Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Publicaties

Controlebehoud bij aandelen: de Belgische PSAK of de Nederlandse STAK?

donderdag, 21 oktober 2021

In het kader van een successieplanning van aandelen komen we bij de vraag naar controlebehoud al gauw uit bij de certificering van aandelen. Traditioneel koos men meestal voor een Nederlandse…

Nieuws

Civielrechtelijke behandeling van levensverzekeringen in het erfrecht: België vs Frankrijk

vrijdag, 15 oktober 2021

Sinds de hervorming van het Belgische erfrecht door de wet van 31 juli 2017, die op 1 september 2018 in werking is getreden, zijn de regels met betrekking tot inbreng…

Publicaties

Hoe beleg je risicodragend via een beheerd fonds, zonder fiscaal nadeel?

vrijdag, 15 oktober 2021

Toen in 2000 de internetbubbel barstte, wou de Belgische regering investeringen met risicodragendkapitaal in niet-beursgenoteerde groeibedrijven (en dus de economische groei) stimuleren. Alleen kon dat niet via een fonds met…

Nieuws

De Gegevensbeschermingsautoriteit haalt de fiscus uit zijn ivoren toren

vrijdag, 15 oktober 2021

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) berispt de fiscus omdat die niet inging op het verzoek tot informatie, inzage, rectificatie en beperking tot verwerking van persoonsgegevens van een Luxemburgse fiduciaire.…

Publicaties

De betaling van de verschuldigde successierechten en het indienen van de aangifte van nalatenschap: twee afzonderlijke verplichtingen.

woensdag, 13 oktober 2021

Uit een door de fiscus uitgevoerd bankonderzoek blijkt dat een erflaatster met laatste woonplaats in het Waals Gewest gedurende de drie jaar voorafgaand aan haar overlijden enkele niet-geregistreerde schenkingen van…

Nieuws

Successieplanning onder het nieuwe goederenrecht

vrijdag, 08 oktober 2021

Op 1 september 2021 trad het nieuwe goederenrecht in werking. Eén van de hoofdstukken van het nieuwe “Boek 3” van het burgerlijk wetboek betreft het recht van vruchtgebruik. In het…

Nieuws

JTER: Wat zijn de mogelijkheden en verplichtingen voor buitenlandse tussenpersonen? Buitenlandse inrichtingen van Belgische banken of vermogensbeheerders worden door fiscus beschouwd als Belgische tussenpersoon

vrijdag, 08 oktober 2021

1. Mogelijke situaties In principe dienen Belgische inwoners die een effectenrekening in het buitenland aanhouden, zelf al het nodige doen voor de aangifte en betaling van de JTER. De buitenlandse…

Nieuws

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER): de langverwachte circulaire van de Centrale Administratie is eindelijk verschenen.

vrijdag, 08 oktober 2021

Vandaag, 8 oktober 2021, verscheen de langverwachte circulaire van de Centrale Administratie met preciseringen over de toepassing van de JTER (klik hier). De wet op de nieuwe jaarlijkse taks op…

Publicaties

Nieuw standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake de voorafgaande schenking bij de gesplitste aankoop. The end of a saga?

vrijdag, 01 oktober 2021

De techniek van de gesplitste aankoop is een welgekende techniek van successieplanning en wordt traditioneel toegepast in familieverband. De ouders kopen het levenslange vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom…

Publicaties

Verblijvingsbeding in het huwelijkscontract met betrekking tot goederen in onverdeeldheid tussen echtgenoten: Vlabel spreekt zich uit over de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting

woensdag, 29 september 2021

In een Voorafgaande Beslissing nr. 19053 van 21 oktober 2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich uitgesproken over de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting van een verblijvingsbeding overeengekomen in…

Nieuws

Niet-aangifte van roerende inkomsten en buitenlandse rekeningen is nog niet noodzakelijk fraude

dinsdag, 28 september 2021

Vele belastingplichtigen ontvangen nu en dan eens een vraag om inlichtingen vanwege de fiscale administratie in het kader van de internationale uitwisseling van informatie, waaruit zou blijken dat die belastingplichtigen…

Nieuws

Eerste hulp bij cryptomunten

donderdag, 23 september 2021

Tegenwoordig kan men er niet meer omheen: cryptomunten. De op blockchaintechnologie gebaseerde “tokens” zijn mede gelet op de media-aandacht en de bij wijlen mooie waardestijgingen, ondertussen ook bij een groot…

Publicaties

Inbreng gevolgd door een schenking: fiscaal behandeld als een conjunctieve ascendentenverdeling

woensdag, 22 september 2021

In een recente voorafgaande beslissing oordeelde de Vlaamse Belastingdienst dat een inbreng gevolgd dooreen schenking in een specifiek geval fiscaal behandeld wordt als een conjunctieve ascendentenverdeling. Lees de volledige analyse…

Publicaties

OPINIE TRENDS: Telewerkvergoeding benadeelt verhuurders niet

dinsdag, 21 september 2021

Koen Van Duyse bespreekt in een opiniestuk voor Trends.   'De telewerkvergoeding op zich heeft niet tot gevolg dat de verhuurder zal worden belast op basis van de werkelijke huurprijs',…

Publicaties

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst – Vlabel verandert van mening wat betreft de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting

dinsdag, 21 september 2021

In een Standpunt nr. 19006 van 18 maart 2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich voor de eerste keer uitgesproken over de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting van de…

Nieuws

Kunt u de onderhoudsbijdragen die u betaalt aan uw voormalige echtgeno(o)t(e) aftrekken van uw belastbaar inkomen?

vrijdag, 17 september 2021

Onderhoudsbijdragen zijn fiscaal aftrekbaar tot 80% van het betaalde bedrag, indien gelijktijdig aan verschillende voorwaarden wordt voldaan.  

Nieuws

Btw-update: dan toch 5-jarige herzieningstermijn bij aanbouw van een kantoor aan bestaande woning

donderdag, 16 september 2021

De Belgische Staat haalt zijn gram in Cassatie … of net niet?

Nieuws

Een negatieve beslissing van de Tax Shelter Cel: 3 mogelijke scenario’s?

woensdag, 08 september 2021

Welke boekhoudkundige en/of fiscale opties heeft een tax shelter investeerder  ingeval van een (betwiste) negatieve beslissing van de Tax Shelter Cel? De interne Instructie 2017/I/31 van 27 april 2017 betreffende…

Nieuws

Gecoördineerde controles m.b.t. de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid

vrijdag, 03 september 2021

Zoals opgemerkt door het Rekenhof in een rapport van 2019 [1], maakte de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid in het verleden geen voorwerp uit van controleacties…

Nieuws

Kosten eigen aan de werkgever – gewijzigde ficheverplichtingen

vrijdag, 27 augustus 2021

De fiscus wil een beter zicht krijgen op de terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever of vennootschap. Om controles hierop te faciliteren, breiden een aanvulling van het artikel 57…

Publicaties

Wie zonder zonde is, betale 40 procent heffing

maandag, 16 augustus 2021

Wie spaarcenten in het buitenland heeft en die wil repatriëren, riskeert via gedwongen regularisatie toch een heffing van 40 procent te moeten betalen. Dat komt door de strenge toepassing van…

Nieuws

NIEUW: De Tiberghien Podcast!

vrijdag, 13 augustus 2021

Al jaren informeren we u via onze website over de laatste ontwikkelingen op vlak van fiscaliteit en vermogensplanning. Vanaf nu bieden we u ook een aanvullend alternatief: de Tiberghien Podcast!…

Publicaties

Afbraak en heropbouw (6% btw): voorwaarde enige woning die hoofdzakelijk wordt gebruikt als eigen woning en aandachtspunten voor de notariële praktijk

dinsdag, 10 augustus 2021

Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie heeft de regering heel wat economische relancemaatregelen gelanceerd. Eén van de meest baanbrekende maatregelen op fiscaal vlak is ongetwijfeld de tijdelijke uitbreiding van het verlaagd…

Publicaties

De erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen – Cassatie spreekt zich uit

maandag, 09 augustus 2021

Het gebeurt vaak: ouders, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, schenken samen gemeenschappelijke goederen aan hun kinderen. Nochtans heerst er rechtsonzekerheid over de erfrechtelijke verrekening van zulke schenkingen door inbreng of inkorting,…

Publicaties

Het decreet van 2 april 2021 houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen: louter technische wijzigingen of is er meer aan?

vrijdag, 06 augustus 2021

Op 15 april 2021 werd het decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna:“VCF”) van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Naast…

Publicaties

De (voorgestelde) digitaledienstenbelasting fiscaal-juridisch gewikt en gewogen

vrijdag, 06 augustus 2021

In het regeerakkoord van 30 september 2020 heeft de Belgische regering aangekondigd een constructieve en proactieve rol te zullen spelen in het kader van de OESO-onderhandelingen die thans worden gevoerd…

Nieuws

Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen: het effect van de verstrengde bewijslast onder EBA-Quater

vrijdag, 06 augustus 2021

De constante in de wet van 21 juli 2016 is de omkering van de bewijslast cf. artikel 11 van die wet. De bewijslast m.b.t. de bedragen die “moeten” worden aangegeven, wordt volledig…

Nieuws

Nieuwe doorgedreven prudentiële verplichtingen voor financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen

woensdag, 04 augustus 2021

Het lijkt erop dat de Nationale Bank van België (NBB) het vuur aan de schenen legt van de financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen (met vergunning voor levensverzekerings-activiteiten) om interne controles te…

Nieuws

Btw-zomerbrief: de regering pakt uit met een pakket ingrijpende btw-wijzigingen

maandag, 02 augustus 2021

Net voor het zomerreces zijn de wetgever en de regering zeer actief geweest op vlak van aanpassingen van de btw-wetgeving en uitvoeringsbepalingen. Dit betreft een resem van topics, naast de…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Lokale fiscale ambtenaren zijn alle autonomie kwijt. Er is geen passend lokaal maatwerk meer

vrijdag, 23 juli 2021

Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.    'Het is niet omdat er veel aangiften elektronisch worden ingediend, en…

Nieuws

Belastingheffing managementparticipaties: Duits hooggerechtshof wijst de weg

vrijdag, 16 juli 2021

Op 27 mei 2021 heeft het Hoogste Duitse fiscale rechtscollege (Bundesfinanzhof, hierna ook het Hof genoemd) twee arresten gepubliceerd van 1 december 2020 (nr. VIII R 21/17 en nr. VIII…

Nieuws

Big brother is auditing you: terbeschikkingstelling van digitale gegevens aan de fiscus is een (wettelijk) feit

donderdag, 15 juli 2021

1. In een eerdere nieuwsbrief (dd. 23 april 2021) werd reeds aangekondigd dat een wetsontwerp in voorbereiding was waarin een wijziging werd voorgesteld in het kader van het boekenonderzoek in…

Nieuws

Evoluties en aandachtspunten Nederlandse STAK

donderdag, 15 juli 2021

Recent werden in Nederland enkele wetswijzigingen doorgevoerd die in de praktijk gevolgen (zullen) hebben voor Nederlandse stichtingen, waaronder ook de Nederlandse Stichting Administratiekantoor.

Nieuws

Vertrekpunt van de hertaxatietermijn na een nietige aanslag: the taxman always rings twice

woensdag, 07 juli 2021

Het Hof van Cassatie brengt in een recent arrest van 17 mei 2021 de wettelijke principes over het vertrekpunt van de hertaxatietermijn na een nietige aanslag in herinnering. Over dit…

Nieuws

Aangifteverplichting vastgoed in het buitenland: update

dinsdag, 06 juli 2021

Met de wet van 17 februari 2021 (BS 25 februari 2021) beoogt de Belgische wetgever in het buitenland gelegen onroerende goederen aan eenzelfde fiscale behandeling te onderwerpen als in België…

Nieuws

Hoe kan een belastingplichtige het bewijs leveren dat hij geen fiscaal inwoner (meer) is in België?

dinsdag, 29 juni 2021

Een natuurlijke persoon is onderworpen aan de Belgische personenbelasting indien hij een fiscaal inwoner van België is. In de praktijk rijzen omtrent dit fiscaal inwonerschap regelmatig discussies tussen belastingplichtigen, die…

Publicaties

De zaak Jebsen & Jessen (C-543/19): een toepassing van “form over substance” inzake antidumpingrechten?

woensdag, 23 juni 2021

In het geannoteerde arrest van 15 oktober 2020 in de zaak Jebsen & Jessen oordeelde het Hof van Justitie over de formele voorwaarden van een vrijstelling inzake antidumpingrechten op Chinees…

Publicaties

Over de beweerdelijke fiscale valsheid in geschriften ter zake fiscale regularisatie

woensdag, 23 juni 2021

Nieuwe inzichten aangaande de vraag wanneer een aangifte in fiscale regularisatie zich opdringt aan het openbaar vertrouwen. In een arrest van 19 november 2019 (Cass. P.19.0861.N) oordeelt het Hof van…

Nieuws

Fiscaliteit van (ex-)partners en kinderen

dinsdag, 22 juni 2021

Enkele aandachtspunten voor echtgenoten, wettelijk samenwonenden en gescheiden ouders U bent gescheiden of bent momenteel verwikkeld in een echtscheiding en u vraagt zich af hoe u wordt belast en wie…

Publicaties

Over de erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen

vrijdag, 11 juni 2021

In een arrest van 7 december 20202 oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer tijdens het huwelijk door de echtgenoten gemeenschapsgoederen werden geschonken, de erfrechtelijke verrekening van de schenkingen integraal…

Nieuws

Internationale nalatenschappen en dubbele belasting: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit

vrijdag, 11 juni 2021

Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1? Voor wat betreft de successierechten, belast België in principe het wereldwijde vermogen van een…

Publicaties

Het gunstregime familiale vennootschappen en de verhuur van vastgoed in het Vlaamse Gewest

vrijdag, 11 juni 2021

Ingevolge de toepassing van het gunstregime familiale vennootschappen is een vrijstelling van schenkbelasting en een verminderd vlak tarief van 3% (of 7%) in de erfbelasting van toepassing voor familiale vennootschappen…

Nieuws

FBB op Franse dividenden - Fiscus verduidelijkt de praktische regels voor de terugvordering

woensdag, 09 juni 2021

In een recente nieuwsbrief werd al gemeld dat de Fiscus zich neerlegt bij het arrest van het Hof van Cassatie van 15 oktober 2020 waarin voor de tweede maal bevestigd…

Nieuws

Update verlaagd btw-tarief 6% afbraak en heropbouw – Nieuwe FAQ’s gepubliceerd

vrijdag, 04 juni 2021

Na de eerdere circulaire (zie onze vorige newsflash) heeft de btw-administratie nieuwe, door de praktijk reeds lang verwachte, FAQ’s gepubliceerd ter verduidelijking van de voorwaarden voor toepassing van de tijdelijke…

Nieuws

Franse fiscus jaagt op Belgen met meerwaarden op aandelen van Franse onroerend goed-vennootschappen

donderdag, 03 juni 2021

De Franse fiscus heeft de laatste weken en maanden diverse Belgische aandeelhouders (zowel natuurlijke personen als vennootschappen) in gebreke gesteld om alsnog een aangifte in te dienen met betrekking tot…

Publicaties

COLUMN TRENDS: 'Een verlies erkennen, dat zou pas een belastinghervorming zijn'

woensdag, 02 juni 2021

  Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.      'Er wordt veel gesproken over een nakende belastinghervorming. Een…

Nieuws

Hof van Cassatie beslist over btw-aftrek makelaars- en publiciteitskosten bij gesplitste verkopen

dinsdag, 01 juni 2021

In de zaak Vos Aannemingen heeft het Hof van Cassatie per 21 mei 2021 een finaal arrest geveld over de vraag of 100% btw-aftrek mogelijk is voor makelaars- en publiciteitskosten…

Nieuws

Fraudeurs van Vlaamse belastingen worden voortaan zwaarder gesanctioneerd: verhoging strafrechtelijke geldboetes in de Vlaamse Codex Fiscaliteit en bijgevolg ook de geldsom bij minnelijke schikkingen

woensdag, 26 mei 2021

Middels decreet van 2 april 2021 houdende diverse technische wijzingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit1  werd een reeks technische en inhoudelijke aanpassingen aangebracht aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF), waaronder de…

Nieuws

FBB op Franse dividenden: is driemaal Cassatie scheepsrecht?

vrijdag, 21 mei 2021

:: UPDATE - 09/06/2021 ::  Het Hof van Cassatie heeft zich inmiddels tweemaal uitgesproken over de verrekening van een minimaal belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong (Cass. 16 juni 2017…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Waarom zou u kosten maken bij een private bank, als het ook goedkoper kan bij de Bank van de Staat?

vrijdag, 21 mei 2021

  Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.      'Beleggen bij zichzelf of bij de eigen familie kan,…

Nieuws

Een schenking van gemeenschapsgoederen: 50/50 te verrekenen in de nalatenschappen van beide ouders of is er meer aan?

dinsdag, 18 mei 2021

Het gebeurt vaak: ouders, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, schenken samen gemeenschappelijke goederen aan hun kinderen. Dient in de nalatenschappen van beide echtgenoten telkens de helft van de schenking te worden…

Nieuws

E-mails naar de fiscus: een correspondentie met Oblomov*?

vrijdag, 07 mei 2021

De Belgische fiscale Administratie deelt de laatste tijd in haar correspondentie aan belastingplichtigen mee dat een antwoordformulier, zoals bijvoorbeeld een antwoord op vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging,…

Nieuws

Woning bestuurder in vennootschap: verwerping kosten ondanks hoge huurvergoeding

woensdag, 05 mei 2021

Zijn de kosten die een vennootschap maakt voor haar onroerend goed aftrekbaar als beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB92? Betwistingen over de al dan niet aftrekbaarheid van deze…

Publicaties

“Substance over form”-principe blijft gelden bij vereenvoudigd intracommunautair driehoeksverkeer

woensdag, 05 mei 2021

Loulou Geboers met een uitgebreide case study voor Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 598

Nieuws

Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit 2021

woensdag, 28 april 2021

De aanhoudende veranderingen in de Belgische vermogensfiscaliteit en de steeds toenemende verschillen tussen de drie gewesten wat betreft de invulling en toepassing van hen toebedeelde belastingen, leidt tot een moeilijk…

Nieuws

Boekenonderzoek: in de toekomst zonder verplaatsing mogelijk?

vrijdag, 23 april 2021

1. Een belastingplichtige is verplicht om op verzoek van de fiscale administratie alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te…

Nieuws

Fiscale visitatie vs. vertrouwelijke gegevens/recht op privacy: een match of mismatch in de recente rechtspraak?

woensdag, 21 april 2021

Kan de fiscus een kopiename van vertrouwelijke briefwisseling en/of privégegevens op elektronische dragers verantwoorden in het kader van haar visitatierecht? Het is en blijft een vraag waarop geen eenduidig antwoord…

Info COVID-19

U krijgt als kunstenaar/artiest uitkeringen van het noodfonds voor de cultuur-, jeugd- en mediasector toe. Is er btw verschuldigd op deze uitkeringen?

De Minister van Financiën heeft bevestigd dat er in dit geval een onderscheid moet worden gemaakt tussen, enerzijds de vergoeding voor voorbereidende kosten die zijn gemaakt voor activiteiten die werden…

Nieuws

Newsflash: Arrest Hof van Cassatie 13 oktober 2020 keert bewijslast NIET om

maandag, 12 april 2021

Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars”. Dit artikel opent met de bespreking van de strengere aanpak van…

Nieuws

E-commerce: Vermijd btw-verplichtingen in het buitenland en registreer nu reeds voor de One Stop Shop (OSS)

vrijdag, 02 april 2021

Ondernemingen die goederen verkopen via webshops zullen vanaf 1 juli 2021 veel sneller met buitenlandse btw, en de daaraan gekoppelde verplichtingen, worden geconfronteerd wanneer deze goederen worden verkocht aan particulieren…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com