Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Expertise>Praktijkdomeinen>Fiscale (strafrechtelijke) geschillen

Fiscale (strafrechtelijke) geschillen

 

 

Fiscale (strafrechtelijke) geschillen zijn een wezenlijk onderdeel van de activiteiten van Tiberghien. Het procedureteam staat belastingplichtigen bij tijdens belastingcontroles en bij de onderhandelingen met de fiscale administraties. Tiberghien staat de belastingplichtigen ook bij voor de diverse (inter)nationale fiscale hoven en rechtbanken.

Gezien de gespecialiseerde kennis van het kantoor in alle aspecten van de materiële fiscale wetgeving, beschikt het procedureteam van Tiberghien over een unieke combinatie van diepgaande kennis van zowel het materieel fiscaal recht als het formeel fiscaal recht. Het kantoor behandelt fiscale geschillen in alle materies (vennootschaps- en personenbelasting, internationaal en Europees fiscaal recht, BTW, Douane- en Accijnzen, successie- en  registratierechten, lokale en regionale belastingen enz.).

Naast de louter fiscale dossiers, staat het team ook belastingplichtigen bij die geconfronteerd worden met fiscale fraudeonderzoeken en (straf-)vervolgingen.

Recente referenties zijn:

 • vertegenwoordiging van een organisator van evenementen in een geschil met betrekking tot vergoedingen die aan buitenlandse “star companies” worden betaald (winst tot voor het Hof van Cassatie);
 • vertegenwoordiging van een beursgenoteerd bouwbedrijf in een geschil rond de fiscale aftrekbaarheid van Europese kartelboetes;
 • vertegenwoordiging van een beursgenoteerde investeringsmaatschappij in meerdere fiscale procedures (deelnemingsvrijstelling, vrijstelling van meerwaarden op aandelen, …);
 • fiscale procedure voor een Belgische bank in een geschil omtrent de notionele interestaftrek voor het Hof van Justitie van de Europese Unie; 
 • bijstand van een Gewest en diverse lokale besturen in diverse geschillen met de federale belastingadministratie omtrent de fiscale behandeling van concessievergoedingen;
 • het voeren van een procedure voor een belangrijke internationale telecomoperator met betrekking tot de fiscale kwalificatie van vergoedingen voor het plaatsen van GSM-masten;
 • bijstand voor diverse rechtbanken en hoven van de aandeelhouders en groepsvennootschappen van een textielgroep met betrekking tot de waardering van een inbreng van aandelen;
 • bijstand van een internationaal modemerk in een geschil over afschrijvingen na de overname van een handelsfonds;
 • het bekomen van de vernietiging van de eerste Belgische wet op de belasting voor financiële instellingen (bankentaks) voor het Grondwettelijk Hof in opdracht van een Belgische bank;
 • het bekomen van een mijlpaalarrest van het Hof van Beroep te Antwerpen omtrent de fiscale gevolgen van een partiële splitsing van (in casu) een bouwbedrijf;
 • bijstand van een uitbater van zonnepanelen-installaties met betrekking tot een betwisting inzake lokale belastingen;
 • bijstand bij een vernietigingsberoep voor het Grondwettelijk Hof van meerdere intercommunales tegen de artikelen 17 tot 27 van de programmawet van 19 december 2014;
 • vertegenwoordiging van een internationaal modemerk in een geschil over de fiscale kwalificatie van royalty’s als roerende inkomsten;
 • fiscale procedures omtrent de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling cf. artikel 344, §1 WIB92;
 • bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen ingeval van TP-betwistingen (juridische én economische aanpak), zoals marktconformiteit van leningen, geschillen omtrent waarderingen, enz.;
 • vertegenwoordiging van belastingplichtigen ingeval van verwerping kostenaftrek cf. artikel 49 WIB92 (m.b.t. onroerend goed in een vennootschap, interesten van een lening, enz.);
 • het voeren van procedures inzake auteursrechten (omtrent de voorwaarden, en/of omtrent de fiscale kwalificatie van auteursrechten);
 • het voeren van procedures omtrent de zetel van werkelijke leiding van een vennootschap, en domiciliefraude;
 • procedures/controles n.a.v. automatische gegevens uitwisseling (CRS-fiches)
 • (minnelijke schikkingen in) fiscale strafzaken.
 

Contact

Ben Van Vlierden

Ben Van Vlierden

Partner
Brussel, Antwerpen
Céline Van houte

Céline Van houte

Partner
Ghent
Vincent Vercauteren

Vincent Vercauteren

Partner
Antwerpen, Ghent
Christophe Dillen

Christophe Dillen

Partner
Antwerpen
Ellen Vandingenen

Ellen Vandingenen

Senior Associate
Antwerpen
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com