijn op fiscaal inwonerschap (woonplaats of residence)

Natuurlijke personen zouden in aanmerking kunnen komen voor het nieuwe vierjarige foreign income and gains (FIG) regime als ze gedurende ten minste tien opeenvolgende jaren geen fiscaal inwoner van het Verenigd Koninkrijk zijn geweest, ongeacht hun domicilie (RND). Het nieuwe regime zou dan van toepassing kunnen zijn gedurende de eerste vier jaar nadat ze fiscaal inwoner zijn geworden in het Verenigd Koninkrijk.

Kwalificerende personen zijn:

 • Nieuwkomers in het Verenigd Koninkrijk vanaf 6 april 2025; en
 • Huidige inwoners van het Verenigd Koninkrijk die hun fiscale woonplaats nog geen vier belastingjaren in het Verenigd Koninkrijk hebben, en dit tot het einde van hun vierde jaar als fiscaal inwoner.

Na vier jaar fiscaal inwonerschap geldt er geen vrijstelling meer voor inkomsten en vermogenswinsten gerealiseerd buiten het Verenigd Koninkrijk. Er zou echter in een overgangsperiode voorzien worden.

Beperkt gunstregime

Kwalificerende personen zouden kunnen genieten van een 100%-belastingvrijstelling in het Verenigd Koninkrijk op hun inkomsten en winsten van buiten het Verenigd Koninkrijk, voor zover die zijn gerealiseerd in hun eerste vier jaren als fiscaal inwoner van het Verenigd Koninkrijk. Bovendien zouden zij deze fondsen kosteloos naar de UK kunnen overmaken. Dit voordeel zou niet automatisch worden toegekend, maar zou jaarlijks moeten worden aangevraagd.

Niet-kwalificerende personen zouden worden belast op basis van hun wereldwijd inkomen, zoals momenteel het geval is voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk die ook hier woonachtig zijn of geacht worden hier woonachtig te zijn.

Overgangsperiode voor bestaande non-doms

Er zou een overgangsperiode ingevoerd worden voor bestaande "non-doms", die al meer dan vier jaar van deze status genieten en voorheen de “remittance basis” gebruikten voor hun niet in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerde inkomsten en vermogenswinsten.

De overgangsregeling moet verder worden gespecificeerd, maar zou het volgende inhouden:

 • Beperkte belastbare basis van buitenlandse inkomsten

  Alleen voor het belastingjaar 2025/26 zouden ze belasting betalen over 50% van hun persoonlijke buitenlandse inkomsten. Merk op dat deze verlaging niet zou gelden voor buitenlandse vermogenswinsten.
 • Vermindering van de belasting op vermogenswinsten

  Een beperkte step-up zou kunnen worden geclaimd voor activa die persoonlijk worden gehouden. Voor vermogenswinsten die voortvloeien uit de vervreemding van persoonlijke activa op of na 6 april 2025 (onder bepaalde voorwaarden), zou de aanschaffingswaarde kunnen worden bepaald op de waarde op 6 april 2019 voor activa die op dat moment worden aangehouden.
 • Tijdelijke repatriëringsfaciliteit gedurende twee jaar

  Zij kunnen ervoor kiezen om inkomsten en vermogenswinsten die vóór 6 april 2025 zijn ontstaan naar het Verenigd Koninkrijk over te maken tegen een verlaagd tarief van 12% voor de belastingjaren 2025/26 en 2026/27. Overdrachten van dergelijke buitenlandse inkomsten en winsten in de daaropvolgende belastingjaren zouden vervolgens worden belast tegen de gebruikelijke belastingtarieven. De tijdelijke repatriëringsfaciliteit lijkt bedoeld te zijn als een stimulans voor non-doms om nog niet overgebrachte buitenlandse inkomsten en vermogenswinsten zo snel mogelijk naar de UK over te brengen. Het verlaagd tarief zou echter niet van toepassing zijn op inkomsten en vermogenswinsten gerealiseerd binnen offshore trusts.

Trustbescherming

Het nieuwe regime zou ook gevolgen hebben voor trusts. De bescherming tegen belasting op toekomstige inkomsten en winsten binnen truststructuren (ongeacht wanneer ze zijn opgericht) zou worden afgeschaft voor alle non-doms en natuurlijke personen die geacht worden in het Verenigd Koninkrijk woonachtig te zijn, tenzij ze in aanmerking komen voor het nieuwe gunstregime.

Vanaf 6 april 2025 zouden buitenlandse inkomsten en vermogenswinsten alsook bepaalde uitkeringen volledig worden vrijgesteld voor in aanmerking komende personen onder het nieuwe gunstregime gedurende de eerste vier jaar van hun fiscaal inwonerschap in het Verenigd Koninkrijk.

Voor niet-kwalificerende personen zou een transparante belastingheffing worden ingevoerd. Inkomsten en vermogenswinsten uit truststructuren die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, zouden hierdoor worden belast bij de oprichter (settlor) of overdrager van zodra zij meer dan vier belastingjaren fiscaal inwoner zijn in het Verenigd Koninkrijk, dit evenwel zonder verdere belasting op uitkeringen door de trustees.    

Impact op successierechten (IHT)

Van domiciliestatus naar fiscaal inwonerschap

Op dit moment is de verschuldigdheid van successierechten (IHT) afhankelijk van de domicilie en de locatie van de activa in kwestie. Het Verenigd Koninkrijk is van plan om ook voor successierechten over te stappen naar een op fiscaal inwonerschap (woonplaats of residence) gebaseerd stelsel vanaf 6 april 2025.  Over de opzet van het systeem (inclusief de overweging van verdere criteria zoals andere aanknopingspunten dan het fiscaal inwonerschap) zal nog overleg plaatsvinden.

10-jarige “tail provision”

Het is de bedoeling dat het wereldwijde vermogen van een persoon onder het toepassingsgebied van de Britse successierechten zou vallen zodra die persoon tien jaar in het Verenigd Koninkrijk heeft gewoond ("residency criterion") en, eenmaal men binnen het toepassingsgebied van de Britse successiebelasting zou vallen, als zodanig zou blijven gedurende tien jaar nadat de persoon is geëmigreerd uit het Verenigd Koninkrijk ("the tail provision"). 

Invloed successierechten op trusts

Nieuwe trusts en toevoegingen aan bestaande trusts door een non-dom-oprichter op of na 6 april 2025 zouden ook onder deze nieuwe op de woonplaats gebaseerde regels vallen.

De huidige behandeling op het vlak van de successierechten zou blijven bestaan voor elk niet-Britse eigendom dat vóór 6 april 2025 in een trust wordt ondergebracht. Er zou daarom een opportuniteit kunnen zijn voor deze individuen om vóór die datum een trust op te richten.

Conclusie

Personen die van plan zijn om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen dienen goed op voorhand te overwegen of ze al dan niet in aanmerking kunnen komen voor het nieuwe FIG-regime. Personen die reeds onder het UK non-dom statuut ressorteren dienen te laten nakijken of zij alsnog zouden in aanmerking komen voor het FIG-regime (voor een beperkte periode).

Voor voormelde personen is het in ieder geval aangeraden om tijdig een successieplanning op te zetten, rekening houdend met het standaardtarief van 40% aan successierechten in het Verenigd Koninkrijk.

Personen die overwegen om het Verenigd Koninkrijk te verlaten, kunnen overwegen om een rechtsgebied te kiezen dat ook een forfaitair regime of vergelijkbaar regime kent, zoals bijv. Italië, Zwitserland, enz. Portugal heeft het NHRI – regime inmiddels afgeschaft (met ingang vanaf 1/1/2024 voor nieuwkomers). Landen die een dergelijk ‘non-dom’ regime niet kennen, kunnen in bepaalde situaties ook zeer aantrekkelijk zijn. In die zin is België zeker het overwegen waard. Het blijft hoe dan ook belangrijk om rekening te houden met de toepasselijke dubbelbelastingverdragen en een eventuele voorafgaande herstructurering bij emigratie naar een ander land. Ook de feitelijke omstandigheden mogen niet uit het oog verloren worden.

Voor voormelde personen is het belangrijk tijdig te emigreren teneinde buiten het toepassingsgebied te vallen van de Britse successiebelasting. Ingevolge "the tail provision" zou een UK-resident immers nog gedurende tien jaar na de emigratie UK-inwoner blijven. 

Hoewel de voorgestelde wijzigingen vrij ingrijpend lijken, moet worden benadrukt dat dit slechts een voorstel is in een verkiezingsjaar in het Verenigd Koninkrijk. De grote vraag blijft of en hoe deze voorgestelde wijzigingen zullen worden doorgevoerd. We dienen aldus noodgedwongen verdere details af te wachten, waaronder ontwerpwetgeving en richtlijnen die zullen worden vrijgegeven over het mechanisme van de nieuwe regeling. Dit neemt niet weg dat al op voorhand een advies kan worden ingewonnen betreffende de mogelijk te volgen pistes teneinde op een eventuele wetswijziging te kunnen anticiperen. Tiberghien zal u graag bijstaan in al uw vragen, niet enkel over een eventuele emigratie naar België, maar ook naar andere landen.

 

Voor verdere vragen of hulp, aarzel niet om contact op te nemen met uw vertrouwde Tiberghien adviseur.

Dit nieuwsbericht is alleen bedoeld ter informatie en mag niet worden beschouwd als juridisch advies.

 
Griet Vanden Abeele

Griet Vanden Abeele

Partner
Brussel
Alain Van Geel

Alain Van Geel

Partner
Brussel
Emilie Van Goidsenhoven

Emilie Van Goidsenhoven

Partner
Brussel
Romina Abiuso

Romina Abiuso

Counsel
Brussel
Evelyne Verstraeten

Evelyne Verstraeten

Associate
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com