Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications
Publicaties

Decreet 8 december 2017: verrekenbedingen en verblijvingsbedingen onder last – nieuwe regeling is discriminatie

dinsdag, 10 juli 2018
Vaak bestaat de wens tussen gehuwden om de rechten van de langstlevende echtgenoot te maximaliseren (althans bij een eerste huwelijk). Hiervoor bestaan een aantal welgekende planningstechnieken. De vormgeving van de…
Publicaties

Standpunten van de Vlaamse belastingdienst, gepubliceerd in 2018

vrijdag, 07 december 2018
De Vlaamse belastingdienst heeft een aantal standpunten ingenomen over het nieuwe erfrecht. Ze dragen als datum 2 oktober en 16 oktober 2017, maar werden pas op 12 maart 2018 gepubliceerd.…
Publicaties

Taxatievoorwaarde: geen daadwerkelijke belasting vereist

vrijdag, 15 juni 2018
Fiscoloog Internationaal 413  p. 1 Publicatiedatum: 30 april 2018 Rechtbank/Hof:  Cass. Datum van uitspraak:   25 januari 2018 Het Hof van Cassatie heeft zich uitgesproken over de toepassing van de 'vermijdingsbepaling'…
Publicaties

Schuldenaar RV en RPB: fiscus past standpunt opnieuw aan

vrijdag, 15 juni 2018
Fiscoloog 1567  p. 11Publicatiedatum: 23 mei 2018 Wie is schuldenaar van de roerende voorheffing (RV), indien de RV niet aan de bron ingehouden is en de genieter van het roerend…
Publicaties

Belasting over de toegevoegde waarde – Aftrek van voorbelasting - 2018/28 HvJ 15 september 2016

maandag, 04 juni 2018
De correctie achteraf van een factuur, teneinde bijvoorbeeld een onjuist BTW-identificatienummer recht te zetten, staat er niet aan in de weg dat het recht op aftrek kan worden uitgeoefend voor het jaar waarin…
Publicaties

Het nieuwe erfrecht: actie vereist?

vrijdag, 07 december 2018
Publicaties

DE KAAIMANTAKS 2.0: Een korte inleiding over volkomen en onvolkomen fiscale transparantie anno 2018

dinsdag, 15 mei 2018
In deze bijdrage over de kaaimantaks zullen we stilstaan bij de wijzigingen die werden aangebracht door de programmawet van 25 december 2017 en hoe deze het fiscale regime van de…
Publicaties

Play when feeling lucky...nu ook online?

dinsdag, 15 mei 2018
Het Grondwettelijk hof vernietigt de opheffing van de btw-vrijstelling voor online kans- en geldspelen, maar enkel voor de toekomst (GwH 22 maart 2018, nr. 2018/34). De vrijstelling was ingetrokken met de programmawet…
Publicaties

Naar een activering van de DBI's

dinsdag, 15 mei 2018
In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd op het laatste ogenblik een opmerkelijke wijziging toegevoegd aan de teksten: de 95%-DBI-aftrek werd opgetrokken naar 100%. Met deze aanpassing…
Publicaties

Verrekenbedingen fiscaal afgeschaft

vrijdag, 11 mei 2018
Met een verrekenbeding kunnen echtgenoten elkaar laten delen in de waarde van hun vermogen, zonder de goederen zelf gemeenschappelijk te maken: ze bepalen dan bijvoorbeeld dat de minst vermogende echtgenoot…
Publicaties

Bedingen van aanwas gunstig beoordeeld door de Vlaamse belastingdienst

donderdag, 03 mei 2018
Wie getrouwd is met scheiding van goederen, of niet getrouwd, kan de goederen die hij samen met zijn partner bezit aan de langstlevende laten toekomen door een zogenaamd beding van…
Publicaties

Fiscale Regularisatie: Provisionele aangifte kan nu, maar slechts tot 13 april 2018

vrijdag, 13 april 2018
Fiscale Actualiteit, nr. 2018/11 (week 22 - 28 maart 2018), pag. 1-5 De fiscus krijgt steeds meer inlichtingen over buitenlandse rekeningen. Als blijkt dat daar zwart kapitaal op staat, zal…
Publicaties

Psychologische benadering van de werkrelatie tussen de belastingadministratie en de belastingplichtige

vrijdag, 13 april 2018
In deze bijdrage worden aan de hand van inzichten uit de psychologie, meer bepaald de theorie van de Working Alliance, suggesties gedaan om de relatie tussen de belastingadministratie en de…
Publicaties

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensstelsels: de "I dos en don'ts"

vrijdag, 13 april 2018
In juni 2016 werden de Europese Verordeningen 2016/1104 inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen en 2016/1103 inzake huwelijksvermogensstelsels aangenomen. Ze harmoniseren de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning…
Publicaties

Delft het eenjarigheidsbeginsel het onderspit t.o.v. het gezag van gewijsde, zelfs indien juridische opvattingen inmiddels zijn gewijzigd na ruim tijdsverloop?

donderdag, 29 maart 2018
De heer X. en mevrouw Y. huwden in het jaar 1969. Dit huwelijk bracht 4 kinderen voort. ln 1992 kwam het tot een feitelijke scheiding tussen de heer X. en…
Publicaties

Verrekenbedingen, schattingsprocedure en andere wijzigingen decretaal geregeld

dinsdag, 27 maart 2018
Het Vlaams Parlement keurde op zes december jl. het ontwerpdecreet houdende wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit met een ruime meerderheid goed. We lichten in het bijzonder de relevante wijzigingen…
Publicaties

Opname in het passief van een verrekenbeding

dinsdag, 27 maart 2018
Het verrekenbeding heeft veel van zijn fiscaal belang verloren, althans in Vlaanderen niet: de Vlaamse Regering heeft een voorstel van decreet daartoe neergelegd bij het Vlaamse Parlement, dat inmiddels goedgekeurd…
Publicaties

Een schenking onder last blijft een schenking

donderdag, 08 maart 2018
Hoe dikwijls gebeurt het niet dat iemand aan zijn kinderen iets wil geven, maar dat hij er wel een tegenprestatie wil krijgen: een rente, een bedrag ineens, of een goed…
Publicaties

Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe mogelijkheden?

woensdag, 28 februari 2018
Op 1 september werd de wet tot wijziging van het erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Twaalf maanden later, op 1 september 2018, treedt het nieuwe erfrecht in werking. Vanaf…
Publicaties

Vangnetbepaling (oud): rechtbank bevestigt (te) ruime toepassing

woensdag, 28 februari 2018
Terwijl de wetgever inmiddels de scherpe kantjes van de 'vangnetbepaling' in de BNI enigszins heeft afgevijld, duiken in de rechtspraak de eerste uitspraken op over de 'oude' versie van de…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com