Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Aangifteverplichting vastgoed in het buitenland: update

dinsdag, 06 juli 2021

Met de wet van 17 februari 2021 (BS 25 februari 2021) beoogt de Belgische wetgever in het buitenland gelegen onroerende goederen aan eenzelfde fiscale behandeling te onderwerpen als in België…

Nieuws

Hoe kan een belastingplichtige het bewijs leveren dat hij geen fiscaal inwoner (meer) is in België?

dinsdag, 29 juni 2021

Een natuurlijke persoon is onderworpen aan de Belgische personenbelasting indien hij een fiscaal inwoner van België is. In de praktijk rijzen omtrent dit fiscaal inwonerschap regelmatig discussies tussen belastingplichtigen, die…

Publicaties

De zaak Jebsen & Jessen (C-543/19): een toepassing van “form over substance” inzake antidumpingrechten?

woensdag, 23 juni 2021

In het geannoteerde arrest van 15 oktober 2020 in de zaak Jebsen & Jessen oordeelde het Hof van Justitie over de formele voorwaarden van een vrijstelling inzake antidumpingrechten op Chinees…

Publicaties

Over de beweerdelijke fiscale valsheid in geschriften ter zake fiscale regularisatie

woensdag, 23 juni 2021

Nieuwe inzichten aangaande de vraag wanneer een aangifte in fiscale regularisatie zich opdringt aan het openbaar vertrouwen. In een arrest van 19 november 2019 (Cass. P.19.0861.N) oordeelt het Hof van…

Nieuws

Fiscaliteit van (ex-)partners en kinderen

dinsdag, 22 juni 2021

Enkele aandachtspunten voor echtgenoten, wettelijk samenwonenden en gescheiden ouders U bent gescheiden of bent momenteel verwikkeld in een echtscheiding en u vraagt zich af hoe u wordt belast en wie…

Publicaties

Over de erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen

vrijdag, 11 juni 2021

In een arrest van 7 december 20202 oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer tijdens het huwelijk door de echtgenoten gemeenschapsgoederen werden geschonken, de erfrechtelijke verrekening van de schenkingen integraal…

Nieuws

Internationale nalatenschappen en dubbele belasting: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit

vrijdag, 11 juni 2021

Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1? Voor wat betreft de successierechten, belast België in principe het wereldwijde vermogen van een…

Publicaties

Het gunstregime familiale vennootschappen en de verhuur van vastgoed in het Vlaamse Gewest

vrijdag, 11 juni 2021

Ingevolge de toepassing van het gunstregime familiale vennootschappen is een vrijstelling van schenkbelasting en een verminderd vlak tarief van 3% (of 7%) in de erfbelasting van toepassing voor familiale vennootschappen…

Nieuws

FBB op Franse dividenden - Fiscus verduidelijkt de praktische regels voor de terugvordering

woensdag, 09 juni 2021

In een recente nieuwsbrief werd al gemeld dat de Fiscus zich neerlegt bij het arrest van het Hof van Cassatie van 15 oktober 2020 waarin voor de tweede maal bevestigd…

Nieuws

Update verlaagd btw-tarief 6% afbraak en heropbouw – Nieuwe FAQ’s gepubliceerd

vrijdag, 04 juni 2021

Na de eerdere circulaire (zie onze vorige newsflash) heeft de btw-administratie nieuwe, door de praktijk reeds lang verwachte, FAQ’s gepubliceerd ter verduidelijking van de voorwaarden voor toepassing van de tijdelijke…

Nieuws

Franse fiscus jaagt op Belgen met meerwaarden op aandelen van Franse onroerend goed-vennootschappen

donderdag, 03 juni 2021

De Franse fiscus heeft de laatste weken en maanden diverse Belgische aandeelhouders (zowel natuurlijke personen als vennootschappen) in gebreke gesteld om alsnog een aangifte in te dienen met betrekking tot…

Publicaties

COLUMN TRENDS: 'Een verlies erkennen, dat zou pas een belastinghervorming zijn'

woensdag, 02 juni 2021

  Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.      'Er wordt veel gesproken over een nakende belastinghervorming. Een…

Nieuws

Hof van Cassatie beslist over btw-aftrek makelaars- en publiciteitskosten bij gesplitste verkopen

dinsdag, 01 juni 2021

In de zaak Vos Aannemingen heeft het Hof van Cassatie per 21 mei 2021 een finaal arrest geveld over de vraag of 100% btw-aftrek mogelijk is voor makelaars- en publiciteitskosten…

Nieuws

Fraudeurs van Vlaamse belastingen worden voortaan zwaarder gesanctioneerd: verhoging strafrechtelijke geldboetes in de Vlaamse Codex Fiscaliteit en bijgevolg ook de geldsom bij minnelijke schikkingen

woensdag, 26 mei 2021

Middels decreet van 2 april 2021 houdende diverse technische wijzingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit1  werd een reeks technische en inhoudelijke aanpassingen aangebracht aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF), waaronder de…

Nieuws

FBB op Franse dividenden: is driemaal Cassatie scheepsrecht?

vrijdag, 21 mei 2021

:: UPDATE - 09/06/2021 ::  Het Hof van Cassatie heeft zich inmiddels tweemaal uitgesproken over de verrekening van een minimaal belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong (Cass. 16 juni 2017…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Waarom zou u kosten maken bij een private bank, als het ook goedkoper kan bij de Bank van de Staat?

vrijdag, 21 mei 2021

  Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.      'Beleggen bij zichzelf of bij de eigen familie kan,…

Nieuws

Een schenking van gemeenschapsgoederen: 50/50 te verrekenen in de nalatenschappen van beide ouders of is er meer aan?

dinsdag, 18 mei 2021

Het gebeurt vaak: ouders, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, schenken samen gemeenschappelijke goederen aan hun kinderen. Dient in de nalatenschappen van beide echtgenoten telkens de helft van de schenking te worden…

Nieuws

E-mails naar de fiscus: een correspondentie met Oblomov*?

vrijdag, 07 mei 2021

De Belgische fiscale Administratie deelt de laatste tijd in haar correspondentie aan belastingplichtigen mee dat een antwoordformulier, zoals bijvoorbeeld een antwoord op vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging,…

Nieuws

Woning bestuurder in vennootschap: verwerping kosten ondanks hoge huurvergoeding

woensdag, 05 mei 2021

Zijn de kosten die een vennootschap maakt voor haar onroerend goed aftrekbaar als beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB92? Betwistingen over de al dan niet aftrekbaarheid van deze…

Publicaties

“Substance over form”-principe blijft gelden bij vereenvoudigd intracommunautair driehoeksverkeer

woensdag, 05 mei 2021

Loulou Geboers met een uitgebreide case study voor Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 598

Nieuws

Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit 2021

woensdag, 28 april 2021

De aanhoudende veranderingen in de Belgische vermogensfiscaliteit en de steeds toenemende verschillen tussen de drie gewesten wat betreft de invulling en toepassing van hen toebedeelde belastingen, leidt tot een moeilijk…

Nieuws

Boekenonderzoek: in de toekomst zonder verplaatsing mogelijk?

vrijdag, 23 april 2021

1. Een belastingplichtige is verplicht om op verzoek van de fiscale administratie alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te…

Nieuws

Fiscale visitatie vs. vertrouwelijke gegevens/recht op privacy: een match of mismatch in de recente rechtspraak?

woensdag, 21 april 2021

Kan de fiscus een kopiename van vertrouwelijke briefwisseling en/of privégegevens op elektronische dragers verantwoorden in het kader van haar visitatierecht? Het is en blijft een vraag waarop geen eenduidig antwoord…

Info COVID-19

U krijgt als kunstenaar/artiest uitkeringen van het noodfonds voor de cultuur-, jeugd- en mediasector toe. Is er btw verschuldigd op deze uitkeringen?

De Minister van Financiën heeft bevestigd dat er in dit geval een onderscheid moet worden gemaakt tussen, enerzijds de vergoeding voor voorbereidende kosten die zijn gemaakt voor activiteiten die werden…

Nieuws

Newsflash: Arrest Hof van Cassatie 13 oktober 2020 keert bewijslast NIET om

maandag, 12 april 2021

Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars”. Dit artikel opent met de bespreking van de strengere aanpak van…

Nieuws

E-commerce: Vermijd btw-verplichtingen in het buitenland en registreer nu reeds voor de One Stop Shop (OSS)

vrijdag, 02 april 2021

Ondernemingen die goederen verkopen via webshops zullen vanaf 1 juli 2021 veel sneller met buitenlandse btw, en de daaraan gekoppelde verplichtingen, worden geconfronteerd wanneer deze goederen worden verkocht aan particulieren…

Publicaties

De waardering van onroerende goederen in het kader van de aangifte van nalatenschap: een weloverwogen keuze is op zijn plaats

dinsdag, 30 maart 2021

De waardering van onroerende goederen in het kader van een aangifte van nalatenschap is geen sinecure. Op heden bestaan er drie mogelijkheden om de aan te geven onroerende goederen te…

Publicaties

Pleidooi voor een pragmatische fiscale wettenmaker

dinsdag, 30 maart 2021

“The United States does not believe 2020 is a suitable time to be conducting such negotiations. (...) The United States is unable to agree, even on an interim basis, on…

Publicaties

Over wetsvoorstel nr. 55-1272. Warme oproep tot ernstig debat

dinsdag, 30 maart 2021

Toenmalig minister van Justitie Koen Geens ontwikkelde het plan voor een hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek. Het oud Burgerlijk Wetboek dateert immers van 1804 en is niet langer aangepast aan…

Publicaties

Grondwettelijk Hof stelt toepassing kaaimantaks voor trusts op scherp

dinsdag, 30 maart 2021

Entiteiten kwalificeren niet als juridische constructies ‘van type 2’ (vennootschappen enz.) voor de kaaimantaks als ze in hun thuisland een belasting van minstens 15 % ondergaan. Voor trusts (en andere…

Publicaties

COLUMN-TRENDS: Of iets al dan niet sport is, is van groot geldelijk belang: er hangen fiscale voordelen aan vast

maandag, 29 maart 2021

  Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.      'De vraag of iets al dan niet sport is,…

Nieuws

Aangekondigde circulaire gepubliceerd over de verplichte registratie van notariële schenkingsakten

maandag, 29 maart 2021

Wij bespraken reeds in onze nieuwsbrief van 27 november 2020 de verplichting tot registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen. Deze verplichting geldt voor alle schenkingsakten verleden…

Nieuws

Telewerk door COVID-19: hoe kan de fiscale impact worden beperkt?

maandag, 22 maart 2021

Door de COVID-19 overheidsmaatregelen werken de meeste werknemers vanaf maart 2020 voornamelijk vanuit hun thuiskantoor.

Evenementen
24 maart 2021 | 09.00u - 10.00u

Webinar: SPITS Vastgoed | Het 6% btw-tarief voor afbraak en heropbouw: praktijkregels

Spreker: Stijn Vastmans
Publicaties

De verplichting tot registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen

dinsdag, 09 maart 2021

Door twee wetten, van 3 en 13 december 2020, goedgekeurd door het federale parlement, werd de zgn. ‘kaasroute’ afgesloten. Vanaf 15 december 2020 moeten schenkingsakten van roerende goederen verleden voor…

Publicaties

Exit duolegaat: welke lessen hieruit trekken?

dinsdag, 09 maart 2021

De Vlaamse Regering kondigde in haar Regeerakkoord 2019-2024 reeds aan belangrijke belastinghervormingen door te voeren. Het voorontwerp van decreet dat op 18 september 2020 door de Vlaamse Ministerraad goedgekeurd werd,…

Publicaties

Formele aspecten van en de technieken achter (de flexibiliteit van) het “Multilateraal Instrument” - Toelichting en bedenkingen bij een juridisch-technische spitstechnologie

dinsdag, 09 maart 2021

In deze bijdrage wordt de werking en de flexibiliteit van het MLI geduid. In deze bijdrage wordt vooral ingegaan op de complexiteit en techniciteit waarmee die flexibiliteit gepaard gaat. Het…

Nieuws

Korte update inzake de zorgvolmacht

maandag, 08 maart 2021

In een eerder bericht informeerden wij u over de mogelijkheid om in de toekomst een rechtskeuze op te nemen in een zogenaamde zorgvolmacht. Een rechtskeuze biedt meer rechtszekerheid omtrent het toepasselijk…

Nieuws

Het UBO-register – welke (nieuwe) informatie te registreren?

maandag, 08 maart 2021

De deadline voor bestaande Belgische vennootschappen, private stichtingen en vzw’s om de informatie van hun UBO’s voor de eerste keer te registreren was 30 september 2019. Voor nieuwe entiteiten dient…

Publicaties

Pleidooi voor een pragmatische fiscale wettenmaker

dinsdag, 02 maart 2021

“De wettenmaker moet de pragmatische onvolmaaktheid verkiezen boven de theoretische volmaaktheid.” Met dit citaat van Albert Tiberghien (uit zijn Frater Fiscalianus) besluit Koen Morbée zijn 'Vrij gesteld' bijdrage in TFR 596. Klik…

Publicaties

Taks op de effectenrekeningen 2.0: eens een belasting bestaat wordt ze niet snel afgeschaft

maandag, 01 maart 2021

Op donderdag, 25 februari 2021 werd de Wet van 17 februari houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit houdt in dat…

Nieuws

Update verlaagd btw-tarief 6% afbraak en heropbouw - lang verwachte circulaire gepubliceerd

vrijdag, 26 februari 2021

We verwijzen naar onze eerdere publicaties (cfr. hier en hier) over de tijdelijke uitbreiding van het 6% btw-tarief voor afbraak en heropbouw projecten.  Er was aangekondigd dat er een bijkomende…

Nieuws

De schenking van aandelen op naam – niets is nog wat het geweest is

vrijdag, 26 februari 2021

De alternatieven voor de schenking van aandelen op naam via notariële akte komen momenteel onder de aandacht. Sedert 15 december 2020 moeten in het buitenland verleden notariële akten die titel…

Nieuws

Vastgoed in het buitenland – vervul tijdig uw wettelijke verplichtingen!

donderdag, 25 februari 2021

Op 11 februari 2021 werd door de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd welke wijzigingen aanbrengt aan de fiscale behandeling van onroerende goederen gelegen in het buitenland. Met dit wetsontwerp beoogt de…

Nieuws

Grondwettelijk Hof stelt de toepassing van de kaaimantaks t.a.v. trusts op scherp

maandag, 08 februari 2021

Eerder had de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust…

Nieuws

FIDAL treedt toe tot het WTS Global netwerk in Frankrijk

donderdag, 04 februari 2021

Tiberghien is verheugd u een nieuwe ontwikkeling binnen het WTS Global netwerk te kunnen aankondigen: vanaf januari 2021 maakt het toonaangevende Franse advocatenkantoor FIDAL deel uit van WTS Global. (lees…

Info COVID-19

Hoeveel invoerrechten zijn verschuldigd bij de invoer van medische hulpmiddelen?

Met Besluit 2020/491 voorziet de Europese Commissie naast een (tijdelijke) vrijstelling voor btw op bepaalde medische hulpmiddelen, ook in een vrijstelling voor invoerrechten die van toepassing zouden zijn bij de…

Publicaties

COLUMN-TRENDS: Boete niet naleven aangifteverplichtingen voor eigenaars van onroerend goed fors hoger

maandag, 25 januari 2021

  Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.      'De administratie wordt opgezadeld met zeer veel werk voor,…

Nieuws

Wordt het centraal aanspreekpunt een vermomd vermogensregister?

vrijdag, 15 januari 2021

Op 30 december 2020 werd de eerste programmawet van 20 december 2020 van de regering De Croo gepubliceerd. Nauwelijks drie maanden na de regeringsverklaring zien we dat een onopvallend regeltje…

Publicaties

Over de vereiste van effectieve fysieke aanwezigheid in het licht van artikel 15 Belgisch-Duits dubbelbelastingverdrag

donderdag, 14 januari 2021

Het hof van beroep van Brussel heeft op 15 mei 2019 een interessant arrest geveld inzake de toepassing van artikel 15 van het Belgisch-Duits dubbelbelastingverdrag. Het arrest is op een…

Publicaties

Wallonië zet richtlijn 2017/1852/EU betreffende beslechting van belastinggeschillen om

donderdag, 14 januari 2021

Zoals reeds in een vorige Nieuwsbrief Successierechten uitgebreid werd aangehaald, nam de Raad Richtlijn 2017/1852/EU betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie aan in het kader van het…

Publicaties

Verschillende behandeling van meerwaarden op (beroeps)activa naargelang belastingplichtige vereenvoudigde boekhouding of dubbele boekhouding voert: geen schending van het gelijkheidsbeginsel

maandag, 11 januari 2021

Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 28 mei 2020 uitgesproken over de verschillende wijze van berekening van een meerwaarde op de verkoop van een gedeeltelijk voor beroepsmatige doeleinden gebruikt gebouwd…

Publicaties

Uitwisseling van informatie: aandachtspunten, gebruik en samenwerking - Belgisch rapport n.a.v. het 74ste (digitale) IFA-congres te Cancun, Mexico (4-8 oktober 2020)

maandag, 11 januari 2021

“Het tijdperk van het bankgeheim is voorbij” was de straffe uitspraak van de leiders van de G20 in 2009 in Londen. Hadden zij – exact 10 jaar later – ooit…

Publicaties

Nieuw standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake de voorafgaande schenking bij de gesplitste aankoop. The end of a saga?

maandag, 11 januari 2021

De techniek van de gesplitste aankoop is een welgekende techniek van successieplanning en wordt traditioneel toegepast in familieverband. De ouders kopen het levenslange vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom…

Nieuws

Nieuwe algemene antimisbruikbepaling in het Wetboek van Diverse Rechten en Taksen viseert ook verzekeringstaks en beurstaks

vrijdag, 08 januari 2021

In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij reeds meegegeven dat de invoering van de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen eveneens gepaard gaat met het inschrijven van een nieuwe algemene antimisbruikbepaling…

Nieuws

Update verlaagd btw-tarief 6% afbraak en heropbouw- FAQ gepubliceerd : enkele aandachtspunten

woensdag, 23 december 2020

Het wetsontwerp ter invoering van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw werd op 17 december 2020 officieel goedgekeurd door de Kamer. Met ingang van 1 januari 2021…

Nieuws

Wetsontwerp houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (JTER) gaat in de finale fase

woensdag, 23 december 2020

Deze regering wenst blijkbaar te volharden in de (her)invoering van een herwerkte jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (hierna JTER).  Door te blijven vasthouden aan de effectenrekening als belastbaar feit en…

Nieuws

Wetsontwerp betreffende de werking van het Europees Openbaar Ministerie in België – Wat betekent dat voor douane?

dinsdag, 22 december 2020

Met het wetsontwerp van 14 december 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie1 zet België de eerste stap om haar (straf-)wetgeving in overeenstemming te brengen met de Verordening (EU) 2017/1939 van…

Publicaties

Verblijvingsbeding in het huwelijkscontract met betrekking tot goederen in onverdeeldheid tussen echtgenoten: Vlabel spreekt zich uit over de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting

dinsdag, 22 december 2020

In een Voorafgaande Beslissing nr. 19053 van 21 oktober 2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich uitgesproken over de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting van een verblijvingsbeding overeengekomen in…

Publicaties

Asymmetrische uitbreng uit de huwelijksgemeenschap bij leven frustreert artikel 2.7.1.0.4. VCF niet. Het bestaan van de vijfde weg?

dinsdag, 22 december 2020

In een arrest van 16 juni 2020 (2019/AR/916) heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over de aanwezigheid van fiscaal misbruik in geval van een asymmetrische verdeling van…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com